Информация об использовании рецептурных препаратов

Дарроу инструкция по применению

Дарроу фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Дарроу раствор д/инф. по 200 мл в бутыл.
Производитель:
Регистрация:
№ UA/1492/01/01 от 19.05.2014. Приказ № 340 от 19.05.2014
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 09.11.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діючі речовини: натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат;100 мл розчину містить: натрію хлориду – 0,4 г; калію хлориду – 0,267 г; натрію лактату –0,594 г;іонний склад на 1000 мл розчину: Na+– 121 ммоль, К+– 36 ммоль, Cl¯– 104 ммоль, лактат –53 ммоль;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, натрия лактат;100 мл раствора содержит: натрия хлорида – 0,4 г; калия хлорида – 0,267 г; натрия лактата –0,594 г;ионный состав на 1000 мл раствора: Na+– 121 ммоль, К+– 36 ммоль, Cl¯– 104 ммоль, лактат –53 ммоль;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность – 314 мосмоль/л; рН 5,5–7,5.Фармакотерапевтическая группа. Плазмозамещающие и перфузионные растворы. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.Код АТХ В05В В01.

Производитель:

Частное акционерное общество «Инфузия».

Фармакотерапевтическая группа:

Плазмозамінні та перфузійні розчини. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Ізоосмотичний електролітний розчин з підвищеним вмістом калію та лактату. Останній у печінці трансформується у гідрокарбонат, що надає розчину лужних властивостей. При відсутності порушень функціонального стану печінки та при достатньому забезпеченні клітин киснем лактат відіграє роль енергетичного джерела.Фармакокінетика.При внутрішньовенному введенні складові препарату швидко виділяються нирками. Лактат метаболізується у печінці.Фармакодинамика. Изоосмотический электролитный раствор с повышенным содержанием калия и лактата. Последний в печени трансформируется в гидрокарбонат, что придает раствору щелочных свойств. При отсутствии нарушений функционального состояния печени и при достаточном обеспечении клеток кислородом лактат выполняет роль энергетического источника.Фармакокинетика. При внутривенном введении составляющие препарата быстро выделяются почками. Лактат метаболизируется в печени.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Корекція порушень водно-електролітного балансу при дегідратації, яка супроводжується гіпокаліємією та ацидозом; при тривалому введенні пероральних діуретиків, що супроводжується втратою калію; для відновлення водно-електролітного балансу при підготовці хворих до оперативного втручання, в інтра- та післяопераційний період.Коррекция нарушений водно-электролитного баланса при дегидратации, которая сопровождается гипокалиемией и ацидозом; при длительном введении пероральных диуретиков, что сопровождается потерей калия; для восстановления водно-электролитного баланса при подготовке больных к оперативному вмешательству, в интра- и послеоперационный период.

Противопоказания:

Гіперволемія, гіпернатріємія (у т. ч. внаслідок застосування кортикостероїдів), гіперкаліємія, гіперхлоремія, гостра та гіпертонічна дегідратація, набряк легень, декомпенсована серцева недостатність, еклампсія, тяжкі порушення функції серця та/або нирок, печінкова недостатність (через зменшення утворення гідрокарбонату з лактату), тромбофлебіт, стани з підвищеним згортанням крові, декомпенсовані вади серця.Алкалоз, лактоацидоз, тяжка артеріальна гіпертензія, олігурія, анурія, набряк мозку, гіперчутливість до компонентів лікарського засобу.Гиперволемия, гипернатриемия (в т. ч. вследствие применения кортикостероидов), гиперкалиемия, гиперхлоремия, острая и гипертоническая дегидратация, отек легких, декомпенсированная сердечная недостаточность, эклампсия, тяжелые нарушения функции сердца и/или почек, печеночная недостаточность (из-за уменьшения образования гидрокарбоната из лактата), тромбофлебит, состояния с повышенной свертываемостью крови, декомпенсированные пороки сердца.Алкалоз, лактоацидоз, тяжелая артериальная гипертензия, олигурия, анурия, отек мозга, гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства.

Надлежащие меры безопасности при применении:

При введенні великих об’ємів, коли концентрація калію в сироватці крові досягає високого рівня (6,5–8 ммоль/л), може виникнути гіперкаліємія з порушенням серцевого ритму.При введеннии больших объемов, когда концентрация калия в сироватке крови достигает высокого уровня (6,5–8 ммоль/л), может возникнуть гиперкалиемия с нарушением сердечного ритма.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При применении калийсберегающих диуретиков, ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и препаратов калия усиливается риск развития гиперкалиемии.Препарат несовместим с цефамандолом, амфотерицином, спиртом этиловим, тиопенталом, аминокапроновой кислотой, метараминолом, ампициллином, вибрамицином и моноциклином. Не рекомендуется применять препарат как средство для разведения антибиотиков, которые вводятся путем инфузии, а также для разведения противовоспалительных препаратов.Возможно увеличение задержки натрия в организме при одновременном применении таких лекарственных средств: нестероидных противовоспалительных препаратов, андрогенов, анаболических гормонов, эстрогенов, кортикотропина, минералокортикоидов, вазодилататоров или ганглиоблокаторов.В связи с наличием лактата, который ощелачивает рН, с осторожностью следует применять препарат при одновременном применении препаратов, почечная элиминация которых зависит от рН. Почечный клиренс салицилатов, барбитуратов, лития может снижаться, а симпатомиметиков и стимуляторов (таких как дексамфетамина сульфат, фенфлурамина гидрохлорид) – может повышаться.

Особенности применения:

Слід проводити регулярний моніторинг крові на вміст електролітів, зміну значень рН та рСО2, контроль водного балансу.У зв’язку з вмістом іонів натрію препарат слід застосовувати з обережністю пацієнтам літнього віку, пацієнтам з артеріальною гіпертензією, нирковою та серцево-судинною недостатністю, з застійною серцевою недостатністю, особливо у післяопераційному періоді, а також пацієнтам з клінічними станами, що супроводжуються затримкою натрію та набряками, пацієнтам з гіпоксією.Дарроу розчин, що містить натрій, слід з обережністю застосовувати пацієнтам, які отримують кортикостероїди або кортикотропін.Вміст калію потребує обережності при застосуванні розчину пацієнтам із захворюваннями серця та клінічними станами, що супроводжуються затримкою калію в організмі.Призначення препаратів калію потрібно проводити під контролем ЕКГ, особливо пацієнтам, які отримують серцеві глікозиди.У пацієнтів зі зниженою видільною функцією нирок призначення Дарроу розчину може призвести до затримки натрію або калію в організмі.Дарроу розчин не застосовується як розчинник для препаратів крові.Під час проведення інфузійної терапії препаратом необхідно визначати лабораторні показники і давати клінічну оцінку стану пацієнта шляхом моніторування концентрації електролітів, водно-електролітного балансу, рН та рСО2, лактату (при проведенні масивних інфузій).Застосування внутрішньовенних розчинів може спричинити перевантаження рідиною та/або розчином, гіпергідратацію, застійні явища та набряк легень. Ризик розвитку дилюції обернено пропорційний до концентрації електролітів. Ризик розвитку перевантаження розчином, що викликає застійні явища з периферичними набряками та набряком легень, прямо пропорційний до концентрації електролітів.У разі появи будь-яких проявів реакції гіперчутливості негайно припинити введення розчину та провести належне лікування.Оскільки препарат містить натрію лактат, його з особливою обережністю слід застосовувати пацієнтам, схильним до гіпернатріємії (наприклад, з адренокортикальною недостатністю, нецукровим діабетом або масивним ушкодженням тканин) або пацієнтам із захворюваннями серця.Следует проводить регулярный мониторинг крови на содержание электролитов, изменение значений рН и рСО2, контроль водного баланса. В связи с содержанием ионов натрия препарат следует применять с осторожностью пациентам пожилого возраста, пациентам с артериальной гипертензией, почечной и сердечно-сосудистой недостаточностью, а также пациентам с клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой натрия и отеками, пациентам с гипоксией.Дарроу раствор, который содержит натрий, следует с осторожностью применять пациентам, которые получают кортикостероиды или кортикотропин.Содержание калия требует осторожности при применении раствора пациентам с заболеваниями сердца и клиническими состояниями, которые сопровождаются задержкой калия в организме.Назначение препаратов калия должно проводиться под контролем ЭКГ, особенно пациентам, которые получают сердечные гликозиды.У пациентов со сниженной выделительной функцией почек назначение Дарроу раствора может привести к задержке натрия или калия в организме.Дарроу раствор не применяется как растворитель для препаратов крови.При проведении инфузионной терапии препаратом необходимо определять лабораторные показатели и давать клиническую оценку состояния пациента путем мониторирования концентрации электролитов, водно-электролитного баланса, рН и рСО2, лактата (при проведении массивных инфузий).Применение внутривенных растворов может вызвать перегрузку жидкостью и/или раствором, гипергидратацию, застойные явления и отек легких. Риск развития дилюции обратно пропорционален концентрации электролитов. Риск развития перегрузки раствором, вызывающей застойные явления с периферическими отеками и отеком легких, прямо пропорционален концентрации электролитов.В случае появления любых проявлений реакции гиперчувствительности немедленно прекратить введение раствора и провести необходимое лечение.Поскольку препарат содержит натрия лактат, его с особой осторожностью следует применять пациентам, склонным к гипернатриемии (например, с адренокортикальной недостаточностью, несахарным диабетом или массивным повреждением тканей) или пациентам с заболеваниями сердца.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Препарат застосовувати у період вагітності тільки у випадках, коли очікувана користь від лікування переважає можливий ризик для плода.Препарат применять в период беременности только в случаях, когда ожидаемая польза от лечения превосходит возможный риск для плода. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Данные отсутствуют из-за применения препарата исключительно в условиях стационара.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Дані відсутні через застосування препарату винятково в умовах стаціонару.

Дети:

Не застосовувати у педіатрії через відсутність клінічних випробувань.

Способ применения и дозы:

Вводити внутрішньовенно краплинно у добовій дозі від 100 мл до 2 л. Дозу призначає лікар залежно від стану хворого, перебігу хвороби, показників стану водно-електролітного балансу. Максимальна швидкість введення – 20-30 крапель на хвилину.Тривалість лікування залежить від стану хворого і визначається лікарем індивідуально.Вводить внутривенно капельно в суточной дозе от 100 мл до 2 л. Дозу назначает врач в зависимости от состояния больного, течения болезни, показателей состояния водно-электролитного баланса.Максимальная скорость введения – 20-30 капель в минуту.Длительность лечения зависит от состояния больного и определяется врачом индивидуально.Дети. Не применять в педиатрии из-за отсутствия клинических испытаний.

Передозировка:

Введення великого об’єму розчину або надто швидке введення може призвести до серцево-легеневої декомпенсації, порушення водно-електролітного балансу (гіперволемія, гіпернатріємія, гіперкаліємія, гіперхлоремія) та/або кислотно-лужної рівноваги (алкалоз). У такому випадку введення препарату слід негайно припинити. Проводити симптоматичну терапію.Введение большого объема раствора или слишком быстрое введение может привести к сердечно-легочной декомпенсации, нарушению водно-электролитного баланса (гиперволемия, гипернатриемия, гиперкалиемия, гиперхлоремия) и/или кислотно-щелочного равновесия (алкалоз). В таком случае введение препарата следует немедленно прекратить. Проводить симптоматическую терапию.

Побочные действия:

Порушення електролітного балансу: зміна рівня електролітів у сироватці крові (гіперкаліємія, гіпернатріємія, гіперхлоремія); метаболічний алкалоз; хлоридний ацидоз.Загальні реакції організму: гіперволемія; гіпергідратація; алергічні або анафілактичні реакції (підвищення температури тіла, свербіж, кашель, чхання, утруднене дихання, локалізована або генералізована кропив’янка, ангіоневротичний набряк); панічна атака; парестезії; порушення ритму серця, збільшення кількості екстрасистол.Можливе виникнення побічної реакції у місці введення розчину: запалення, набряк, висипання, свербіж, еритема, біль, печіння, оніміння у місці інфузії, тромбофлебіти.Швидке введення препарату може спричинити гостру недостатність кровообігу та набряк легень.У разі виникнення побічних реакцій введення розчину слід припинити, оцінити стан пацієнта і надати відповідну допомогу.Нарушение электролитного баланса: изменение уровня электролитов в сыворотке крови (гиперкалиемия, гипернатриемия, гиперхлоремия); метаболический алкалоз; хлоридный ацидоз.Общие реакции организма: гиперволемия; гипергидратация; аллергические или анафилактические реакции (повышение температуры тела, зуд, кашель, чихание, затрудненное дыхание, локализованная или генерализованная крапивница, ангионевротический отек); паническая атака; парестезии; нарушения ритма сердца, увеличение количества экстрасистол.Возможно появление побочной реакции в месте введения раствора: воспаление, отек, высыпания, зуд, эритема, боль, жжение, онемение в месте инфузии, тромбофлебиты.Быстрое введение препарата может вызвать острую недостаточность кровообращения и отек легких. В случае возникновения побочных реакций введение раствора следует прекратить, оценить состояние пациента и предоставить соответствующую помощь.

Лекарственное взаимодействие:

При застосуванні калійзберігаючих діуретиків, інгібіторів ангіотензин-перетворювального ферменту (АПФ) та препаратів калію посилюється ризик розвитку гіперкаліємії. Препарат несумісний із цефамандолом, амфотерицином, спиртом етиловим, тіопенталом, амінокапроновою кислотою, метарамінолом, ампіциліном, вібраміцином та моноцикліном. Не рекомендується застосовувати препарат як засіб для розведення антибіотиків, що вводяться шляхом інфузії, а також для розведення протизапальних препаратів.Можливе збільшення затримки натрію в організмі при одночасному застосуванні таких лікарських засобів: нестероїдних протизапальних препаратів, андрогенів, анаболічних гормонів, естрогенів, кортикотропіну, мінералокортикоїдів, вазодилататорів або гангліоблокаторів.У зв’язку з наявністю лактату, який олужнює рН, з обережністю слід застосовувати препарат при одночасному застосуванні препаратів, ниркова елімінація яких залежить від рН. Нирковий кліренс саліцилатів, барбітуратів, літію може знижуватися, а симпатоміметиків та стимуляторів (таких як дексамфетаміну сульфат, фенфлураміну гідрохлорид) – може підвищуватися.

Срок годности:

5 років.5 лет.

Условия хранения:

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.Хранить при температуре не выше 25° С в недоступном для детей месте.Несовместимость. Раствор не следует смешивать с другими препаратами.

Форма выпуска / упаковка:

По 200 мл або 400 мл у пляшках.По 200 мл или 400 мл в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

По рецепту.

Дополнительно:

НесумісністьРозчин не слід змішувати з іншими препаратами.ЗаявникПриватне акціонерне товариство Інфузія.Місцезнаходження заявника та/або представника заявникаУкраїна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средстваДАРРОУ РАСТВОР(Darrow’s solution)
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Дарроу
Производитель:Частное акционерное общество «Инфузия».
Форма выпуска: По 200 мл або 400 мл у пляшках.По 200 мл или 400 мл в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/1492/01/01 от 19.05.2014. Приказ № 340 от 19.05.2014
МНН:Electrolytes in combination with other drugs
Условия отпуска:По рецепту.
Состав:

діючі речовини: натрію хлорид, калію хлорид, натрію лактат;100 мл розчину містить: натрію хлориду – 0,4 г; калію хлориду – 0,267 г; натрію лактату –0,594 г;іонний склад на 1000 мл розчину: Na+– 121 ммоль, К+– 36 ммоль, Cl¯– 104 ммоль, лактат –53 ммоль;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, натрия лактат;100 мл раствора содержит: натрия хлорида – 0,4 г; калия хлорида – 0,267 г; натрия лактата –0,594 г;ионный состав на 1000 мл раствора: Na+– 121 ммоль, К+– 36 ммоль, Cl¯– 104 ммоль, лактат –53 ммоль;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность – 314 мосмоль/л; рН 5,5–7,5.Фармакотерапевтическая группа. Плазмозамещающие и перфузионные растворы. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты.Код АТХ В05В В01.

Фармакологическая группа:Плазмозамінні та перфузійні розчини. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного
Код АТХ:B05BB01 - Электролиты
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Острый гастрит
Виды гастрита и их особенности, причины заболевани...
Острый синусит
Причины развития острого синусита и факторы рискаО...
Реклама
Чем опасен бег при варикозном расширении вен
Варикозное расширение вен характеризуется увеличен...
Женщинам в два раза труднее накачивать мышцы, чем мужчинам: ученые
Физиологически мужчины и женщины имеют разные скло...
Реклама