Информация об использовании рецептурных препаратов

Новокаин (Procaine) инструкция по применению

Новокаин фото, инструкция
Дозировка:
Новокаин раствор д/инф. 0,25 % по 200 мл в бутыл.
Производитель:

Адаптированная инструкция

Лекарственная форма:

раствор

Производитель:

Непосредственное производство: Юрия-Фарм, ООО.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для местной анестезии. Артикаин, комбинации

Категория отпуска:

По рецепту.

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: прокаїну гідрохлорид (новокаїн);100 мл розчину містять прокаїну гідрохлориду (новокаїну) 0,5 г або 0,25 г; допоміжні речовини: 0,1 М розчин хлористоводневої кислоти, вода для ін’єкцій.действующее вещество: прокаина гидрохлорид (новокаин);100 мл раствора содержат прокаина гидрохлорида (новокаина) 0,5 г или 0,25 г;вспомогательные вещества: 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватая жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Препараты для местной анестезии. Код АТХ N01B A02.

Лекарственная форма:

раствор

Основные физико-химические свойства:

Производитель:

Юрия-Фарм, ООО.

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для местной анестезии. Артикаин, комбинации

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Місцевоанестезуючий засіб з помірною активністю і великою терапевтичною широтою. Механізм анестезуючої дії пов’язаний з блокадою натрієвих каналів, гальмуванням калієвого току, конкуренцією з кальцієм, зниженням поверхневого натягу фосфоліпідного шару мембран, пригніченням окисно-відновних процесів та генерації імпульсів. При надходженні у кров зменшує утворення ацетилхоліну, знижує збудливість периферичних холінореактивних систем, проявляє блокуючу дію на вегетативні ганглії, зменшує спазми гладкої мускулатури, знижує збудливість серцевого м’яза і моторних зон кори головного мозку.Фармакокінетика.При парентеральному введенні добре всмоктується. Ступінь абсорбції залежить від місця і шляху введення (особливо від васкуляризації і швидкості кровотоку у місці введення) та підсумкової дози (кількості і концентрації). Швидко гідролізується естеразами та холінестеразами плазми крові і тканин з утворенням двох основних фармакологічно активних метаболітів: діетиламіноетанолу (має помірну судинорозширювальну дію) і параамінобензойної кислоти (є конкурентним антагоністом сульфаніламідних хіміотерапевтичних лікарських засобів і може послабити їхню протимікробну дію). Період напіввиведення становить 30-50 секунд, у неонатальному періоді – 54-114 секунд.Виділяється переважно нирками у вигляді метаболітів (80 %); у незміненому вигляді виводиться не більше 2 %.Погано абсорбується слизовими оболонками.Фармакодинамика.Местноанестезирующее средство с умеренной активностью и большой терапевтической широтой. Механизм анестезирующего действия связан с блокадой натриевых каналов, торможением калиевого тока, конкуренцией с кальцием, снижением поверхностного натяжения фосфолипидного слоя мембран, угнетением окислительно-восстановительных процессов и генерации импульсов. При поступлении в кровь уменьшает образование ацетилхолина, снижает возбудимость периферических холинореактивных систем, проявляет блокирующее действие на вегетативные ганглии, уменьшает спазмы гладкой мускулатуры, снижает возбудимость сердечной мышцы и моторных зон коры головного мозга.Фармакокинетика.При парентеральном введении хорошо всасывается. Степень абсорбции зависит от места и пути введения (особенно от васкуляризации и скорости кровотока в месте введения) и итоговой дозы (количества и концентрации). Быстро гидролизуется эстеразами и холинэстеразами плазмы крови и тканей с образованием двух основных фармакологически активных метаболитов: диэтиламиноэтанола (имеет умеренное сосудорасширяющее действие) и парааминобензойной кислоты (является конкурентным антагонистом сульфаниламидных химиотерапевтических лекарственных средств и может ослабить их противомикробное действие). Период полувыведения составляет 30-50 секунд, в неонатальном периоде – 54-114 секунд. Выделяется преимущественно почками в виде метаболитов (80 %); в неизменённом виде выводится не более 2 %.Плохо абсорбируется слизистыми оболочками.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Місцева та інфільтраційна анестезія, лікувальні блокади.Местная и инфильтрационная анестезия, лечебные блокады.

Противопоказания:

Підвищена індивідуальна чутливість до будь-яких компонентів препарату.Міастенія; артеріальна гіпотензія; гнійний процес у місці введення; термінові хірургічні втручання, що супроводжуються гострою крововтратою; виражені фіброзні зміни у тканинах (для анестезії методом повзучого інфільтрату).Повышенная индивидуальная чувствительность к любым компонентам препарата. Миастения; артериальная гипотензия; гнойный процесс в месте введения; срочные хирургические вмешательства, сопровождающиеся острой кровопотерей; выраженные фиброзные изменения в тканях (для анестезии методом ползучего инфильтрата).Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Препарат уменьшает влияние антихолинэстеразных средств на нервно-мышечную передачу.Пролонгирует мышечную блокаду, вызванную суксаметонием (поскольку оба препарата гидролизуются холинэстеразой плазмы крови). Метаболит прокаина (парааминобензойная кислота) является конкурентным антагонистом сульфаниламидных препаратов и может ослабить их противомикробное действие. Применение одновременно с ингибиторами МАО повышает риск развития артериальной гипотензии. Токсичность прокаина повышают антихолинэстеразные препараты (подавляют его гидролиз). Возможна перекрёстная сенсибилизация. Внутривенное введение новокаина потенцирует действие средств для наркоза.При обработке места инъекции новокаина дезинфекционными растворами, содержащими тяжёлые металлы, повышается риск развития местной реакции в виде болезненности и отёка. Потенциирует действие прямых антикоагулянтов.

Надлежащие меры безопасности при применении:

Особенности применения:

Для зниження системної дії, токсичності та пролонгації ефекту при місцевій анестезії прокаїн слід застосовувати у комбінації з вазоконстрикторами (0,1 % розчин епінефрину гідрохлориду із розрахунку 1 крапля на 2-5 мл розчину).При застосуванні препарату потрібний контроль функції серцево-судинної, дихальної і центральної нервової систем. З обережністю призначати при тяжких захворюваннях печінки, нирок, серця (блокади, порушення ритму, особливо брадікардія), обтяженому алергологічному анамнезі.При проведенні місцевої анестезії при застосуванні однієї і тієї ж загальної дози токсичність прокаїну тим вища, чим більше концентрованим є застосований розчин. У зв’язку з цим зі збільшенням концентрації розчину загальну дозу рекомендується зменшити або розбавити розчин препарату до меншої концентрації (стерильним 0,9 % розчином натрію хлориду).Препарат застосовувати з обережністю при станах, що супроводжуються зниженням печінкового кровотоку, прогресуванні серцево-судинної недостатності (зазвичай внаслідок розвитку блокад серця і шоку), запальних захворюваннях, дефіциті псевдохолінестерази, нирковій недостатності, у пацієнтів літнього віку (від 65 років), тяжкохворих, ослаблених хворих, у період вагітності або годування груддю, пологів.Препарат застосовують з обережністю при інфікуванні місця ін’єкції.Застосування у період вагітності або годування груддю.Застосування препарату у період вагітності або годування груддю можливе після попередньої ретельної оцінки очікуваної користі терапії для матері і потенційного ризику для плода/дитини.При застосуванні під час пологів можливий розвиток брадикардії, апное, судом у новонародженого.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.У період лікування необхідно дотримуватися обережності при керуванні транспортними засобами і заняттях іншими потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психомоторних реакцій, оскільки можливий розвиток побічних реакцій з боку нервової системи (запаморочення, сонливість – див. розділ Побічні реакції).Для снижения системного действия, токсичности и пролонгации эффекта при местной анестезии прокаин следует применять в комбинации с вазоконстрикторами (0,1 % раствор эпинефрина гидрохлорида из расчета 1 капля на 2-5 мл раствора). При применении препарата нужен контроль функции сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем. С осторожностью назначать при тяжёлых заболеваниях печени, почек, сердца (блокады, нарушения ритма, особенно брадикардия), отягощенном аллергологическом анамнезе.При проведении местной анестезии при применении одной и той же общей дозы токсичность прокаина тем выше, чем более концентрированным является применяемый раствор. В связи с этим с увеличением концентрации раствора общую дозу рекомендуется уменьшить или разбавить раствор препарата до меньшей концентрации (стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида).Препарат применять с осторожностью при состояниях, сопровождающихся снижением печёночного кровотока, прогрессировании сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития блокад сердца и шока), воспалительных заболеваниях, дефиците псевдохолинэстеразы, почечной недостаточности, у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), тяжелобольных, ослабленных больных, при беременности или в период кормления грудью, родов.Препарат применять с осторожностью при инфицировании места инъекции. Применение в период беременности или кормления грудью.Применение препарата в период беременности или кормления грудью возможно после предварительной тщательной оценки ожидаемой пользы терапии для матери и потенциального риска для плода/ребенка.При применении во время родов возможно развитие брадикардии, апноэ, судорог у новорождённого.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.В период лечения необходимо придерживаться осторожности при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и скорости психомоторных реакций, поскольку возможно развитие побочных реакций со стороны нервной системы (головокружение, сонливость – см. раздел Побочные реакции).

Применение в период беременности или кормления грудью:

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Дети:

Способ применения и дозы:

При місцевій анестезії доза препарату залежить від концентрації, характеру оперативного втручання, способу введення, стану та віку хворого.При паранефральній блокаді у навколониркову клітковину дорослим вводити 50-70 мл 0,5 % або 100-150 мл 0,25 % розчину новокаїну.Для інфільтраційної анестезії встановлені наступні вищі дози (для дорослих): перша разова доза на початку операції – 0,75 г 0,5 % розчину новокаїну (тобто 150 мл) або 1,25 г 0,25 % розчину новокаїну (тобто 500 мл). Надалі протягом кожної години операції – не більше 2 г 0,5 % розчину новокаїну (тобто 400 мл) або не більше 2,5 г 0,25 % розчину новокаїну (тобто 1000 мл).Діти.Дітям застосування заборонене.При местной анестезии доза препарата зависит от концентрации, характера оперативного вмешательства, способа введения, состояния и возраста больного.При паранефральной блокаде в околопочечную клетчатку взрослым вводить 50-70 мл 0,5 % или 100-150 мл 0,25 % раствора новокаина.Для инфильтрационной анестезии установлены следующие высшие дозы (для взрослых): первая разовая доза в начале операции – 0,75 г 0,5 % раствора новокаина (т.е. 150 мл) или 1,25 г 0,25 % раствора новокаина (т.е. 500 мл). Далее на протяжении каждого часа операции – не более 2 г 0,5 % раствора новокаина (т.е. 400 мл) или не более 2,5 г 0,25 % раствора новокаина (т.е. 1000 мл).Дети.Детям применение запрещено.

Передозировка:

У випадках передозування введення препарату слід негайно припинити. При проведенні місцевої анестезії місце введення можна обколоти адреналіном.Симптоми: блідість шкірних покривів і слизових оболонок, запаморочення, нудота, блювання, підвищена нервова збудливість, холодний піт, тахікардія, зниження артеріального тиску майже до колапсу, тремор, судоми, апное, метгемоглобінемія, пригнічення дихання, раптовий серцево-судинний колапс.Дія на центральну нервову систему проявляється відчуттям страху, галюцинаціями, судомами, руховим збудженням.Лікування: загальні реанімаційні заходи, що включають інгаляції кисню, при необхідності – проведення штучної вентиляції легенів. Якщо судоми тривають понад 15-20 секунд, їх слід купірувати внутрішньовенним введенням тіопенталу (100-150 мг) або діазепаму (5-20 мг). При артеріальній гіпотензії та/або депресії міокарда внутрішньовенно вводити ефедрин (15-30 мг), у тяжких випадках – дезінтоксикаційна і симптоматична терапія.У випадку розвитку інтоксикації після ін’єкції новокаїну у м’язи ноги або руки рекомендується термінове накладення джгута для зниження подальшого надходження препарату в загальний кровообіг.В случаях передозировки введение препарата следует немедленно прекратить. При проведении местной анестезии место введения можно обколоть адреналином.Симптомы: бледность кожных покровов и слизистых оболочек, головокружение, тошнота, рвота, повышенная нервная возбудимость, холодный пот, тахикардия, снижение артериального давления почти до коллапса, тремор, судороги, апноэ, метгемоглобинемия, угнетение дыхания, внезапный сердечно-сосудистый коллапс.Действие на центральную нервную системы проявляется ощущением страха, галлюцинациями, судорогами, двигательным возбуждением. Лечение: общие реанимационные мероприятия, которые включают ингаляцию кислорода, при необходимости – проведение искусственной вентиляции лёгких. Если судороги продолжаются более 15-20 секунд, их следует купировать внутривенным введением тиопентала (100-150 мг) или диазепама (5-20 мг). При артериальной гипотензии и/или депрессии миокарда внутривенно вводить эфедрин (15-30 мг), в тяжёлых случаях – дезинтоксикационная и симптоматическая терапия.В случае развития интоксикации после инъекции новокаина в мышцы ноги или руки рекомендуется срочное наложение жгута для уменьшения последующего поступления препарата в общий кровоток.

Побочные действия:

Новокаїн зазвичай добре переноситься, однак іноді можливі такі побічні ефекти. З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, слабкість, рухове занепокоєння, втрата свідомості, судоми, тризм, тремор, зорові і слухові порушення, ністагм, синдром кінського хвоста (параліч ніг, парестезії), параліч дихальних м’язів, блок моторний і чуттєвий, повернення болю, стійка анестезія.З боку серцево-судинної системи: підвищення або зниження артеріального тиску, периферична вазодилатація, колапс, брадикардія, аритмії, біль у грудній клітці.З боку сечовидільної системи: мимовільне сечовипускання.З боку травної системи: нудота, блювання, мимовільна дефекація.З боку системи крові: метгемоглобінемія.З боку імунної системи: алергічні реакції, свербіж, висипання, дерматит, лущення шкіри, інші анафілактичні реакції (у т. ч. ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок), кропив’янка (на шкірі і слизових оболонках).Зміни у місці введення: ризик розвитку місцевої реакції у вигляді болючості і набряку.Інші: гіпотермія. Новокаин обычно хорошо переносится, однако иногда возможны следующие побочные реакции.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, сонливость, слабость, двигательное беспокойство, потеря сознания, судороги, тризм, тремор, зрительные и слуховые нарушения, нистагм, синдром конского хвоста (паралич ног, парестезии), паралич дыхательных мышц, блок моторный и чувствительный, возвращение боли, стойкая анестезия. Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение или снижение артериального давления, периферическая вазодилатация, коллапс, брадикардия, аритмии, боль в грудной клетке.Со стороны мочевыделительной системы: непроизвольное мочеиспускание.Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, непроизвольная дефекация.Со стороны системы крови: метгемоглобинемия.Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, зуд, высыпания, дерматит, шелушение кожи, другие анафилактические реакции (в т. ч. ангионевротический отёк, анафилактический шок), крапивница (на коже и слизистых оболочках).Изменения в месте введения: риск развития местной реакции в виде болезненности и отека.Другие: гипотермия.

Лекарственное взаимодействие:

Препарат зменшує вплив антихоліноестеразних засобів на нервово-м’язову передачу. Пролонгує нервово-м’язову блокаду, спричинену суксаметонієм (оскільки обидва препарати гідролізуються холінестеразою плазми крові). Метаболіт прокаїну (параамінобензойна кислота) є конкурентним антагоністом сульфаніламідних препаратів і може послабити їхню протимікробну дію. Застосування одночасно з інгібіторами МАО підвищує ризик розвитку артеріальної гіпотензії. Токсичність прокаїну підвищують антихолінестеразні препарати (пригнічують його гідроліз). Можлива перехресна сенсибілізація. Внутрішньовенне введення новокаїну потенціює дію засобів для наркозу.При обробці місця ін’єкції новокаїну дезінфекційними розчинами, що містять важкі метали, підвищується ризик розвитку місцевої реакції у вигляді болючості і набряку. Потенціює дію прямих антикоагулянтів.

Срок годности:

3 роки.3 года.

Условия хранения:

Зберігати при температурі не вище 25 0С у темному, недоступному для дітей місці.Хранить при температуре не выше 25 °С в темном, недоступном для детей месте.Несовместимость. Не применять при лечении сульфаниламидами. Смешивание с другими растворами для инфузий:Раствор новокаина совместим с 0,9 % раствором натрия хлорида (см. раздел Особенности применения).

Форма выпуска / упаковка:

По 200 мл та 400 мл у пляшках.По 200 и 400 мл в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

По рецепту.

Дополнительно:

Несумісність

Не застосовувати при лікуванні сульфаніламідами. Змішування з іншими розчинами для інфузій: Розчин новокаїну сумісний з 0,9 % розчином натрію хлориду (див. розділ Особливості застосування).

Заявник

Приватне акціонерне товариство Інфузія.

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника

Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средстваНОВОКАИН(NOVOCAIN)

Дополнительные данные

Дозировка:
Новокаин раствор д/инф. 0,25 % по 200 мл в бутыл.
Регистрация:
№ UA/4883/01/02 от 19.07.2016. Приказ № 730 от 19.07.2016
Производитель:
МНН:

Внимание

Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Редакция

Автор: Поліщук Ольга
Фармацевт
загальна фармація
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, фармацевтичний факультет Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, загальна фармація
Этот сайт использует cookies. Вы можете изменить настройки cookies в своём браузере. Узнать больше.