UA RU

Глікостерил Ф5 (Electrolytes with carbohydrates) інструкція із застосування

Гликостерил Ф5 фото, інструкція
Дозування:
Глікостерил Ф5 розчин д/інф. по 200 мл у пляш.
Виробник:

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

розчин

Виробник:

Безпосереднє виробництво: none

Фармакотерапевтична група:

Розчини для внутрішньовенного введення. Електроліти з вуглеводами.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлориду дигідрат, магнію хлориду гексагідрат, фруктоза;100 мл розчину містять: натрію хлориду – 0,8 г; калію хлориду – 0,0298 г; кальцію хлориду дигідрату – 0,0242 г; магнію хлориду гексагідрату – 0,0254 г; фруктози – 5 г;іонний склад на 1000 мл розчину: Na+– 136,89 ммоль; К+– 4 ммоль; Са++– 1,65 ммоль; Mg++– 1,25 ммоль; Cl¯– 146,69 ммоль;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующие вещества: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорида дигидрат, магния хлорида гексагидрат, фруктоза;ионный состав на 1000 мл раствора: Na+– 136,89 ммоль; К+– 4 ммоль; Са++– 1,65 ммоль; Mg++– 1,25 ммоль; Cl¯– 146,69 ммоль;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инфузий.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная или слегка желтоватого цвета жидкость; теоретическая осмолярность – 568 мосмоль/л; рН 3,0 – 6,0.Фармакотерапевтическая группа. Растворы для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты с углеводами. Код АТХ В05В В02.

Лікарська форма:

розчин

Основні фізико-хімічні властивості:

Виробник:

none

Фармакотерапевтична група:

Розчини для внутрішньовенного введення. Електроліти з вуглеводами.

Фармакологічні властивості:

Плазмозамінний ізотонічний сольовий розчин, що містить збалансований склад необхідних організму іонів і фруктозу. Препарат компенсує втрату рідини, електролітів і частково – енергії, відновлює водно-сольовий баланс. Фруктоза стимулює утворення глюкози і глікогену в печінці, покращує надходження глюкози до клітин. Метаболізм фруктози здійснюється незалежно від інсуліну, при її застосуванні рівень глюкози у крові не підвищується, що важливо при лікуванні хворих на цукровий діабет. Фруктоза проявляє виражену антикетогенну дію, має незначну діуретичну дію, має специфічний ефект на обмін білків, що виявляється у заощадженні амінокислот за рахунок їхнього меншого використання у глюконеогенезі.Плазмозамещающий изотонический солевой раствор, содержащий сбалансированный состав необходимых организму ионов и фруктозу. Препарат компенсирует потерю жидкости, электролитов и частично – энергии, восстанавливает водно-солевой баланс. Фруктоза стимулирует образование глюкозы и гликогена в печени, улучшает поступление глюкозы в клетки. Метаболизм фруктозы осуществляется независимо от инсулина, при ее применении уровень глюкозы в крови не повышается, что важно при лечении больных сахарным диабетом. Фруктоза проявляет выраженное антикетогенное действие, имеет незначительное диуретическое действие, имеет специфический эффект на обмен белков, который проявляется в сохранении аминокислот за счет их меньшего использования в глюконеогенезе.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Для первинного заміщення плазми при втратах крові та опіках; ізо- і гіпотонічна дегідратація внаслідок нестримного блювання, профузної діареї, кишкової непрохідності, перитоніту; для часткової компенсації потреби у вуглеводах, у тому числі у складі комплексної терапії у хворих на цукровий діабет та при інших порушеннях утилізації глюкози, за умови нормальної кислотно-лужної рівноваги крові або зрушеннях її у лужну сторону.Для первичного замещения плазмы при потере крови и ожогах; изо- и гипотоническая дегидратация вследствие неудержимой рвоты, профузной диареи, кишечной непроходимости, перитонита; для частичной компенсации потребности в углеводах, в том числе в составе комплексной терапии у больных сахарным диабетом и при других нарушениях утилизации глюкозы, при условии нормального кислотно-щелочного равновесия крови или сдвигах его в щелочную сторону.

Протипоказання:

Набряки, гіперволемія, гіперчутливість до фруктози та/або до інших компонентів препарату, інтоксикація метанолом, гіперлактатемія, гіпертонічна дегідратація, метаболічний ацидоз.Отеки, гиперволемия, гиперчувствительность к фруктозе и/или к другим компонентам препарата, интоксикация метанолом, гиперлактатемия, гипертоническая дегидратация, метаболический ацидоз.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Препарат нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими растворами.

Належні заходи безпеки при застосуванні:

Особливості застосування:

З обережністю застосовувати препарат при нирковій та/або печінковій недостатності. Лікування проводити під контролем водного балансу. Оскільки кожні 100 мл препарату містять 5 г фруктози, з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет.Довготривале застосування (понад 5 днів) Глікостерилу Ф5 є недоцільним, оскільки це може бути причиною фруктозо-індукованої гіперглікемії і гіпертригліцеридемії внаслідок порушень ліпідного обміну і зниження кількості глюкозних транспортерів на зовнішніх поверхнях клітинних мембран.С осторожностью применять препарат при почечной и/или печеночной недостаточности. Лечение проводить под контролем водного баланса. Поскольку каждые 100 мл препарата содержат 5 г фруктозы, с осторожность применять больным сахарным диабетом.Продолжительное применение (больше 5 дней) Гликостерила Ф5 нецелесообразно, поскольку это может быть причиной фруктозо-индуцированной гипергликемии и гипертриглицеридемии вследствие нарушений липидного обмена и понижения количества глюкозных транспортеров на внешних поверхностях клеточных мембран.

Застосування в період вагітності або годування груддю:

Препарат застосовувати у період вагітності або годування груддю тільки за життєвими показаннями у випадках, коли очікувана користь від лікування для матері переважає можливий ризик для плода/дитини.Препарат применять в период беременности или кормления грудью только по жизненным показаниям в тех случаях, когда ожидаемая польза от лечения для матери преобладает над возможным риском для плода/ребенка.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Данные отсутствуют из-за применения препарата исключительно в условиях стационара.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом:

Дані відсутні через застосування препарату винятково в умовах стаціонару.

Діти:

У педіатрії не застосовувати через відсутність клінічних випробувань.

Спосіб застосування та дози:

Призначати дорослим внутрішньовенно.Вводити внутрішньовенно краплинно зі швидкістю 3 мл/кг/годину, тобто 210 мл/годину при масі тіла 70 кг. Максимальна доза – 30 мл/кг/добу (1,5 г фруктози/кг/добу), але не більше 2000 мл/добу. Максимальна швидкість інфузії – 5 мл/кг/годину, тобто 350 мл/годину при масі тіла 70 кг.Для швидкого отримання цільової каталітичної концентрації фруктози необхідно провести струминну інфузію 100-120 мл Глікостерилу Ф5.Підтримка цільової концентрації фруктози досягається інфузією Глікостерилу Ф5 від 120 до 150 мл/годину протягом 12-24 годин.Для підготовки хворих перед операціями за ургентними показниками Глікостерил Ф5 застосовувати у дозі 800-1200 мл у комплексі з колоїдними та кристалоїдними розчинами.Назначать взрослым внутривенно.Вводить внутривенно капельно со скоростью 3 мл/кг/час, т.е. 210 мл/час при массе тела 70 кг. Максимальная доза – 30 мл/кг/сутки (1,5 г фруктозы/кг/сутки), но не более 2000 мл/сутки. Максимальная скорость инфузии – 5 мл/кг/час, т.е. 350 мл/час при массе тела 70 кг.Для быстрого получения целевой каталитической концентрации фруктозы необходимо провести струйную инфузию 100-120 мл Гликостерила Ф5.Поддержание целевой концентрации фруктозы достигается инфузией Гликостерила Ф5 от 120 до 150 мл/час в течение 12-24 часов.Для подготовки больных перед операциями по ургентным показаниям Гликостерил Ф5 применять в дозе 800-1200 мл в комплексе с коллоидными и кристаллоидными растворами.Дети.В педиатрии не применять из-за отсутствия клинических исследований.

Передозування:

При перевищенні рекомендованої швидкості введення можливий розвиток тахікардії, підвищення артеріального тиску, задишка, головний біль, біль за грудиною, біль у животі. Зазначені симптоми швидко зникають самостійно після припинення або значного зменшення швидкості введення розчину.При превышении рекомендуемой скорости введения возможно развитие тахикардии, повышение артериального давления, одышка, головная боль, боль за грудиной, боль в животе. Указанные симптомы быстро исчезают самостоятельно после прекращения или значительного снижения скорости введения раствора.

Побічні дії:

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи шкірні та системні прояви, гіпертермію.З боку серцево-судинної системи: коливання артеріального тиску, набряки, тахікардія.Порушення водно-електролітного балансу: при проведенні масивної інфузійної терапії може спостерігатися порушення обміну електролітів (калію, кальцію, натрію, хлору), лактоацидоз, гіпергідратація.Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая кожные и системные проявления, гипертермию.Со стороны сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления, отеки, тахикардия.Нарушения водно-электролитного баланса: при проведении массивной инфузионной терапии может наблюдаться нарушение обмена электролитов (калия, кальция, натрия, хлора, магния), лактоацидоз, гипергидратация.

Лікарська взаємодія:

Препарат не можна змішувати з фосфат- і карбонатвмісними розчинами.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.Несовместимость. Препарат нельзя смешивать с фосфат- и карбонатсодержащими растворами.

Форма випуску / упаковка:

По 200 мл або 250 мл, або 400 мл, або 500 мл у пляшках.По 200 мл или 250 мл, или 400 мл, или 500 мл в бутылках.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додатково:

Несумісність

Препарат не можна змішувати з фосфат- і карбонатвмісними розчинами.

Заявник

Приватне акціонерне товариство Інфузія.

Місцезнаходження заявника та/або представника заявника

Україна, 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 21-А.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средстваГЛИКОСТЕРИЛ Ф5(Glycosteril F5)

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Врач эндокринолог
Кандидат медичних наук

Луганский государственный медицинский университет

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.