Метовітан (Combined drugs) інструкція із застосування

Метовитан фото, інструкція
Дозування:
Метовітан капсули тв. №20 (10х2)
Виробник:

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

Безпосереднє виробництво: Технолог ПрАТ

Фармакотерапевтична група:

Вітаміни. Полівітаміни, інші комбінації.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: 1 капсула містить: DL-метіонін – 291 мг; α-токоферолу ацетат (вітамін Е) – 7,5 мг; тіаміну гідрохлорид (вітамін В1) – 0,9 мг; нікотинамід (вітамін В3) – 0,68 мг; цинку сульфату гептагідрат, що еквівалентно цинку 0,03 мг – 0,14 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, гіпромелоза, тальк, ароматизатор Банан;склад капсули: желатин, хіноліновий жовтий (Е 104), азорубін (Е 122), понсо 4R (Е 124), титану діоксид (Е 171).действующие вещества: 1 капсула содержит: DL-метионин – 291 мг; α-токоферола ацетат (витамин Е) – 7,5 мг; тиамина гидрохлорид (витамин В1) – 0,9 мг; никотинамид (витамин В3) – 0,68 мг; цинка сульфата гептагидрат, что эквивалентно цинку 0,03 мг – 0,14 мг;вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, гипромеллоза, тальк, ароматизатор Банан;состав капсулы: желатин, хинолиновый желтый (Е 104), азорубин (Е 122), понсо 4R (Е 124), титана диоксид (Е 171).Лекарственная форма. Капсулы твердые. Основные физико-химические свойства: твердые желатиновые капсулы цилиндрической формы с непрозрачным корпусом белого цвета и непрозрачной крышечкой красного цвета, заполненные микрогранулами от белого до светло-желтого цвета, со специфическим запахом.Фармакотерапевтическая группа. Витамины. Поливитамины, другие комбинации. Код АТХ А11А В.

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

Технолог ПрАТ

Фармакотерапевтична група:

Вітаміни. Полівітаміни, інші комбінації.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Комплексний препарат цілеспрямованої метаболічної дії. Раціонально підібраний склад сприяє більш вираженій цілеспрямованій біологічній дії препарату на підвищення життєстійкості організму людини в несприятливих умовах за рахунок синергічної регуляторної дії складових на вузькі ланки клітинного обміну, в першу чергу – реакції біоенергетичного обміну, трансметилювання та транссульфурування. Препарат сприяє засвоєнню та перетворенню в тканинах на біологічно активні форми вітамінів, як тих, що входять до його складу, так і тих, що надходять до організму з їжею.Метовітан є ефективним гепатопротектором, сприяє нормалізації внутрішньоклітинного обміну речовин у всіх органах, сприяє детоксикації ліпо- та гідроперекисів, знижує концентрацію холестеролу в крові, збільшує вміст фосфоліпідів, внаслідок чого підвищує імунітет, розумову та фізичну працездатність, що в цілому веде до підвищення життєстійкості, витривалості організму до дії несприятливих факторів навколишнього середовища. Препарат також підвищує апетит і нормалізує травлення. Метіонін – це незамінна амінокислота, що входить до складу білків, відіграє важливу роль у синтезі ряду біологічно важливих сполук, активує дію гормонів, вітамінів та ферментів, знешкоджує токсичні продукти. Вітамін Е має антиоксидантні властивості, бере участь в біосинтезі гему і білків, проліферації клітин, інших важливих процесах тканинного метаболізму, попереджає гемоліз еритроцитів. Потрібний для розвитку і функціонування сполучної тканини, а також для укріплення стінок кровоносних судин. Гальмує перекисне окислення ліпідів вільними радикалами. Активує фагоцитоз і застосовується для підтримки правильної резистентності еритроцитів. Вітамін В1 нормалізує функціональну активність нервової, серцево-судинної та травної систем. Вітамін В3 бере участь в окисно-відновних реакціях, у регуляції біохімічних процесів в організмі шляхом участі у синтезі нікотинамідадениндинуклеотиду (НАД) та нікотинамідадениндинуклеотидфосфату (НАДФ). Цинк є одним з важливих мікроелементів, що входять до складу багатьох ферментних систем, які регулюють основні процеси обміну речовин, а саме беруть участь у синтезі білків і обміні вуглеводів. Фармакокінетика. Речовини, що входять до складу препарату Метовітан, легко всмоктуються у кишечнику і, як природні компоненти живих клітин, швидко метаболізуються. Препарат активує синтез білків, різні метаболічні реакції: трансметилювання, транссульфурування, дезамінування, декарбоксилування. Із сечею виділяється у невеликій кількості. Активуючий ефект, викликаний введенням препарату, є пролонгованим, тому Метовітан рекомендується приймати з перервами, наприклад: протягом тижня – приймати щоденно, наступний тиждень – перерва і т. д. Фармакодинамика. Комплексный препарат целенаправленного метаболического действия. Рационально подобранный состав способствует более выраженному целенаправленному биологическому действию препарата на повышение жизнестойкости организма человека в неблагоприятных условиях за счет синергического регуляторного действия составных на узкие звенья клеточного обмена, в первую очередь – реакции биоэнергетического обмена, трансметилирования и транссульфурирования. Препарат способствует усвоению и преобразованию в тканях на биологически активные формы витаминов, как тех, что входят в его состав, так и тех, что поступают в организм с едой.Метовитан является эффективным гепатопротектором, способствует нормализации внутриклеточного обмена веществ во всех органах, способствует детоксикации липо- и гидроперекисей, снижает концентрацию холестерола в крови, увеличивает содержание фосфолипидов, вследствие чего повышает иммунитет, умственную и физическую трудоспособность, что в целом ведет к повышению жизнестойкости, устойчивости организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды. Препарат также повышает аппетит и нормализирует пищеварение.Метионин – это незаменимая аминокислота, которая входит в состав белков, играет важную роль в синтезе ряда биологически важных соединений, активирует действие гормонов, витаминов и ферментов, обезвреживает токсические продукты. Витамин Е имеет антиоксидантные свойства, участвует в биосинтезе гема и белков, пролиферации клеток, других важнейших процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов. Необходим для развития и функционирования соединительной ткани, а также для укрепления стенок кровеносных сосудов. Тормозит перекисное окисление липидов свободными радикалами. Активирует фагоцитоз и применяется для поддержания правильной резистентности эритроцитов. Витамин В1 нормализирует функциональную активность нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Витамин В3 принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, в регуляции биохимических процессов в организме путем участия в синтезе никотинамидадениндинуклеотида (НАД) та никотинамидадениндинуклеотидфосфата (НАДФ). Цинк является одним из важных микроэлементов, входящих в состав многих ферментных систем, которые регулируют основные процессы обмена веществ, а именно принимают участие в синтезе белков и обмене углеводов. Фармакокинетика. Вещества, входящие в состав препарата Метовитан, легко всасываются в кишечнике и, как природные компоненты живых клеток, быстро метаболизируются. Препарат активирует синтез белков, различные метаболические реакции: трансметилирование, транссульфурирование, дезаминирование, декарбоксилирование. С мочой выделяется в небольшом количестве. Активирующий эффект, вызванный введением препарата, является пролонгированным, поэтому Метовитан рекомендуется принимать с перерывами, например: в течение недели – принимать ежедневно, следующую неделю – перерыв и т. д. Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Для профілактики та у складі комплексної терапії захворювань печінки: неалкогольного та алкогольного стеатогепатозу, уражень печінки внаслідок застосування токсичних хімічних (миш’як, хлороформ, бензол) та лікарських речовин (в тому числі антибіотиків).У післяопераційний період та період одужання після перенесених захворювань, в тому числі інтоксикацій різного генезу.У комбінованій терапії при хронічному алкоголізмі.При підвищеному розумовому і фізичному навантаженні, особливо в несприятливих умовах зовнішнього середовища.Для підвищення опірності організму до інфекційних захворювань, у тому числі застудних.Для профилактики и в составе комплексной терапии заболеваний печени: неалкогольного и алкогольного стеатогепатоза, поражений печени вследствие применения токсических химических (мышьяк, хлороформ, бензол) и лекарственных веществ (в том числе антибиотиков).В послеоперационный период и период выздоровления после перенесенных заболеваний, в том числе интоксикаций различного генеза.В комбинированной терапии при хроническом алкоголизме.При повышенной умственной и физической нагрузке, особенно в неблагоприятных условиях внешней среды.Для повышения сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям, в том числе простудным.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату.Печінкова енцефалопатія, тяжка печінкова недостатність, гострі вірусні гепатити.Вроджене захворювання гомоцистонурія, при якому спостерігається порушення реметилювання гомоцистеїну в метіонін.Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.Печеночная энцефалопатия, тяжелая печеночная недостаточность, острые вирусные гепатиты.Врожденное заболевание гомоцистонурия, при котором наблюдается нарушение реметилирования гомоцистеина в метионин.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Витамин E нельзя применять вместе с препаратами железа, серебра, средствами, имеющими щелочную среду (натрия гидрокарбонат, трисамин), антикоагулянтами непрямого действия (дикумарин, неодикумарин). Витамин E усиливает действие стероидных и нестероидных противовоспалительных средств (натрия диклофенак, ибупрофен, преднизолон), снижает токсическое действие сердечных гликозидов (дигитоксин, дигоксин), витаминов А и D. Препараты, содержащие железо, угнетают действие витамина E.Витамин В1, влияя на процессы поляризации в участке нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие миорелаксантов.Препарат снижает негативное действие на организм токсических лекарственных средств, в том числе парацетамола. Не применять с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних.

Особливості застосування:

Можлива поява специфічного запаху сечі, що не є шкідливим фактором. Це пояснюється підвищенням концентрації у сечі сірковмісних сполук – продуктів обміну метіоніну. При тривалому застосуванні препарату бажано періодично аналізувати вміст гомоцистеїну у крові.Застосування у період вагітності або годування груддю. У період вагітності або годування груддю препарат приймають лише за рекомендацією лікаря. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або з іншими механізмами. Не було жодних повідомлень про те, що препарат впливає на здатність керувати автомобілем та роботу з іншими механізмами.Возможно появление специфического запаха мочи, что не является вредным фактором. Это объясняется повышениям концентрации в моче серосодержащих соединений – продуктов обмена метионина. При длительном применении препарата желательно периодически анализировать содержание гомоцистеина в крови.Применение в период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат принимают только по рекомендации врача.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.Не было никаких сообщений о том, что препарат влияет на способность управлять автомобилем или работу с другими механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Препарат призначають з лікувальною метою дорослим по 1 капсулі 3 рази на день. Для профілактики восени та весною, під час епідемій препарат рекомендується приймати по 2 капсули 1 раз на день. Капсули приймати внутрішньо через 0,5 години після прийому їжі курсами 5 – 10 днів з такими ж перервами. Тривалість прийому встановлюється лікарем індивідуально і може становити від 2 тижнів до 2 місяців.Діти. Препарат у цій лікарській формі не призначений для застосування дітям.Препарат назначают с лечебной целью взрослым по 1 капсуле 3 раза в день.Для профилактики осенью и весной, во время эпидемий препарат рекомендуется принимать по 2 капсулы 1 раз в день. Капсулы принимать внутрь через 0,5 часа после приема пищи курсами 5 – 10 дней с такими же перерывами. Длительность приема устанавливается врачом индивидуально и может составлять от 2 недель до 2 месяцев.Дети. Препарат в данной лекарственной форме не предназначен для применения детям.

Передозування:

Симптоми: можливі артеріальна гіпотензія, тахікардія, дезорієнтація.Лікування: промивання шлунка, призначення активованого вугілля, симптоматична терапія.Симптомы: возможны артериальная гипотензия, тахикардия, дезориентация.Лечение: промывание желудка, назначение активированного угля, симптоматическая терапия.

Побічні дії:

Іноді можуть виникати побічні реакції, переважно при застосуванні у високих дозах.З боку імунної системи: у осіб з підвищеною чутливістю можливі алергічні реакції, включаючи анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, гіпертермію, свербіж, шкірні висипання; рідко – бронхоспазм у осіб з гіперчутливістю до вітамінів групи В.З боку шкіри та підшкірних тканин: висипання, кропив’янка, свербіж, почервоніння шкіри.З боку шлунково-кишкового тракту: диспепсичні розлади, нудота, блювання, діарея; рідко – можливе збільшення секреції шлункового соку.З боку нервової системи: головний біль, запаморочення, підвищена збудливість, сонливість. У разі виникнення будь-якої небажаної реакції необхідно обов’язково порадитися з лікарем щодо подальшого застосування препарату. Після зменшення дози чи тимчасової відміни препарату побічні реакції зникають протягом 2 – 3 днів.Иногда могут возникать побочные реакции, преимущественно при применении в высоких дозах.Со стороны иммунной системы: у лиц с повышенной чувствительностью возможны аллергические реакции, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, гипертермию, зуд, кожные сыпи; редко – бронхоспазм у лиц с гиперчувствительностью к витаминам группы В.Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, крапивница, зуд, покраснение кожи.Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея; редко – возможно увеличение секреции желудочного сока.Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенное возбуждение, сонливость. В случае возникновения какой-либо нежелательной реакции необходимо обязательно посоветоваться с врачом по поводу дальнейшего применения препарата. После уменьшения дозы или временной отмены препарата побочные реакции исчезают в течение 2 – 3 дней.

Лікарська взаємодія:

Вітамін E не можна застосовувати разом із препаратами заліза, срібла, засобами, що мають лужне середовище (натрію гідрокарбонат, трисамін), антикоагулянтами непрямої дії (дикумарин, неодикумарин). Вітамін E посилює дію стероїдних та нестероїдних протизапальних засобів (натрію диклофенак, ібупрофен, преднізолон), знижує токсичну дію серцевих глікозидів (дигітоксин, дигоксин), вітамінів А та D. Препарати, що містять залізо, пригнічують дію вітаміну E.Вітамін В1, впливаючи на процеси поляризації у ділянці нервово-м'язових синапсів, може послаблювати курареподібну дію міорелаксантів.Препарат знижує негативну дію на організм токсичних лікарських засобів, у тому числі парацетамолу. Не застосовувати з іншими полівітамінами, оскільки можливе передозування останніх.

Термін придатності:

3 роки.3 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати в недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 капсул у блістері. По 2 блістери у пачці з картону.По 10 капсул в блистере. По 2 блистера в пачке из картона.Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Додаткові дані

Дозування:
Метовітан капсули тв. №20 (10х2)
Реєстрація:
№ UA/15531/01/01 від 10.11.2016. Наказ № 1225 від 10.11.2016
Виробник:
МНН:

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Жарікова Юлія
Лікар-педіатр
неонатолог

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, педіатричниий факультет

Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.