Пафия инструкция по применению

Пафия фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Пафия капсулы по 150 мг №14 (7х2)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/16054/01/02 от 14.07.2017. Приказ № 798 от 14.07.2017
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: прегабалін;1 капсула містить прегабаліну 75 мг або 150 мг;допоміжні речовини: маніт (Е 421), тальк, сумісно оброблений крохмаль (крохмаль кукурудзяний, крохмаль прежелатинізований).действующее вещество: прегабалин;1 капсула содержит прегабалина 75 мг или 150 мг;вспомогательные вещества: манит (Е 421), тальк, совместно обработанный крахмал (крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный).Лекарственная форма. Капсулы.Основные физико-химические свойства:капсулы по 75 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой от оранжевого до красно-коричневого цвета и корпусом белого цвета. Маркировка на корпусе: PGB 75;капсулы по 150 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом белого цвета. Маркировка на корпусе: PGB 150.Фармакотерапевтическая группа. Противоэпилептические средства. Код АТХ N03A X16.

Производитель:

Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина

Фармакотерапевтическая группа:

Засоби, діючі на нервову систему. Протиепілептичні засоби. Інші протиепілептичні засоби. Топірамат.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Діюча речовина: прегабалін, що є аналогом гамма-аміномасляної кислоти ((S)-3-(амінометил)-5-метилгексанова кислота). Механізм дії.Прегабалін зв’язується з допоміжною субодиницею (a2-d білок) потенціал-залежних кальцієвих каналів у центральній нервовій системі.Фармакокінетика.Фармакокінетичні показники прегабаліну у рівноважному стані були подібними у здорових добровольців, пацієнтів з епілепсією, які застосовували протиепілептичні препарати, та пацієнтів з хронічним болем.Абсорбція. Прегабалін швидко всмоктується при прийомі натще і досягає максимальних концентрацій у плазмі крові протягом 1 години після разового та багаторазового застосування. Розрахована біодоступність прегабаліну при пероральному застосуванні становить 90 % і більше і не залежить від дози.Після багаторазового застосування рівноважний стан досягається через 24–48 годин.Швидкість всмоктування прегабаліну знижується при одночасному прийомі з їжею, що призводить до зменшення максимальної концентрації (Cmax) приблизно на 25–30 % і подовження tmax приблизно на 2,5 години. Однак прийом прегабаліну одночасно з їжею не мав клінічно значущого впливу на ступінь його абсорбції.Розподіл. Доклінічні дослідження показали, що прегабалін проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр у тварин. Прегабалін також проникає крізь плаценту в щурів і виділяється в молоко тварин у період лактації. У людини уявний об’єм розподілу прегабаліну після перорального застосування становить приблизно 0,56 л/кг. Прегабалін не зв’язується з білками плазми крові.Метаболізм. У людини прегабалін зазнає незначного метаболізму. Після введення дози радіоактивно міченого прегабаліну близько 98 % радіоактивних речовин виводиться з сечею у вигляді незміненого прегабаліну. N-метильований дериват прегабаліну – основний метаболіт лікарського засобу, який визначався в сечі, становив 0,9 % від введеної дози. Під час доклінічних досліджень рацемізації S-енантіомера прегабаліну в R-енантіомер не відбувалося.Виведення. Прегабалін виводиться з системного кровообігу у незміненому вигляді переважно за рахунок екскреції нирками. Середній період напіввиведення прегабаліну становить 6,3 години. Плазмовий та нирковий кліренс прегабаліну прямо пропорційні кліренсу креатиніну (див. розділ Фармакокінетика. Ниркова недостатність). Для пацієнтів з порушеною функцією нирок та пацієнтів на гемодіалізі необхідно коригувати дози лікарського засобу (див. розділ Спосіб застосування та дози, таблицю 1).Лінійність/нелінійність. Фармакокінетика прегабаліну є лінійною для всього рекомендованого діапазону доз. Варіабельність фармакокінетики прегабаліну серед пацієнтів є низькою (менше 20 %). Фармакокінетика багаторазових доз є передбачуваною на підставі даних, отриманих при введенні одноразової дози. Таким чином, немає потреби в плановому контролі концентрацій прегабаліну в плазмі крові.Стать. Результати клінічних досліджень свідчать про відсутність клінічно значущого впливу статі на концентрації прегабаліну в плазмі крові.Ниркова недостатність. Кліренс прегабаліну прямо пропорційний кліренсу креатиніну. Крім цього, прегабалін ефективно видаляється з плазми за допомогою гемодіалізу (після 4 годин гемодіалізу концентрація прегабаліну в плазмі крові зменшується приблизно на 50 %). Оскільки виведення нирками є основним шляхом виведення препарату, пацієнтам з нирковою недостатністю необхідно знижувати дозу препарату, а після гемодіалізу – застосовувати додаткову дозу (див. розділ Спосіб застосування та дози, таблицю 1).Печінкова недостатність. Спеціальні дослідження фармакокінетики за участі пацієнтів з печінковою недостатністю не проводились. Оскільки прегабалін не зазнає значного метаболізму та виводиться з сечею переважно в незміненому вигляді, то малоймовірно, щоб порушення функції печінки могло значно впливати на концентрації прегабаліну в плазмі крові.Пацієнти літнього віку (понад 65 років). Кліренс прегабаліну має тенденцію до зниження із збільшенням віку пацієнта. Це зниження кліренсу прегабаліну після перорального застосування узгоджується зі зниженням кліренсу креатиніну, пов'язаного зі збільшенням віку. Пацієнти з порушеннями функції нирок, пов’язаними з віком, можуть потребувати зменшення дози прегабаліну (див. розділ Спосіб застосування та дози, таблицю 1). У пацієнтів літнього віку можливе більш часте виникнення таких побічних реакцій, як запаморочення, сплутаність свідомості, тремор, порушення координації, летаргія.Фармакодинамика. Действующее вещество: прегабалин, который является аналогом гамма-аминомасляной кислоты ((S)-3-(аминометил)-5-метилгексановая кислота).Механизм действия.Прегабалин связывается со вспомогательной субъединицей (a2-d белок) потенциал-зависимых кальциевых каналов в центральной нервной системе.Фармакокинетика.Фармакокинетические показатели прегабалина в равновесном состоянии были подобными у здоровых добровольцев, пациентов с эпилепсией, которые применяют противоэпилептические препараты, и пациентов с хронической болью.Абсорбция.Прегабалин быстро всасывается при приеме натощак и достигает максимальной концентрации в плазме крови в течение 1 часа после разового и многократного применения. Рассчитанная биодоступность прегабалина при пероральном применении составляет 90 % и более и не зависит от дозы. После многократного применения равновесное состояние достигается через 24−48 часов. Скорость всасывания прегабалина снижается при одновременном приеме с пищей, что приводит к уменьшению максимальной концентрации (Cmax) примерно на 25−30 % и удлинению tmax примерно на 2,5 часа. Однако прием прегабалина с пищей не имел клинически значимого влияния на степень абсорбции.Распределение.Доклинические исследования показали, что прегабалин проникает через гематоэнцефалический барьер у животных. Прегабалин также проникает через плаценту у крыс и выделяется в молоко животных в период лактации. У человека кажущийся объем распределения прегабалина после перорального приема внутрь составляет примерно 0,56 л/кг. Прегабалин не связывается с белками плазмы крови.Метаболизм.У человека прегабалин подвергается незначительному метаболизму. После введения дозы радиоактивно меченого прегабалина около 98 % радиоактивных веществ выводится с мочой в виде неизмененного прегабалина. N-метилированный дериват прегабалина − основной метаболит лекарственного средства, который определялся в моче, составлял 0,9 % от введенной дозы. Во время доклинических исследований рацемизации S-энантиомера прегабалина в R-энантиомер не происходило.Выведение.Прегабалин выводится из системного кровообращения в неизмененном виде преимущественно за счет экскреции почек. Средний период полувыведения прегабалина составляет 6,3 часа. Плазменный и почечный клиренс прегабалина прямо пропорциональны клиренсу креатинина (см. раздел Фармакокинетика. Почечная недостаточность).Для пациентов с нарушенной функцией почек и пациентов на гемодиализе необходимо корректировать дозы лекарственного средства (см. раздел Способ применения и дозы, таблицу 1).Линейность/нелинейность.Фармакокинетика прегабалина является линейной для всего рекомендованного диапазона доз. Вариабельность фармакокинетики прегабалина у пациентов низкая (менее 20 %). Фармакокинетика многократных доз предсказуема на основании данных, полученных при введении однократной дозы. Таким образом, нет необходимости в плановом контроле концентраций прегабалина в плазме крови.Пол.Результаты клинических исследований свидетельствуют об отсутствии клинически значимого влияния пола на концентрацию прегабалина в плазме крови.Почечная недостаточность.Клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина. Кроме этого, прегабалин эффективно удаляется из плазмы с помощью гемодиализа (после 4 часов гемодиализа концентрация прегабалина в плазме крови уменьшается примерно на 50 %). Поскольку выведение почками является основным путем выведения препарата, пациентам с почечной недостаточностью необходимо снижать дозу препарата, а после гемодиализа − применять дополнительную дозу (см. раздел Способ применения и дозы, таблицу 1).Печеночная недостаточность.Специальные исследования фармакокинетики с участием пациентов с печеночной недостаточностью не проводились. Поскольку прегабалин не подвергается значительному метаболизму и выводится с мочой преимущественно в неизмененном виде, то маловероятно, чтобы нарушение функции печени могло существенно повлиять на концентрацию прегабалина в плазме крови.Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет).Клиренс прегабалина имеет тенденцию к снижению с увеличением возраста пациента. Это снижение клиренса прегабалина после перорального приема внутрь согласуется со снижением клиренса креатинина, связанного с возрастом. Пациентам с нарушениями функции почек, связанными с возрастом, может потребоваться снижене дозы прегабалина (см. раздел Способ применения и дозы, таблицу 1). У пациентов пожилого возраста возможно более частое возникновение таких побочных реакций, как головокружение, спутанность сознания, тремор, нарушение координации, летаргия.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Невропатичний біль.Лікування невропатичного болю у дорослих при ушкодженні периферичної та центральної нервової системи.Епілепсія.Додаткова терапія парціальних судомних нападів із вторинною генералізацією або без такої у дорослих.Генералізований тривожний розлад.Лікування генералізованого тривожного розладу у дорослих.Фіброміалгія.Невропатическая боль.Лечение невропатической боли у взрослых при повреждении периферической и центральной нервной системы.Эпилепсия.Дополнительная терапия парциальных судорожных припадков со вторичной генерализацией или без таковой у взрослых.Генерализованное тревожное расстройство.Лечение генерализованного тревожного расстройства у взрослых.Фибромиалгия.

Противопоказания:

Підвищена чутливість до діючої речовини або будь-яких допоміжних речовин.Повышенная чувствительность к действующему веществу или каким-либо вспомогательным веществам.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Поскольку прегабалин преимущественно экскретируется в неизмененном виде с мочой, подвергается незначительному метаболизму в организме человека (менее 2 % дозы выделяется с мочой в виде метаболитов), не ингибирует in vitro метаболизм других препаратов и не связывается с белками плазмы крови, то маловероятно, что прегабалин может вызывать фармакокинетическое взаимодействие или быть объектом такого взаимодействия.Исследования in vivo и популяционный фармакокинетический анализ.В исследованиях in vivo не наблюдалось значимой клинической фармакокинетического взаимодействия между прегабалином и фенитоином, карбамазепином, вальпроевой кислотой, ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном или этанолом. Популяционный фармакокинетический анализ показал, что пероральные противодиабетические средства, диуретики, инсулин, фенобарбитал, тиагабин и топирамат не имеют клинически значимого влияния на клиренс прегабалина.Пероральные контрацептивы, норэтистерон и/или этинилэстрадиол.Одновременное применение прегабалина с пероральными контрацептивами, норэтистероном и/или этинилэстрадиолом не влияет на фармакокинетику равновесного состояния ни одного из препаратов.Лекарственные средства, влияющие на центральную нервную систему.Прегабалин может усилить действие этанола и лоразепама. В исследованиях одновременное введение многократных пероральных доз прегабалина с оксикодоном, лоразепамом или этанолом не приводило к клинически значимому влиянию на функцию дыхания. После выхода препарата на рынок сообщалось о возникновении дыхательной недостаточности и комы у пациентов, принимавших прегабалин вместе с другими лекарственными средствами, угнетающими функцию центральной нервной системы. Прегабалин, вероятно, усиливает нарушения когнитивных и основных двигательных функций, вызванных применением оксикодона.Взаимодействие у пациентов пожилого возраста.Специальные исследования фармакодинамического взаимодействия с участием добровольцев пожилого возраста не проводились. Исследования взаимодействия проводились только у взрослых.

Особенности применения:

Пацієнти з цукровим діабетом.Відповідно до сучасної клінічної практики, деякі пацієнти з цукровим діабетом, маса тіла яких збільшилася під час застосування прегабаліну, можуть потребувати корекції дози гіпоглікемічних лікарських засобів.Реакції гіперчутливості.Повідомлялося про розвиток реакцій гіперчутливості, зокрема ангіоневротичного набряку.За наявності таких симптомів ангіоневротичного набряку, як набряк обличчя, періоральний набряк або набряк верхніх дихальних шляхів, слід негайно припинити застосування прегабаліну.Запаморочення, сонливість, втрата свідомості, сплутаність свідомості та порушення психіки.Застосування прегабаліну супроводжувалося появою запаморочення та сонливості, що збільшує ризик виникнення травматичних випадків (падінь) у людей літнього віку. Повідомлялося про втрату свідомості, сплутаність свідомості, а також порушення психіки. Тому пацієнтам слід порадити бути обережними, доки їм не стануть відомі можливі впливи лікарського засобу.Розлади зору.Під час досліджень про нечіткість зору частіше повідомляли пацієнти, які застосовували прегабалін, порівняно з пацієнтами, які отримували плацебо. У більшості випадків це явище зникало при постійному застосуванні препарату. У ході досліджень, в яких проводилось офтальмологічне обстеження, частота погіршення гостроти зору та змін полів зору була вищою у пацієнтів, які застосовували прегабалін, порівняно з пацієнтами з групи плацебо; частота виникнення змін на очному дні була вищою у пацієнтів із групи плацебо.Також повідомлялося про побічні реакції з боку органів зору, зокрема втрату зору, нечіткість зору або інші зміни гостроти зору, багато з яких були тимчасовими. Припинення застосування прегабаліну може сприяти зникненню або зменшенню цих симптомів з боку органів зору.Ниркова недостатність.Повідомлялося про випадки ниркової недостатності. Іноді цей ефект був оборотним після припинення застосування прегабаліну.Відміна супутніх протиепілептичних лікарських засобів.Даних щодо відміни супутніх протиепілептичних препаратів після досягнення контролю над судомами в результаті додавання до лікування прегабаліну недостатньо, щоб перейти до монотерапії прегабаліном.Симптоми відміни.У деяких пацієнтів спостерігалися симптоми відміни після припинення коротко- або довгострокового лікування прегабаліном. Повідомлялося про такі явища: безсоння, головний біль, нудота, тривожність, діарея, грипоподібний синдром, нервозність, депресія, біль, судоми, гіпергідроз і запаморочення. Цю інформацію слід повідомити пацієнту перед початком лікування.Судоми, зокрема епілептичний статус та великі судомні напади, можуть виникати під час лікування прегабаліном або невдовзі після припинення його застосування.Стосовно припинення довгострокового лікування прегабаліном: немає жодних даних щодо частоти та тяжкості симптомів відміни, пов’язаних з тривалістю застосування прегабаліну та його дозою.Застійна серцева недостатність.Повідомлялося про застійну серцеву недостатність у деяких пацієнтів, які приймали прегабалін. Така реакція здебільшого спостерігалася під час лікування прегабаліном невропатичного болю у пацієнтів літнього віку з серцево-судинними порушеннями. Слід з обережністю застосовувати прегабалін таким пацієнтам. При припиненні застосування прегабаліну це явище може зникнути.Лікування невропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку.Під час лікування невропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку частота виникнення побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку центральної нервової системи та особливо сонливості була підвищеною. Це може бути пов’язано з адитивною дією супутніх лікарських засобів (наприклад, антиспастичних препаратів), що необхідні для лікування цього стану. Цю обставину слід взяти до уваги, призначаючи прегабалін таким пацієнтам.Суїцидальне мислення та поведінка.Повідомлялося про випадки суїцидального мислення та поведінки у пацієнтів, які отримували лікування протиепілептичними препаратами з приводу певних показань. Ризик появи суїцидального мислення та поведінки також не виключений у разі застосування прегабаліну.Тому необхідно ретельно спостерігати за пацієнтами на предмет появи ознак суїцидального мислення і поведінки та призначати відповідне лікування у разі їх виникнення. Пацієнти (та особи, що доглядають за ними) повинні звернутися по медичну допомогу у випадку появи ознак суїцидального мислення або поведінки.Погіршення функції нижніх відділів шлунково-кишкового тракту.Повідомлялося про явища, пов’язані з погіршенням функції нижніх відділів шлунково-кишкового тракту (такі як непрохідність кишечнику, паралітична непрохідність кишечнику, запор) внаслідок прийому прегабаліну разом з лікарськими засобами, що можуть викликати запори, наприклад опіоїдними анальгетиками. При комбінованому застосуванні прегабаліну та опіоїдів слід вжити заходів для профілактики запорів (особливо у жінок та пацієнтів літнього віку).Адиктивний потенціал.Випадки зловживання невідомі. Потрібно з обережністю призначати лікарський засіб пацієнтам з наркотичною залежністю в анамнезі. Слід спостерігати за пацієнтами щодо виникнення симптомів залежності від прегабаліну.Енцефалопатія.Випадки енцефалопатії виникали переважно у пацієнтів із супутніми захворюваннями, що можуть викликати енцефалопатію.Застосування у період вагітності або годування груддю.Жінки, здатні завагітніти/засоби контрацепції для жінок і чоловіків.Оскільки потенційний ризик для людей невідомий, жінкам, здатним завагітніти, слід використовувати ефективні засоби контрацепції.Вагітність.Немає достовірних даних щодо застосування прегабаліну вагітним жінкам.Дослідження на тваринах свідчили про репродуктивну токсичність. Потенційний ризик для людини невідомий. Лікарський засіб Пафія не слід застосовувати в період вагітності, за винятком окремих випадків, коли користь для матері явно перевищує можливий ризик для плода.Годування груддю.Невідомо, чи прегабалін екскретується у грудне молоко людини. Проте прегабалін було виявлено в молоці тварин. Тому не рекомендується годувати дитину груддю в період лікування прегабаліном.Репродуктивна функція.Немає клінічних відомостей щодо впливу прегабаліну на репродуктивну функцію жінок. Під час дослідження впливу прегабаліну на рухливість сперматозоїдів здорові учасники чоловічої статі отримували дозу прегабаліну 600 мг на добу. Після 3-місячного лікування жодного впливу на рухливість сперматозоїдів не виявлено. Дослідження фертильності продемонструвало наявність негативного впливу на репродуктивну функцію самок тварин. Клінічна значущість цих результатів невідома.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Лікарський засіб Пафія може викликати запаморочення і сонливість та може впливати на здатність керувати транспортними засобами і працювати з іншими механізмами. Тому пацієнтам слід рекомендувати утримуватися від керування транспортними засобами, роботи зі складною технікою та від іншої потенційно небезпечної діяльності доти, доки не стане відомо, чи цей лікарський засіб впливає на їхню здатність до такої діяльності.Пациенты с сахарным диабетом.Согласно современной клинической практике, некоторым пациентам с сахарным диабетом, масса тела которых увеличилась при применении прегабалина, может понадобиться коррекция дозы гипогликемических лекарственных средств.Реакции гиперчувствительности.Сообщалось о развитии реакций гиперчувствительности, в частности ангионевротического отека. При наличии таких симптомов ангионевротического отека, как отек лица, периоральный отек или отек верхних дыхательных путей, следует немедленно прекратить применение прегабалина.Головокружение, сонливость, потеря сознания, спутанность сознания и нарушения психики.Применение прегабалина сопровождалось появлением головокружения и сонливости, что увеличивает риск возникновения травматических случаев (падений) у пожилых людей.Сообщалось о потере сознания, спутанности сознания, а также о нарушениях психики. Поэтому пациентам следует посоветовать быть осторожными, пока им не станет известным возможное воздействие лекарственного средства.Расстройства зрения.Во время исследований о нечеткости зрения чаще сообщали пациенты, которые применяли прегабалин, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо. В большинстве случаев это явление исчезало при постоянном применении. В ходе исследований, в которых проводилось офтальмологическое обследование, частота ухудшения остроты зрения и изменений полей зрения была выше у пациентов, получавших прегабалин, по сравнению с пациентами из группы плацебо; частота возникновения изменений на глазном дне была выше у пациентов из группы плацебо.Также сообщалось о побочных реакциях со стороны органов зрения, в частности о потере зрения, нечеткости зрения или о других изменениях остроты зрения, многие из которых были временными. Прекращение приема может способствовать исчезновению или уменьшению этих симптомов со стороны органов зрения.Почечная недостаточность.Сообщалось о случаях почечной недостаточности. Иногда этот эффект был обратимым после отмены прегабалина.Отмена сопутствующих противоэпилептических лекарственных средств.Данных об отмене сопутствующих противоэпилептических препаратов после достижения контроля над судорогами в результате добавления к лечению прегабалина недостаточно, чтобы перейти к монотерапии прегабалином.Симптомы отмены.У некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены после прекращения кратко- или долгосрочного лечения прегабалином. Сообщалось о таких явлениях: бессонница, головная боль, тошнота, тревожность, диарея, гриппоподобный синдром, нервозность, депрессия, боль, судороги, гипергидроз и головокружение. Эту информацию следует сообщить пациенту перед началом лечения.Судороги, в частности эпилептический статус и большие судорожные припадки, могут возникать во время лечения прегабалином или вскоре после прекращения его применения.Что касается прекращения долгосрочного лечения прегабалином: нет никаких данных о частоте и тяжести симптомов отмены, связанных с продолжительностью применения прегабалина и его дозой.Застойная сердечная недостаточность.Сообщалось о застойной сердечной недостаточности у некоторых пациентов, которые принимали прегабалин. Такая реакция по большей части наблюдалась при лечении прегабалином невропатической боли у пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми нарушениями. Следует с осторожностью применять прегабалин таким пациентам. При прекращении приема прегабалина это явление может исчезнуть.Лечение невропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга.Во время лечения невропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота возникновения побочных реакций в целом, побочных реакций со стороны центральной нервной системы и особенно сонливости была повышенной. Это может быть связано с аддитивным действием сопутствующих лекарственных средств (например, антиспастических препаратов), которые необходимы для лечения этого состояния.Это обстоятельство следует учитывать при назначении прегабалина таким пациентам.Суицидальное мышление и поведение.Сообщалось о случаях суицидального мышления и поведения у пациентов, получавших лечение противоэпилептическими препаратами по поводу определенных показаний. Риск появления суицидального мышления и поведения также не исключен при применении прегабалина.Поэтому необходимо тщательно наблюдать за пациентами на предмет появления признаков суицидального мышления и поведения и назначать соответствующее лечение в случаях их возникновения. Пациенты (и лица, ухаживающие за ними) должны обратиться за медицинской помощью в случае появления признаков суицидального мышления или поведения.Ухудшение функции нижних отделов желудочно-кишечного тракта.Сообщалось о явлениях, связанных с ухудшением функции нижних отделов желудочно-кишечного тракта (например, непроходимость кишечника, паралитическая непроходимость кишечника, запор) вследствие приема прегабалина вместе с лекарственными средствами, которые могут вызвать запоры, например опиоидными анальгетиками. При комбинированном применении прегабалина и опиоидов следует принять меры для профилактики запоров (особенно у женщин и пациентов пожилого возраста).Аддиктивный потенциал.Случаи злоупотребления неизвестны. Нужно с осторожностью назначать лекарственное средство пациентам с наркотической зависимостью в анамнезе. Следует наблюдать за пациентами относительно возникновения симптомов зависимости от прегабалина.Энцефалопатия.Случаи энцефалопатии возникали преимущественно у пациентов с сопутствующими заболеваниями, которые могут вызвать энцефалопатию.Применение в период беременности или кормления грудью.Женщины, способные забеременеть / средства контрацепции для женщин и мужчин.Поскольку потенциальный риск для людей неизвестен, женщинам, способным забеременеть, следует использовать эффективные средства контрацепции.Беременность.Нет достоверных данных о применении прегабалина беременным женщинам.Исследования на животных свидетельствовали о репродуктивной токсичности. Потенциальный риск для человека неизвестен.Лекарственное средство Пафия не следует применять в период беременности, за исключением отдельных случаев, когда польза для матери явно превышает возможный риск для плода.Кормления грудью.Неизвестно, экскретируется ли прегабалин в грудное молоко человека. Однако прегабалин был обнаружен в молоке животных. Поэтому не рекомендуется кормить ребенка грудью в период лечения прегабалином.Репродуктивная функция.Нет клинических данных о влиянии прегабалина на репродуктивную функцию женщин.Во время исследования влияния прегабалина на подвижность сперматозоидов здоровые участники мужского пола получали дозу прегабалина 600 мг в сутки. После 3-месячного лечения никакого влияния на подвижность сперматозоидов не обнаружено.Исследование фертильности продемонстрировало наличие негативного влияния на репродуктивную функцию самок животных. Клиническая значимость этих результатов неизвестна.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Лекарственное средство Пафия может вызвать головокружение и сонливость и может влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами. Поэтому пациентам следует рекомендовать воздерживаться от управления транспортными средствами, работы со сложной техникой и от другой потенциально опасной деятельности, пока не станет известно, влияет ли этот препарат на их способность к такой деятельности.

Способ применения и дозы:

Діапазон доз може змінюватися в межах 150–600 мг на добу. Дозу розділяють на 2 або 3 прийоми.Невропатичний біль.Лікування прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг на добу, розділеної на 2 або 3 прийоми. Залежно від ефективності та переносимості лікарського засобу через 3-7 днів лікування дозу можна збільшити до 300 мг на добу, а ще через 7 днів – до максимальної дози 600 мг на добу.Епілепсія.Лікування прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг на добу, розділеної на 2 або 3 прийоми. Залежно від ефективності та переносимості препарату в окремого пацієнта дозу можна збільшити до 300 мг на добу після першого тижня прийому. Ще через один тиждень дозу можна збільшити до максимальної – 600 мг на добу.Генералізований тривожний розлад.Доза, яку розділяють на 2 або 3 прийоми, може змінюватися в межах 150–600 мг на добу. Періодично слід переоцінювати необхідність продовження лікування.Лікування прегабаліном можна розпочати з дози 150 мг на добу. Залежно від ефективності та переносимості препарату в окремого пацієнта дозу можна збільшити до 300 мг на добу після першого тижня прийому. Після ще одного тижня прийому дозу можна збільшити до 450 мг на добу. Ще через один тиждень дозу можна збільшити до максимальної – 600 мг на добу.Припинення лікування прегабаліном.Відповідно до сучасної клінічної практики, за необхідності припиняти лікування прегабаліном рекомендується поступово, протягом щонайменше одного тижня незалежно від показань (див. розділ Побічні реакції).Пацієнти з нирковою недостатністю.Прегабалін виводиться з системного кровообігу у незміненому вигляді переважно за рахунок екскреції нирками. Оскільки кліренс прегабаліну прямо пропорційний кліренсу креатиніну (див. розділ Фармакокінетика), зменшення дози для пацієнтів з порушеною функцією нирок слід проводити індивідуально, відповідно до кліренсу креатиніну (CLcr), як зазначено в таблиці 1. Кліренс креатиніну визначають за формулою:CLcr(мл/хв) =Х 0,85 для жінокПрегабалін ефективно видаляється з плазми за допомогою гемодіалізу (50 % препарату протягом 4 годин). Для пацієнтів на гемодіалізі добову дозу прегабаліну слід підбирати відповідно до функції нирок. Крім добової дози, одразу після кожної 4-годинної процедури гемодіалізу необхідно застосовувати додаткову дозу лікарського засобу (див. таблицю 1).Таблиця 1Корекція дози прегабаліну відповідно до функції нирок. Кліренс креатиніну (CLcr), (мл/хв) Загальна добова доза прегабаліну* Режим дозування Початкова доза (мг/добу) Максимальна доза (мг/добу) ≥ 60 150 600 Двічі або тричі на добу ≥30–<60 75 300 Двічі або тричі на добу ≥15–<30 25–50 150 Раз або двічі на добу < 15 25 75 Раз на добу Додаткова доза після гемодіалізу (мг)   25 100 Одноразово *Загальну добову дозу (мг/добу) слід розділити на кількість прийомів відповідно до режиму дозування, щоб отримати мг/дозу.Фіброміалгія.Звичайно доза лікарського засобу для більшості пацієнтів становить 300–450 мг на добу за 2 прийоми.Для деяких хворих може бути необхідною доза 600 мг на добу. Прийом лікарського засобу слід починати з дози 75 мг 2 рази на добу (150 мг/добу), яку можна підвищити, залежно від ефективності та переносимості, до 150 мг 2 рази на добу (300 мг/добу) протягом одного тижня. Пацієнтам, для яких дозування 300 мг/добу недостатньо ефективне, дозу можна підвищити до 225 мг 2 рази на добу(450 мг/добу). Якщо необхідно, ще через тиждень дозу можна підвищити до максимальної – 600 мг/ добу.Пацієнти з печінковою недостатністю.Для пацієнтів з печінковою недостатністю необхідності в корекції дози немає (див. розділ Фармакокінетика). Застосування пацієнтам літнього віку (понад 65 років).Для пацієнтів літнього віку через погіршення функції нирок може потребуватися зменшення дози прегабаліну (див. розділ Особливості застосування).Спосіб застосування.Лікарський засіб Пафія приймають незалежно від прийому їжі.Лікарський засіб Пафія призначений виключно для перорального застосування.Діти.Безпека та ефективність застосування лікарського засобу Пафія у дітей (віком до 18 років) не були встановлені. Даних немає. Диапазон доз может изменяться в пределах 150−600 мг в сутки.Дозу разделяют на 2 или 3 приема.Невропатическая боль.Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг в сутки, разделенной на 2 или 3 приема.В зависимости от эффективности и переносимости лекарственного средства через 3-7 дней лечения дозу можно увеличить до 300 мг в сутки, еще через 7 дней − до максимальной дозы 600 мг в сутки.Эпилепсия.Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг в сутки, разделенной на 2 или 3 приема.В зависимости от эффективности и переносимости лекарственного средства у отдельного пациента дозу можно увеличить до 300 мг в сутки после первой недели приема. Спустя еще одну неделю дозу можно увеличить до максимальной − 600 мг в сутки.Генерализованное тревожное расстройство.Доза, которую разделяют на 2 или 3 приема, может изменяться в пределах 150−600 мг в сутки. Периодически следует переоценивать необходимость продолжения лечения.Лечение прегабалином можно начать с дозы 150 мг в сутки. В зависимости от эффективности и переносимости препарата у отдельного пациента дозу можно увеличить до 300 мг в сутки после первой недели приема. После еще одной недели приема дозу можно увеличить до 450 мг в сутки. Спустя еще одну неделю дозу можно увеличить до максимальной − 600 мг в сутки.Прекращение лечения прегабалином.Согласно современной клинической практике, прекращать лечение прегабалином рекомендуется постепенно в течение минимум одной недели независимо от показаний (см. раздел Побочные реакции).Пациенты с почечной недостаточностью.Прегабалин выводится из системного кровообращения в неизмененном виде преимущественно за счет экскреции почек. Поскольку клиренс прегабалина прямо пропорционален клиренсу креатинина (см. раздел Фармакокинетика), уменьшение дозы для пациентов с нарушенной функцией почек следует проводить индивидуально, в соответствии с клиренсом креатинина (CLcr), как указано в таблице 1. Клиренс креатинина определяется по формуле:CLcr(мл/мин) =Х 0,85 для женщинПрегабалин эффективно удаляется из плазмы с помощью гемодиализа (50 % лекарственного средства в течение 4 часов). Для пациентов на гемодиализе суточную дозу прегабалина следует подбирать в соответствии с функцией почек. Кроме суточной дозы, сразу после каждой 4-часовой процедуры гемодиализа необходимо применять дополнительную дозу препарата (см. таблицу 1).Таблица 1Коррекция дозы прегабалина в соответствии с функцией почек. Клиренсе креатинина (CLcr), (мл/мин) Общая суточная доза прегабалина* Режим дозирования Начальная доза (мг/сутки) Максимальная доза (мг/сутки) ≥60 150 600 Дважды или трижды в сутки ≥30− <60 75 300 Дважды или трижды в сутки ≥15− <30 25−50 150 Раз или дважды в сутки <15 25 75 Раз в сутки Дополнительная доза после гемодиализа (мг)   25 100 Однократно *Общую суточную дозу (мг/сутки) следует разделить на количество приемов в соответствии с режимом дозирования, чтобы получить мг/дозу.Фибромиалгия.Обычно доза для большинства пациентов составляет 300−450 мг в сутки в 2 приема.Для некоторых больных может понадобиться доза 600 мг в сутки. Прием лекарственного средства следует начинать с дозы 75 мг 2 раза в сутки (150 мг/сутки), которую можно повышать, в зависимости от эффективности и переносимости, до 150 мг 2 раза в сутки (300 мг/сутки) в течение одной недели. Пациентам, для которых дозы 300 мг/сутки недостаточно эффективна, можно повысить дозу до 225 мг 2 раза в сутки (450 мг/сутки). Если необходимо, через неделю дозу можно повысить до максимальной − 600 мг/сутки.Пациенты с печеночной недостаточностью.Для пациентов с печеночной недостаточностью необходимости в коррекции дозы нет (см. раздел Фармакокинетика).Применение пациентам пожилого возраста (старше 65 лет).Для пациентов пожилого возраста из-за ухудшения функции почек может понадобиться уменьшение дозы прегабалина (см. раздел Особенности применения).Способ применения.Лекарственное средство Пафия принимают независимо от приема пищи.Лекарственное средство Пафия предназначен исключительно для перорального применения.Дети.Безопасность и эффективность применения лекарственного средства Пафия у детей (в возрасте до 18 лет) не были установлены. Данных нет.

Передозировка:

Найчастішими побічними реакціями у випадку передозування прегабаліном були сонливість, сплутаність свідомості, збудження та неспокій.Зрідка повідомлялося про випадки коми.Лікування передозування прегабаліном полягає у загальних підтримувальних заходах та за потреби може включати гемодіаліз (див. розділ Спосіб застосування та дози, таблиця 1).Наиболее частыми побочными реакциями в случае передозировки прегабалином были сонливость, спутанность сознания, возбуждение и беспокойство.Изредка сообщалось о случаях комы.Лечение передозировки прегабалином заключается в общих поддерживающих мероприятиях и при необходимости может включать гемодиализ (см. раздел Способ применения и дозы, таблицу 1).

Побочные действия:

Найчастішими побічними реакціями були запаморочення і сонливість. Побічні реакції зазвичай були легкими або помірними. Під час досліджень показник відміни лікарського засобу через побічні реакції становив 12 % серед пацієнтів, які застосовували прегабалін, та 5 % серед пацієнтів, які отримували плацебо. Найчастішими побічними реакціями, що призвели до виключення з групи застосування прегабаліну, були запаморочення та сонливість.У таблиці нижче наведені всі побічні реакції, які виникали частіше, ніж при застосуванні плацебо, та більше ніж в одного пацієнта; ці побічні реакції перераховані за системами органів та частотою (дуже часті (≥1/10); часті (від ≥ 1/100 до <1/10); нечасті (від ≥1/1000 до <1/100); поодинокі (від ≥1/10000 до <1/1000); рідкісні (<1/10000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними). У кожній групі за частотою виникнення побічні реакції перелічені в порядку зменшення тяжкості.Зазначені побічні реакції також можуть бути пов’язані з перебігом основного захворювання та/або супутнім застосуванням інших лікарських засобів.Під час лікування невропатичного болю центрального походження внаслідок ушкодження спинного мозку частота виникнення побічних реакцій загалом, побічних реакцій з боку ЦНС та особливо сонливості була підвищеною.Таблиця 2 Клас системи органів Побічні реакції на лікарський засіб Інфекції та інвазії Нечасті Назофарингіт З боку системи крові та лімфатичної системи Поодинокі Нейтропенія З боку імунної системи Частота невідома Підвищена чутливість, ангіоневротичний набряк, алергічна реакція З обміну речовин, метаболізму Часті Підвищений апетит Нечасті Втрата апетиту, гіпоглікемія З боку психіки Часті Ейфорійний настрій, сплутаність свідомості, дратівливість, зниження лібідо, дезорієнтація, безсоння Нечасті Галюцинації, панічні атаки, збудження, неспокій, депресія, пригнічений настрій, зміни настрою, деперсоналізація, утруднений добір слів, патологічні сновидіння, посилення лібідо, аноргазмія, апатія Поодинокі Розгальмовування, піднесений настрій Частота невідома Агресія З боку нервової системи Дуже часті Запаморочення, сонливість Часті Атаксія, порушення координації, тремор, дизартрія, погіршення пам’яті, порушення уваги, парестезії, седативний ефект, порушення рівноваги, в’ялість, головний біль Нечасті Втрата свідомості, ступор, міоклонія, психомоторна гіперактивність, агевзія, дискінезія, постуральне запаморочення, інтенційний тремор, ністагм, порушення когнітивних функцій, порушення мови, гіпорефлексія, гіпестезія, амнезія, гіперестезія, відчуття печіння, навколоротова парестезія, міоклонус, гіпалгезія Поодинокі Гіпокінезія, паросмія, дисграфія, залежність, манія, мозочковий синдром, синдром зубчастого колеса, кома, делірій, енцефалопатія, екстрапірамідний синдром, синдром Гієна – Барре, інтракраніальна гіпертензія, маніакальні реакції, параноїдні реакції, розлади сну Частота невідома Втрата свідомості, порушення психіки, судоми, погане самопочуття З боку органів зору Часті Нечіткість зору, диплопія, кон’юнктивіт Нечасті Порушення зору, набряк очей, дефект поля зору, погіршення гостроти зору, біль в очах, астенопія, сухість очей, посилена сльозотеча, порушення акомодації, блефарит, крововилив в очне яблуко, світлочутливість, набряк сітківки Поодинокі Втрата периферичного зору, осцилопсія, зміна зорового сприйняття глибини, фотопсії, подразнення очей, мідріаз, страбізм, яскравість зору, анізокорія, виразки рогівки, екзофтальм, параліч очного м’яза, ірит, кератокон’юнктивіт, міоз, нічна сліпота, офтальмоплегія, атрофія зорового нерва, набряк диска зорового нерва, птоз, увеїт Частота невідома Втрата зору, кератит З боку органів слуху та вестибулярного апарату Часті Вертиго Нечасті Гіперакузія З боку серця Нечасті Тахікардія, атріовентрикулярна блокада першого ступеня Поодинокі Синусова тахікардія, синусова брадикардія, синусова аритмія Частота невідома Застійна серцева недостатність, подовження інтервалу QT Судинні розлади Нечасті Припливи, гарячі припливи, артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія Поодинокі Відчуття холоду у кінцівках З боку респіраторної системи, органів грудної клітки та середостіння Нечасті Задишка, сухість слизової носа Поодинокі Носова кровотеча, стиснення в горлі, кашель, закладеність носа, риніт, хропіння, ларингоспазм, фаринголарингеальний біль, апное, ателектаз, бронхіоліт, гикавка, фіброз легенів, позіхання Частота невідома Набряк легенів З боку травної системи Часті Блювання, сухість у роті, запор, метеоризм, гастроентерит Нечасті Здуття живота, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, надмірне слиновиділення, оральна гіпестезія, холецистит, холелітіаз, коліт, шлунково-кишкові кровотечі, мелена, набряк язика, ректальна кровотеча Поодинокі Асцит, панкреатит, дисфагія, афтозний стоматит, виразка стравоходу, періодонтальні абсцеси Частота невідома Набряк язика, діарея, нудота З боку шкіри і підшкірної тканини Нечасті Папульозне висипання, гіпергідроз, пролежні, алопеція, сухість шкіри, екзема, гірсутизм, виразки шкіри, везикуло-бульозний висип Поодинокі Кропив’янка, холодний піт, ексфоліативний дерматит, ліхеноїдний дерматит, меланоз, розлади нігтів, петехіальний висип, пурпура, пустулярний висип, атрофія шкіри, некроз шкіри, шкірні та підшкірні вузлики Частота невідома Синдром Стівенса – Джонсона, свербіж З боку опорно-рухової системи та сполучної тканини Нечасті Посіпування м’язів, набряк суглобів, судоми м’язів, міальгія, артралгія, біль у спині, біль у кінцівках, ригідність м’язів Поодинокі Рабдоміоліз, спазм у шийному відділі, біль у шиї З боку сечовидільної системи Нечасті Нетримання сечі, дизурія, альбумінурія, гематурія, утворення каменів у нирках, нефрит Поодинокі Ниркова недостатність, олігурія, гостра ниркова недостатність, гломерулонефрит, пієлонефрит Частота невідома Затримка сечовипускання З боку репродуктивної системи та функції молочних залоз Часті Еректильна дисфункція, імпотенція Нечасті Затримка еякуляції, сексуальна дисфункція, лейкорея, менорагія, метрорагія Поодинокі Аменорея, виділення з молочних залоз, біль у молочних залозах, дисменорея, збільшення молочних залоз, цервіцит, баланіт, епідидиміт Частота невідома Гінекомастія Загальні розлади та реакції в місці введення Часті Порушення ходи, відчуття сп’яніння, підвищена втомлюваність, периферичні набряки, набряки Нечасті Падіння, відчуття стиснення у грудях, загальна слабкість, відчуття спраги, біль, відчуття нездужання, озноб, абсцес, целюліт, реакції фоточутливості Поодинокі Генералізований набряк, підвищення температури тіла, анфілактоїдні реакції, гранульома, умисне заподіяння шкоди, заочеревинний фіброз, шок Частота невідома Набряк обличчя Дослідження Часті Збільшення маси тіла Нечасті Підвищення рівня креатинфосфокінази у крові, підвищення рівня аланінамінотрансферази, підвищення рівня аспартатамінотрансферази, зменшення кількості тромбоцитів Поодинокі Підвищення рівня глюкози у крові, зменшення вмісту калію у крові, зменшення рівня лейкоцитів у крові, підвищення рівня креатиніну у крові, зниження маси тіла У деяких пацієнтів спостерігалися симптоми відміни після припинення коротко- або довгострокового лікування прегабаліном. Повідомлялося про такі явища: безсоння, головний біль, нудота, тривожність, діарея, грипоподібний синдром, судоми, нервозність, депресія, біль, гіпергідроз і запаморочення. Цю інформацію слід повідомити пацієнту перед початком лікування.Стосовно припинення довгострокового лікування прегабаліном: немає жодних даних щодо частоти та тяжкості симптомів відміни, пов’язаних з тривалістю застосування прегабаліну та його дозою.Частыми отмеченными побочными реакциями были головокружение и сонливость. Побочные реакции обычно были легкими или умеренными. Во время исследований показатель отмены лекарственного средства из-за побочных реакций составил 12 % среди пациентов, получавших прегабалин, и 5 % среди пациентов, получавших плацебо. Наиболее частыми побочными реакциями, которые привели к исключению из группы применения прегабалина, были головокружение и сонливость.В таблице ниже приведены все побочные реакции, которые возникали чаще, чем при применении плацебо, и более чем у одного пациента; эти побочные реакции перечислены по системам органов и частоте (очень частые (≥1/10); частые (≥1/100 до <1/10); нечастые (от ≥1/1000 до <1/100) единичные (от ≥1/10000 до <1/1000); редкие (<1/10000), частота неизвестна (невозможно оценить по имеющимся данным). В каждой группе по частоте возникновения побочные реакции перечислены в порядке уменьшения тяжести.Указанные побочные реакции также могут быть связаны с ходом основного заболевания и/или сопутствующим применением других лекарственных средств.Во время лечения невропатической боли центрального происхождения вследствие повреждения спинного мозга частота возникновения побочных реакций в целом, побочных реакций со стороны ЦНС и особенно сонливости была повышенной.Таблица 2 Системы органов Побочные реакции на лекарственное средство Инфекции и инвазии Нечастые Назофарингит Со стороны системы крови и лимфатической системы Единичные Нейтропения Со стороны иммунной системы Частота неизвестна Повышенная чувствительность, ангионевротический отек, аллергическая реакция Нарушение обмена веществ, метаболизма Частые Повышенный аппетит Нечастые Потеря аппетита, гипогликемия Со стороны психики Частые Эйфорическое настроение, спутанность сознания, раздражительность, снижение либидо, дезориентация, бессонница Нечастые Галлюцинации, панические атаки, возбуждение, беспокойство, депрессия, подавленное настроение, изменения настроения, деперсонализация, затрудненный подбор слов, патологические сновидения, усиление либидо, аноргазмия, апатия Одиночные Растормаживание, приподнятое настроение Частота неизвестна Агрессия Со стороны нервной системы Очень частые Головокружение, сонливость Частые Атаксия, нарушение координации, тремор, дизартрия, ухудшение памяти, нарушение внимания, парестезии, седативный эффект, нарушение равновесия, вялость, головная боль Нечастые Потеря сознания, ступор, миоклония, психомоторная гиперактивность, агевзия, дискинезия, постуральное головокружение, интенционный тремор, нистагм, нарушение когнитивных функций, нарушение речи, гипорефлексия, гипестезия, амнезия, гиперестезия, чувство жжения, околоротовая парестезия, миоклонус, гипалгезия Единичные Гипокинезия, паросмия, дисграфия, зависимость, мания, мозжечкового синдрома, синдром зубчатого колеса, кома, делирий, энцефалопатия, экстрапирамидные симптомы, синдром Гийена - Барре, интракраниальная гипертензия, маниакальные реакции, параноидные реакции, расстройства сна. Частота неизвестна Потеря сознания, нарушение психики, судороги, плохое самочувствие Со стороны органов зрения Частые Нечеткость зрения, диплопия, конъюнктивит Нечастые Нарушения зрения, отек глаз, дефект поля зрения, ухудшение остроты зрения, боль в глазах, астенопия, сухость глаз, усиленное слезотечение, нарушение акомодации, блефарит, кровоизлияние в глазное яблоко, светочувствительность, отек сетчатки Единичные Потеря периферического зрения, осцилопсия, изменение зрительного восприятия глубины, фотопсии, раздражение глаз, мидриаз, страбизм, яркость зрения, анизокория, язвы роговицы, экзофтальм, паралич глазной мышцы, ирит, кератоконъюнктивит, миоз, ночная слепота, офтальмоплегия, атрофия зрительного нерва, отек диска зрительного нерва, птоз, увеит Частота неизвестна Потеря зрения, кератит Со стороны органов слуха и вестибулярного аппарата Частые Вертиго Нечастые Гиперакузия Со стороны сердца Нечастые Тахикардия, атриовентрикулярная блокада первой степени Единичные Синусовая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия Частота неизвестна Застойная сердечная недостаточность, удлинение интервала QT Сосудистые расстройства Нечастые Приливы, горячие приливы, артериальная гипотензия, артериальная гипертензия Одиночные Ощущение холода в конечностях Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения Нечастые Одышка, сухость слизистой носа Единичные Носовое кровотечение, сжатие в горле, кашель, ринит, храп, ларингоспазм, фаринголарингеальная боль, апноэ, ателектаз, бронхиолит, икота, фиброз легких, зевота Частота неизвестна Отек легких Со стороны желудочно-кишечного тракта Частые Рвота, сухость во рту, запор, метеоризм, гастроэнтерит Нечастые Вздутие живота, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, избыточное слюноотделение, оральная гипестезия, холецистит, холелитиаз, колит, желудочно-кишечные кровотечения, мелена, отек языка, ректальное кровотечение Единичные Асцит, панкреатит, дисфагия, афтозный стоматит, язва пищевода, периодонтальные абсцессы Частота неизвестна Отек языка, диарея, тошнота Со стороны кожи и подкожной ткани Нечастые Папулезная сыпь, гипергидроз, пролежни, алопеция, сухость кожи, экзема, гирсутизм, язвы кожи, везикуло-булезная сыпь Единичные Крапивница, холодный пот, эксфолиативный дерматит, лихеноидный дерматит, меланоз, нарушения ногтей, петехиальная сыпь, пурпура, пустулезная сыпь, атрофия кожи, некроз кожи, кожные и подкожные узелки Частота неизвестна Синдром Стивенса − Джонсона, зуд Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани Нечастые Подергивания мышц, отек суставов, судороги мышц, миалгия, артралгия, боль в спине, боль в конечностях, ригидность мышц Единичные Рабдомиолиз, спазм в шейном отделе, боль в шее Со стороны мочевыделительной системы Нечастые Недержание мочи, дизурия, альбуминурия, гематурия, образование камней в почках, нефрит Единичные Почечная недостаточность, олигурия, острая почечная недостаточность, гломерулонефрит, пиелонефрит Частота неизвестна Задержка мочеиспускания Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез Частые Эректильная дисфункция, импотенция Нечастые Задержка эякуляции, сексуальная дисфункция, лейкорея, меноррагия, метроррагия Единичные Аменорея, выделения из молочных желез, боль в молочных железах, дисменорея, увеличение молочных желез, цервицит, баланит, эпидидимит Частота неизвестна Гинекомастия Общие нарушения и реакции в месте введения Частые Нарушения походки, ощущение опьянения, повышенная утомляемость, периферические отеки, отеки Нечастые Падение, чувство сжатия в груди, общая слабость, жажда, боль, недомогание, озноб, абсцесс, целлюлит, реакции фотосенсибилизации Единичные Генерализованный отек, повышение температуры тела, анфилактоидные реакции, гранулема, умышленное причинение вреда, забрюшинный фиброз, шок Частота неизвестна Отек лица Исследование Частые Увеличение массы тела Нечастые Повышение уровня креатининфосфокиназы в крови, повышение уровня аланинаминотрансферазы, повышение уровня аспартатаминотрансферазы, уменьшение количества тромбоцитов Единичные Повышение уровня глюкозы в крови, уменьшение содержания калия в крови, снижение уровня лейкоцитов в крови, повышение уровня креатинина в крови, снижение массы тела У некоторых пациентов наблюдались симптомы отмены после прекращения кратко- или долгосрочного лечения прегабалином. Сообщалось о таких явлениях: бессонница, головная боль, тошнота, тревожность, диарея, гриппоподобный синдром, судороги, нервозность, депрессия, боль, гипергидроз и головокружение. Эту информацию следует сообщить пациенту перед началом лечения.Что касается прекращения долгосрочного лечения прегабалином: нет никаких данных о частоте и тяжести симптомов отмены, связанных с продолжительностью применения прегабалина и его дозой.

Лекарственное взаимодействие:

Оскільки прегабалін переважно екскретується в незміненому вигляді з сечею, зазнає незначного метаболізму в організмі людини (менше 2 % дози виділяється із сечею у вигляді метаболітів), не інгібує in vitro метаболізм інших препаратів і не зв’язується з білками плазми крові, то малоймовірно, що прегабалін може спричиняти фармакокінетичну взаємодію або бути об’єктом такої взаємодії.Дослідження in vivo та популяційний фармакокінетичний аналіз.У дослідженнях in vivo не спостерігали значущої клінічної фармакокінетичної взаємодії між прегабаліном і фенітоїном, карбамазепіном, вальпроєвою кислотою, ламотриджином, габапентином, лоразепамом, оксикодоном чи етанолом. Популяційний фармакокінетичний аналіз показав, що пероральні протидіабетичні засоби, діуретики, інсулін, фенобарбітал, тіагабін та топірамат не мають клінічно значущого впливу на кліренс прегабаліну.Пероральні контрацептиви, норетистерон та/або етинілестрадіол.Одночасне застосування прегабаліну з пероральними контрацептивами, норетистероном та/або етинілестрадіолом не впливає на фармакокінетику рівноважного стану жодного з препаратів.Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему.Прегабалін може посилити дію етанолу та лоразепаму. У дослідженнях одночасне введення багаторазових пероральних доз прегабаліну з оксикодоном, лоразепамом або етанолом не призводило до клінічно значущого впливу на функцію дихання. Після виходу препарату на ринок повідомлялося про виникнення дихальної недостатності та коми у пацієнтів, які приймали прегабалін разом з іншими лікарськими засобами, що пригнічують функцію центральної нервової системи. Прегабалін, ймовірно, посилює порушення когнітивних та основних рухових функцій, спричинені застосуванням оксикодону.Взаємодія у пацієнтів літнього віку.Спеціальні дослідження фармакодинамічної взаємодії з участю добровольців літнього віку не проводилися. Дослідження взаємодії проводилися лише у дорослих.

Срок годности:

2 роки з дати виготовлення in bulk.2 года с даты изготовления in bulk.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С.Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

Капсули по 75 мг або по 150 мг. По 7 капсул у контурній чарунковій упаковці, по 2, по 4 або по8 контурних чарункових упаковок у пачці.Капсулы по 75 мг или по 150 мг. По 7 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2, по 4 или по 8 контурных ячейковых упаковок в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Пафия
Производитель:Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина
Форма выпуска: Капсули по 75 мг або по 150 мг. По 7 капсул у контурній чарунковій упаковці, по 2, по 4 або по8 контурних чарункових упаковок у пачці.Капсулы по 75 мг или по 150 мг. По 7 капсул в контурной ячейковой упаковке, по 2, по 4 или по 8 контурных ячейковых упаковок в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/16054/01/02 от 14.07.2017. Приказ № 798 от 14.07.2017
МНН:Pregabalin
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: прегабалін;1 капсула містить прегабаліну 75 мг або 150 мг;допоміжні речовини: маніт (Е 421), тальк, сумісно оброблений крохмаль (крохмаль кукурудзяний, крохмаль прежелатинізований).действующее вещество: прегабалин;1 капсула содержит прегабалина 75 мг или 150 мг;вспомогательные вещества: манит (Е 421), тальк, совместно обработанный крахмал (крахмал кукурузный, крахмал прежелатинизированный).Лекарственная форма. Капсулы.Основные физико-химические свойства:капсулы по 75 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой от оранжевого до красно-коричневого цвета и корпусом белого цвета. Маркировка на корпусе: PGB 75;капсулы по 150 мг: твердые желатиновые капсулы с крышечкой и корпусом белого цвета. Маркировка на корпусе: PGB 150.Фармакотерапевтическая группа. Противоэпилептические средства. Код АТХ N03A X16.

Фармакологическая группа:Засоби, діючі на нервову систему. Протиепілептичні засоби. Інші протиепілептичні засоби. Топірамат.
Код АТХ:N03AX16 - Прегабалин
Реклама
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Более 1 миллиарда человек в мире страдают ожирением
В настоящее время более 1 млрд человек во всем мир...
Реклама
Как прокалывают нос при гайморите?
Пункция при гайморите — показания и противопоказан...
Одонтогенный гайморит
Причины развития зубного гайморита и виды заболева...
Реклама
Простые методы лечения помогут защитить здоровье поджелудочной железы
Поджелудочная железа производит различные ферменты...
Гипертония в молодом возрасте увеличивает риск развития болезни Альцгеймера
Гипертония, или повышенное артериальное давление, ...
Реклама