Адаптована інструкція

Лікарська форма:

розчин

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Приватне акціонерне товариство «Інфузія»., Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55

Фармакотерапевтична група:

Кровозамінники і перфузійні розчини. Додаткові розчини для внутрішньовенного введення. Амінокислоти. Аргініну гідрохлорид.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діюча речовина: аргініну гідрохлорид.1 пляшка (100 мл розчину) містить: аргініну гідрохлориду 4,2 г;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.Іонний склад на 1000 мл препарату: С6Н14N4O2 – 200 ммоль; Cl- – 200 ммоль.действующее вещество: аргинина гидрохлорид.1 бутылка (100 мл раствора) содержит: аргинина гидрохлорида 4,2 г;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Ионный состав на 1000 мл препарата: С6Н14N4O2 – 200 ммоль; Cl- – 200 ммоль.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная или слегка желтовато-коричневая жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Кровозаменители и перфузионные растворы. Дополнительные растворы для внутривенного введения. Аминокислоты. Аргинина гидрохлорид. Код АТХ В05Х В01.

Лікарська форма:

розчин

Виробник:

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Місцезнаходження виробника:

Україна, 21034, м. Вінниця, вул. Волошкова, б. 55

Фармакотерапевтична група:

Кровозамінники і перфузійні розчини. Додаткові розчини для внутрішньовенного введення. Амінокислоти. Аргініну гідрохлорид.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Аргінін (a-аміно-d-гуанідиновалеріанова кислота) – амінокислота, яка належить до класу умовно незамінних амінокислот і є активним і різнобічним клітинним регулятором численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти.Аргінін виявляє антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, проявляє себе як активний регулятор проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі. Відомо, що аргінін збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію. Аргінін є одним з основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці. Гіпоамоніємічний ефект препарату реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину. Чинить гепатопротекторну дію завдяки антиоксидантній, антигіпоксичній і мембраностабілізуючій активності, позитивно впливає на процеси енергозабезпечення в гепатоцитах. Аргінін є субстратом для NО-синтази – ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах. Препарат активує гуанілатциклазу і підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату (цГМФ) в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи таким чином утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1, який є потужним вазоконстриктором і стимулятором проліферації й міграції гладких міоцитів судинної стінки. Аргінін пригнічує також синтез асиметричного диметиларгініну – потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу. Препарат стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження. Чинить кислотоутворювальну дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.Фармакокінетика.При безперервній внутрішньовенній інфузії максимальна концентрація аргініну гідрохлориду в плазмі крові спостерігається через 20 - 30 хвилин від початку введення. Аргінін проникає через плацентарний бар’єр, фільтрується в ниркових клубочках, однак практично повністю реабсорбується в ниркових канальцях.Фармакодинамика.Аргинин (a-амино-d-гуанидиновалерьяновая кислота) – аминокислота, которая принадлежит к классу условно-незаменимых аминокислот и является активным и разносторонним клеточным регулятором многочисленных жизненно важных функций организма, проявляет важные при критическом состоянии организма протекторные эффекты.Аргинин проявляет антигипоксическую, мембраностабилизирующую, цитопротекторную, антиоксидантную, антирадикальную, дезинтоксикационную активность, проявляет себя как активный регулятор промежуточного обмена и процессов энергообеспечения, играет определенную роль в поддержке гормонального баланса в организме. Известно, что аргинин увеличивает содержание в крови инсулина, глюкагона, соматотропного гормона и пролактина, принимает участие в синтезе пролина, полиамина, агматина, включается в процессы фибриногенолиза, сперматогенеза, проявляет мембранодеполяризирующее действие.Аргинин является одним из основных субстратов в цикле синтеза мочевины в печени. Гипоаммониемичный эффект препарата реализуется путем активации преобразования аммиака в мочевину. Проявляет гепатопротекторное действие благодаря антиоксидантной, антигипоксической и мембраностабилизирующей активности, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.Аргинин является субстратом для NO-синтазы – фермента, который катализирует синтез оксида азота в эндотелиоцитах. Препарат активирует гуанилатциклазу и повышает уровень цикличного гуанидинмонофосфата (цГМФ) в эндотелии сосудов, уменьшает активацию и адгезию лейкоцитов и тромбоцитов к эндотелию сосудов, угнетает синтез протеинов адгезии VCAM-1 и MCR-1, предотвращая таким образом образование и развитие атеросклеротических бляшек, угнетает синтез эндотелина-1, который является мощным вазоконстриктором и стимулятором пролиферации и миграции гладких миоцитов сосудистой стенки. Аргинин угнетает также синтез ассиметричного диметиларгинина – мощного эндогенного стимулятора оксидативного стресса. Препарат стимулирует деятельность вилочковой железы, которая продуцирует Т-клетки, регулирует содержание глюкозы в крови во время физического напряжения. Проявляет кислотообразующее действие и способствует коррекции кислотно-щелочного равновесия.Фармакокинетика.При непрерывной внутривенной инфузии максимальная концентрация аргинина гидрохлорида в плазме крови наблюдается через 20 - 30 минут от момента введения. Аргинин проникает через плацентарный барьер, фильтруется в почечных клубочках, однако практически полностью реабсорбируется в почечных канальцах.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Атеросклероз судин серця і головного мозку, атеросклероз периферичних судин, у тому числі із проявами переміжної кульгавості, діабетична ангіопатія, ішемічна хвороба серця, артеріальна гіпертензія, стани після перенесених гострого інфаркту міокарда та гострого порушення мозкового кровообігу, міокардіопатія, хронічна серцева недостатність, гіперхолестеринемія, стенокардія, хронічні обструктивні захворювання легень, інтерстиціальна пневмонія, ідіопатична легенева гіпертензія, хронічна постемболічна легенева гіпертензія, гострі та хронічні гепатити різної етіології, гіперамоніємія, гіпоксичні стани, астенічні стани в процесі реконвалесценції, в тому числі після інфекційних захворювань та оперативних втручань, метаболічний алкалоз, зниження функції вилочкової залози, затримка розвитку плода і прееклампсія.Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга, атеросклероз периферических сосудов, в том числе с проявлениями перемежающейся хромоты, диабетическая ангиопатия, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, состояния после перенесенных острого инфаркта миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения, миокардиопатия, хроническая сердечная недостаточность, гиперхолестеринемия, стенокардия, хронические обструктивные заболевания легких, интерстициальная пневмония, идиопатическая легочная гипертензия, хроническая постэмболическая легочная гипертензия, острые и хронические гепатиты разной этиологии, гипераммониемия, гипоксические состояния, астенические состояния в процессе реконвалесценции, в том числе после инфекционных заболеваний и оперативных вмешательств, метаболический алкалоз, понижение функции вилочковой железы, задержка развития плода и преэклампсия.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз; алергічні реакції в анамнезі; застосування калійзберігаючих діуретиків, а також спіронолактону.Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелые нарушения функции почек, гиперхлоремический ацидоз; аллергические реакции в анамнезе; применение калийсохраняющих диуретиков, а также спиронолактона.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.При применении Ангио-Бетаргина необходимо учитывать, что препарат может вызвать выраженную и стойкую гиперкалиемию на фоне почечной недостаточности у больных, которые принимают или принимали спиронолактон. Предварительное применение калийсохраняющих диуретиков также может вызвать повышение уровня концентрации калия в крови. При одновременном применении с аминофиллином возможно повышение уровня инсулина в крови.

Особливості застосування:

У пацієнтів з нирковою недостатністю перед початком інфузії необхідно перевірити діурез та рівень калію в плазмі крові, оскільки лікарський засіб може сприяти розвитку гіперкаліємії. Ангіо-Бетаргін слід застосовувати з обережністю при порушенні функції ендокринних залоз. Цей лікарський засіб може стимулювати секрецію інсуліну і гормону росту.При появі сухості у роті необхідно перевірити рівень цукру в крові.Обережно слід застосовувати при порушеннях обміну електролітів, захворюваннях нирок. Якщо на тлі прийому цього лікарського засобу наростають симптоми астенії, лікування необхідно відмінити.Застосування у період вагітності або годування груддю.Препарат проникає через плаценту, тому в період вагітності його можна застосовувати тільки тоді, коли очікувана користь для матері перевищує потенційний ризик для плода.Дані щодо застосування препарату у період годування груддю відсутні. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.Під час керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами слід дотримуватися обережності, оскільки препарат може спричинити запаморочення.У пациентов с почечной недостаточностью перед началом инфузии необходимо проверить диурез и уровень калия в плазме крови, поскольку лекарственное средство может способствовать развитию гиперкалиемии. Ангио-Бетаргин нужно применять с осторожностью при нарушении функции эндокринных желез. Это лекарственное средство может стимулировать секрецию инсулина и гормона роста.При появлении сухости во рту необходимо проверить уровень сахара в крови.С осторожностью следует применять при нарушении обмена электролитов, заболеваниях почек. Если на фоне приема этого лекарственного средства нарастают симптомы астении, лечение необходимо отменить.Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат проникает через плаценту, поэтому в период беременности его можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.Данные о применении препарата в период кормления грудью отсутствуют. Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Во время управления автотранспортом или работы с другими механизмами следует соблюдать осторожность, поскольку препарат может вызвать головокружение.

Спосіб застосування та дози:

Препарат вводять внутрішньовенно краплинно зі швидкістю 10 крапель за хвилину протягом перших 10 - 15 хвилин, потім швидкість введення можна збільшити до 30 крапель за хвилину.Добова доза препарату – 100 мл розчину. При тяжких порушеннях кровообігу в центральних і периферичних судинах, при виражених явищах інтоксикації, гіпоксії, астенічних станах дозу препарату можна збільшити до 200 мл на добу.Максимальна швидкість введення інфузійного розчину не повинна перевищувати 20 ммоль/год.Для дітей віком до 12 років доза лікарського засобу становить 5 - 10 мл на 1 кг маси тіла на добу.Для лікування метаболічного алкалозу дозу можна розрахувати таким чином:аргініну гідрохлорид (ммоль)--------------------------------------- ´ 0,3 ´ кг маси тіланадлишок лугів (Ве) (ммоль/л)Введення слід починати з половини розрахованої дози. Можливу додаткову корекцію потрібно проводити після отримання результатів оновленого кислотно-лужного балансу.Діти.Препарат застосовують дітям віком від 3 років.Препарат вводят внутривенно капельно со скоростью 10 капель в минуту на протяжении первых 10 - 15 минут, потом скорость введения можно увеличить до 30 капель в минуту.Суточная доза препарата – 100 мл раствора.При тяжелых нарушениях кровообращения в центральных и периферических сосудах, при выраженных признаках интоксикации, гипоксии, астенических состояниях дозу препарата можно увеличить до 200 мл в сутки.Максимальная скорость введения инфузионного раствора не должна превышать 20 ммоль/час.Для детей в возрасте до 12 лет доза лекарственного средства составляет 5 - 10 мл на 1 кг массы тела в сутки. Для лечения метаболического алкалоза доза может быть рассчитана следующим образом:аргинина гидрохлорид (ммоль)--------------------------------------- ´ 0,3 ´ кг массы тела избыток щелочи (Ве) (ммоль/л) Введение следует начинать с половины рассчитанной дозы. Возможная дополнительная коррекция должна проводиться после получения результатов обновленного кислотно-щелочного баланса.Дети.Препарат применяют детям в возрасте старше 3 лет.

Передозування:

Симптоми: ниркова недостатність, гіпоглікемія, метаболічний ацидоз. Лікування. У разі передозування інфузію препарату необхідно припинити. Слід проводити моніторинг фізіологічних реакцій та підтримання життєвих функцій організму. За необхідності вводять залужнюючі засоби і засоби для налагодження діурезу (салуретики), розчини електролітів (0,9% розчин натрію хлориду, 5% розчин глюкози). Терапія симптоматична.Симптомы: почечная недостаточность, гипогликемия, метаболический ацидоз.Лечение. В случае передозировки инфузию препарата необходимо прекратить. Следует проводить мониторинг физиологических реакций и поддержания жизненных функций организма. При необходимости вводят ощелачивающие средства и средства для увеличения диуреза (салуретики), растворы электролитов (0,9% раствор натрия хлорида, 5% раствор глюкозы). Терапия симптоматическая.

Побічні дії:

Загальні розлади: гіпертермія, відчуття жару, ломота у тілі.З боку кістково-м’язової системи: біль у суглобах. З боку травного тракту: сухість у роті, нудота, блювання. З боку шкіри та підшкірної клітковини: зміни в місці введення, включаючи гіперемію, відчуття свербежу, блідість шкіри, аж до акроціанозу.З боку імунної системи: реакції гіперчутливості, включаючи висипання, кропив’янку, ангіоневротичний набряк. З боку серцево-судинної системи: коливання артеріального тиску, зміни серцевого ритму, біль у ділянці серця.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, відчуття страху, слабкість, судоми, тремор, частіше при перевищенні швидкості введення. Лабораторні показники: гіперкаліємія.Общие нарушения: гипертермия, ощущение жара, ломота в теле.Со стороны костно-мышечной системы: боль в суставах.Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, тошнота, рвота.Со стороны кожи и подкожной клетчатки: изменения в месте введения, включая гиперемию, ощущение зуда, бледность кожи, вплоть до акроцианоза.Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая высыпания, крапивницу ангионевротический отек.Со стороны сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления, изменения сердечного ритма, боль в области сердца.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, ощущение страха, слабость, судороги, тремор, чаще при превышении скорости введения.Лабораторные показатели: гиперкалиемия.

Лікарська взаємодія:

При застосуванні Ангіо-Бетаргіну необхідно враховувати, що препарат може спричинити виражену та стійку гіперкаліємію на тлі ниркової недостатності у хворих, які приймають або приймали спіронолактон. Попереднє застосування калійзберігаючих діуретиків також може сприяти підвищенню рівня концентрації калію в крові. При одночасному застосуванні з амінофіліном можливе підвищення рівня інсуліну в крові.

Термін придатності:

2 роки.Не застосовувати після закінчення терміну придатності зазначеного на упаковці.2 года.Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальний упаковці при температурі не вище 25 °C.Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25о С. Хранить в недоступном для детей месте.Несовместимость. Препарат несовместим с тиопенталом.

Форма випуску / упаковка:

По 100 мл розчину у пляшці № 1 у коробці з картону.По 100 мл раствора в бутылке № 1 в картонной коробке.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

По рецепту.

Додатково:

Несумісність

Препарат несумісний з тіопенталом.

Заявник

ТОВ"Фармюніон БСВ Девелопмент".

Місцезнаходження заявника

Україна, 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, буд. 7, оф. 160. ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства(ANGIO- BETARGIN)

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.