Пиклон инструкция по применению

Пиклон фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Пиклон таблетки, п/плен. обол., по 7,5 мг №10 (10х1)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/5283/01/01 от 18.05.2016. Приказ № 453 от 18.05.2016
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Алла Волошонович Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: 1 таблетка містить зопіклону 7,5 мг;допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, натрію крохмальгліколят (тип А), кальцію гідрофосфат, магнію стеарат; оболонка: суміш для плівкового покриття Opadry II White (гідроксипропілметилцелюлоза, лактози моногідрат, поліетиленгліколь, титану діоксид (Е 171), триацетин).

Производитель:

АО "Киевский витаминный завод"

Фармакотерапевтическая группа:

Антигистаминные средства для системного применения.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Зопіклон належить до групи циклопіролонів та споріднений з фармацевтичним класом бензодіазепінів. Фармакодинамічні ефекти зопіклону є якісно подібними до ефектів інших сполук цього класу: міорелаксант, анксіолітик, заспокійливий та снодійний агент, протисудомний засіб, амнестик (спричиняє порушення пам’яті).Ці ефекти зумовлені тим, що він діє як специфічний агоніст рецепторів, які належать до макромолекулярного рецепторного комплексу ГАМК-омега у центральній нервовій системі (які називаються BZ1 та BZ2 і модулюють відкриття каналів для іонів хлору).Було встановлено, що у людини зопіклон продовжує тривалість сну, поліпшує його якість та зменшує частоту нічних та ранніх пробуджень.Цей вплив зумовлений характерними електроенцефалографічними характеристиками, які відрізняються від тих, що притаманні для дії бензодіазепінів. Полісомнографічні дослідження показують, що зопіклон зменшує тривалість стадії I та збільшує тривалість стадії II сну, підтримує або подовжує стадії глибокого сну (III та IV) та підтримує стадію парадоксального сну, або стадію швидких рухів очей (ШРО).Фармакокінетика. Абсорбція. Зопіклон швидко абсорбується: пікові плазмові концентрації досягаються через 1,5-2 години та становлять 30, 60 та 115 нг/мл після введення 3,75 мг, 7,5 мг та 15 мг відповідно. Біодоступність становить близько 80 %.На абсорбцію не впливає час прийому, багатократний прийом і стать пацієнта.Розподіл. Зопіклон дуже швидко розподіляється із судинного русла. Зв’язування з білками плазми крові є невеликим (близько 45 %); зв’язування ненасичуване. Ризик лікарських взаємодій внаслідок заміщення на місці зв’язування з білком дуже низький.Зменшення концентрації у плазмі крові в інтервалі доз від 3,75 мг до 15 мг не залежить від дози. Період напіввиведення становить приблизно 5 годин.Бензодіазепіни та споріднені з ними сполуки перетинають гематоенцефалічний бар’єр і плаценту та екскретуються у молоко матері. При грудному годуванні фармакокінетичні профілі зопіклону у молоці та плазмі крові матері є подібними. Оціночний відсоток дози, який споживається при цьому немовлям, не перевищує 0,2 % дози, отриманої матір’ю за 24 години.Метаболізм. У печінці відбувається інтенсивний метаболізм зопіклону. Два основних метаболіти − це N-оксид (є фармакологічно активним у тварин) та N-деметильоване похідне (фармакологічно неактивне у тварин). Видимі періоди їхнього напіввиведення, визначені у дослідженнях виведення із сечею, становлять приблизно 4,5 та 7,5 години відповідно. Це узгоджується з тим фактом, що після отримання повторних доз (15 мг) протягом 14 днів не спостерігається значної їх кумуляції. Під час досліджень не відзначалося підвищення ферментативної активності у тварин, навіть при введенні високих доз.Виведення. Низькі показники ниркового кліренсу незміненого зопіклону (в середньому 8,4 мл/хв) порівняно з плазмовим кліренсом (232 мл/хв) свідчать, що зопіклон виводиться з організму головним чином у формі метаболітів. Приблизно 80 % речовини виводиться нирками у вигляді вільних метаболітів (N-оксид та N-деметильоване похідне), а близько 16 % − з фекаліями.Групи пацієнтів особливого ризику.Пацієнти літнього віку: незважаючи на те, що печінковий метаболізм дещо знижений, а середній період напіввиведення становить 7 годин, під час чисельних досліджень не було виявлено кумуляції зопіклону у плазмі крові після повторних введень.Пацієнти з нирковою недостатністю: при тривалому застосуванні препарату не відзначалося кумуляції зопіклону та його метаболітів. Зопіклон проникає крізь діалізні мембрани. При лікуванні передозування гемодіаліз не є доцільним, оскільки зопіклон має великий об’єм розподілу.Хворі на цироз печінки: плазмовий кліренс зопіклону значно знижується через уповільнене деметилювання, тому для цих пацієнтів потрібна корекція дозування.Фармакодинамика. Зопиклон относится к группе циклопиролонов и является подобным с фармацевтическим классом бензодиазепинов. Фармакодинамические эффекты зопиклона качественно подобны эффектам других соединений этого класса: миорелаксант, анксиолитик, успокаивающий и снотворный агент, противосудорожное средство, амнестик (вызывает нарушение памяти).Эти эффекты обусловлены тем, что он действует как специфический агонист рецепторов, которые относятся к макромолекулярному рецепторному комплексу ГАМК-омега в центральной нервной системе (которые называются BZ1 и BZ2 и модулируют открытие каналов для ионов хлора).Было установлено, что у человека зопиклон продолжает длительность сна, улучшает его качество и уменьшает частоту ночных и ранних пробуждений.Это влияние обусловлено характерными электроэнцефалографическими характеристиками, отличающимися от тех, которые присущи действию бензодиазепинов. Полисомнографические исследования показывают, что зопиклон уменьшает длительность стадии I и увеличивает длительность стадии II сна, поддерживает или удлиняет стадии глубокого сна (III и IV) и поддерживает стадию парадоксального сна, или стадию быстрых движений глаз (БДГ).Фармакокинетика. Абсорбция. Зопиклон быстро абсорбируется: пиковые плазменные концентрации достигаются через 1,5-2 часа и составляют 30, 60 и 115 нг/мл после введения 3,75 мг, 7,5 мг и 15 мг соответственно. Биодоступность составляет около 80 %.На абсорбцию не влияет время приема, многократный прием и пол пациента.Распределение. Зопиклон очень быстро распределяется из сосудистого русла. Связывание с белками плазмы крови небольшое (около 45 %); связывание ненасыщенное. Риск лекарственных взаимодействий вследствие замещения на месте связывания с белком очень низкий.Уменьшение концентрации в плазме крови в интервале доз от 3,75 мг до 15 мг не зависит от дозы. Период полувыведения составляет приблизительно 5 часов.Бензодиазепины и подобные с ними соединения пересекают гематоэнцефалический барьер и плаценту и экскретируются в молоко матери. При кормлении грудью фармакокинетические профили зопиклона в молоке и плазме крови матери аналогичны. Оценочный процент дозы, который употребляется при этом младенцем, не превышает 0,2 % дозы, полученной матерью за 24 часа.Метаболизм. В печени происходит интенсивный метаболизм зопиклона. Два основных метаболита − это N-оксид (фармакологически активен у животных) и N-деметилированное производное (фармакологически неактивное у животных). Видимые периоды их полувыведения, определенные в исследованиях выведения с мочой, составляют приблизительно 4,5 и 7,5 часа соответственно. Это согласовывается с тем фактом, что после получения повторных доз (15 мг) в течение 14 дней не наблюдается значительная их кумуляция. Во время исследований не отмечалось повышение ферментативной активности у животных, даже при введении высоких доз.Выведение. Низкие показатели почечного клиренса неизмененного зопиклона (в среднем 8,4 мл/мин) по сравнению с плазменным клиренсом (232 мл/мин) свидетельствуют, что зопиклон выводится из организма главным образом в форме метаболитов. Приблизительно 80 % вещества выводится почками в виде свободных метаболитов (N-оксид и N-деметилированное производное), а около 16 % − с фекалиями.Группы пациентов особого риска.Пациенты пожилого возраста: несмотря на то, что печеночный метаболизм несколько снижен, а средний период полувыведения составляет 7 часов, во время многочисленных исследований не было выявлено кумуляции зопиклона в плазме крови после повторных введений.Пациенты с почечной недостаточностью: при длительном применении препарата не отмечалась кумуляция зопиклона и его метаболитов. Зопиклон проникает сквозь диализные мембраны. При лечении передозировки гемодиализ не является целесообразным, поскольку зопиклон имеет большой объем распределения.Больные циррозом печени: плазменный клиренс зопиклона значительно снижается из-за замедленного деметилирования, поэтому для этих пациентов необходима коррекция дозирования.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Тяжкі розлади сну: ситуативне та тимчасове безсоння.Тяжелые расстройства сна: ситуативная и временная бессонница.

Противопоказания:

Препарат ніколи не слід застосовувати пацієнтам з:підвищеною чутливістю до зопіклону або до будь-якої з допоміжних речовин препарату;дихальною недостатністю;синдромом апное уві сні;тяжкою, гострою або хронічною печінковою недостатністю (через ризик виникнення енцефалопатії);міастенією.Препарат никогда не следует применять пациентам с:повышенной чувствительностью к зопиклону или к любому из вспомогательных веществ препарата;дыхательной недостаточностью;синдромом апноэ во сне;тяжелой, острой или хронической печеночной недостаточностью (из-за риска возникновения энцефалопатии);миастенией.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Нежелательные комбинации.Алкоголь потенцирует седативный эффект бензодиазепинов и подобных с ними веществ. Из-за снижения концентрации внимания управлять транспортным средством и работать с механизмами может быть опасно.Пациентам следует избегать употребления алкогольных напитков или приема лекарств, содержащих алкоголь.Комбинации, которые требуют принятия мер предосторожности.Рифампицин. Возможно снижение концентрации в плазме крови и уменьшение эффективности зопиклона вследствие усиления его метаболизма в печени, поэтому одновременное применение зопиклона и рифампицина требует тщательного клинического мониторинга. В случае необходимости может быть назначено другое снотворное средство.Комбинации, которые следует применять с осторожностьюДругие средства, угнетающие активность центральной нервной системы: производные морфина (аналгетики, противокашлевые средства и препараты для заместительной терапии при лечении наркотической зависимости, кроме бупренорфина), нейролептики, барбитураты, анксиолитики, другие снотворные, седативные антидепрессанты, противоэпилептические лекарственные средства, анестетики, седативные Н1-антигистаминные средства, антигипертензивные средства центрального действия, баклофен, талидомид, пизотифен. Возможно усиление угнетения активности центральной нервной системы. Из-за снижения концентрации внимания управлять транспортным средством и работать с механизмами может быть опасно. Кроме того, при одновременном применении зопиклона с производными морфина (аналгетики, противокашлевые средства и препараты для заместительной терапии при лечении наркотической зависимости) и барбитуратами увеличивается риск угнетения дыхания, которое в случае передозировки может быть летальным.Наркотические аналгетики усиливают эйфорию, что может привести к увеличению психической зависимости.Зопиклон метаболизируется при помощи цитохрома Р450 (CYP) 3A4 изоэнзим, поэтому при одновременном применении с ингибиторами CYP3A4 плазменные уровни зопиклона могут возрастать, а при одновременном применении с индукторами CYP3A4 плазменные уровни зопиклона могут снижаться.Бупренорфин. При применении бупренорфина как заместительной терапии при лечении наркотической зависимости повышается риск угнетения дыхания, что может привести к летальному исходу. Необходимо тщательно взвесить риск/пользу применения этой комбинации. Пациентов следует предупредить о необходимости строго придерживаться доз, назначенных врачом.Клозапин. Повышенный риск развития коллапса с остановкой дыхания и/или остановкой сердца.Кларитромицин, эритромицин, телитромицин. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.Кетоконазол, итраконазол, вориконазол. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.Нелфинавир, ритонавир. Незначительное усиление седативных эффектов зопиклона.

Особенности применения:

Застереження. Цей лікарський засіб містить лактозу, тому його не рекомендовано застосовувати пацієнтам з такими рідкісними спадковими захворюваннями, як непереносимість галактози, дефіцит лактази саамів або синдром мальабсорбції глюкози-галактози.Цей лікарський засіб можна призначати пацієнтам з целіакією. Звикання до препарату. При застосуванні бензодіазепінів або споріднених з ними речовин протягом декількох тижнів їх седативний та снодійний ефекти можуть поступово зменшуватися, незважаючи на те, що доза залишається незмінною.У пацієнтів, у яких період лікування препаратом Піклон не перевищував 4 тижні, не спостерігалося вираженого звикання до препарату.Залежність від препарату. Лікування бензодіазепінами та спорідненими з ними речовинами, особливо тривале, може призводити до фізичної і психологічної фармакозалежності.Розвитку залежності сприяють декілька факторів: тривалість лікування, доза, наявність в анамнезі залежності від лікарських засобів або інших речовин, включаючи алкоголь, тривожність.Залежність може розвиватися при застосуванні терапевтичних доз та/або у пацієнтів без специфічних факторів ризику.У виняткових випадках залежність від зопіклону спостерігалася при застосуванні терапевтичних доз.Після припинення лікування залежність може призводити до появи симптомів відміни.Деякі з цих симптомів виникають часто: безсоння, головний біль, надмірна тривожність, міалгія, напруженість м’язів і дратівливість.Інші симптоми виникають рідше: збуджений стан або навіть сплутаність свідомості, парестезія кінцівок, підвищена чутливість до світла, шуму і фізичного контакту, деперсоналізація, дереалізація, галюцинації та судоми.Симптоми відміни також включають тремор, відчуття серцебиття, тахікардію, делірій, нічні жахи, роздратованість, гіперакузію, оніміння та поколювання у кінцівках.Симптоми відміни можуть розвиватися через декілька днів після припинення лікування. При застосуванні бензодіазепінів короткої дії, особливо у високих дозах, симптоми відміни можуть виникнути навіть між двома прийомами доз.Ризик виникнення лікарської залежності зростає у разі одночасного застосування декількох бензодіазепінів при лікуванні тривожних розладів або порушень сну.Також відомі окремі випадки зловживання препаратом.Рикошетне безсоння. Цей минущий ефект рикошету може проявлятися як загострення безсоння, з приводу якого і призначалося лікування бензодіазепінами або спорідненими з ними препаратами.Амнезія і порушена психомоторна функція. Протягом декількох годин після прийому таблетки можуть виникати антероградна амнезія і порушення психомоторної функції. Щоб зменшити ризик їх розвитку, пацієнт повинен приймати таблетку безпосередньо перед сном, тобто вже у ліжку (див. розділ Спосіб застосування та дози), переконавшись, що умови є максимально сприятливими для декількох годин неперервного сну (7-8 годин).Поведінкові розлади. У деяких пацієнтів бензодіазепіни та споріднені з ними речовини можуть спричинити синдром зміни свідомості (різного ступеня) із порушенням пам’яті та поведінки.Можуть розвиватися такі симптоми:загострення безсоння, нічні жахи, збуджений стан, нервозність;марення, галюцинації, онейроїдний стан, сплутаність свідомості, психозоподібні симптоми;психічна загальмованість, легка збудливість;ейфорія, дратівливість; антероградна амнезія;сугестивність (навіюваність).Ці симптоми можуть супроводжуватися розладами, які є потенційно шкідливими для пацієнта чи інших осіб:аномальна поведінка;аутоагресія або агресія стосовно інших осіб, особливо якщо члени родини або друзі намагаються завадити хворому робити те, що він бажає;автоматична поведінка з подальшою амнезією.Поява цих симптомів вимагає припинення лікування.Психотичні зміни поведінки частіше виникають у пацієнтів з агресивною поведінкою та незвичайними реакціями на седативні препарати, бензодіазепіни, вживання алкоголю та включають також деперсоналізацію, неспокій, гнів.Препарат впливає на когнітивні функції, а саме: на розумову діяльність, концентрацію уваги. Ризик виникнення цих ускладнень більш виражений у пацієнтів з церебральними порушеннями.Деякі пацієнти можуть відчувати неспокій, тривожність у денний час.Сомнамбулізм і пов’язана з цим поведінка. У пацієнтів, які отримують лікування зопіклоном, спостерігалися епізоди комплексної поведінки (коли пацієнт прийняв снодійно-седативний препарат і повністю не прокинувся), такі як: керування транспортом уві сні, приготування та прийом їжі, телефонні дзвінки – дії, яких він не пам’ятав. Хоча порушення поведінки, пов’язані із сомнамбулізмом, можуть виникати при монотерапії зопіклоном у терапевтичних дозах, одночасне вживання алкоголю та прийом інших засобів, які пригнічують центральну нервову систему, підвищує ризик виникнення такої поведінки так само, як і застосування зопіклону в дозах, що перевищують максимальну рекомендовану дозу.Пацієнтам, у яких розвинулися розлади, пов’язані із сомнамбулізмом, рекомендується припинити прийом зопіклону, оскільки це може бути небезпечно для самих хворих та їх оточення (див. розділи Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій та Побічні реакції).Ризик кумуляції лікарського засобу. Бензодіазепіни та споріднені з ними речовини (так само, як і будь-який інший лікарський засіб) залишаються в організмі протягом часу, що дорівнює приблизно 5 періодам напіввиведення (див. розділ Фармакокінетика).У пацієнтів літнього віку та хворих з порушеннями функції печінки період напіввиведення може бути значно довшим.Після застосування повторних доз зопіклон або його метаболіти досягають стаціонарного стану набагато пізніше та при більш високому рівні.Ефективність та безпеку засобу можна оцінювати тільки у разі досягнення стаціонарного стану.Може бути необхідна корекція дози (див. розділ Спосіб застосування та дози).У пацієнтів з нирковою недостатністю кумуляції зопіклону не спостерігалося (див. розділ Фармакокінетика).Пацієнти літнього віку. Слід виявляти обережність при лікуванні бензодіазепінами або спорідненими з ними препаратами пацієнтів літнього віку через підвищений ризик виникнення поведінкових розладів та ризик розвитку седативного та/або міорелаксантного ефектів, що може стати причиною падінь, які часто мають серйозні наслідки для цієї категорії хворих.Запобіжні заходи при застосуванні. Рекомендується особлива обережність при призначенні пацієнтам, які мають в анамнезі алкоголізм чи інші види залежності від лікарських засобів або інших речовин (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Перед призначенням снодійного засобу в усіх випадках безсоння вимагається проведення всебічної оцінки та усунення першопричин його виникнення.Безсоння може бути ознакою фізичного або психічного розладу. У разі якщо після короткого періоду лікування безсоння зберігається або загострюється, клінічний діагноз слід оцінити повторно.Тривалість лікування. Тривалість лікування пацієнта повинна бути встановлена чітко за показаннями, залежно від наявного у нього виду безсоння (див. розділ Спосіб застосування та дози).Депресія – великий депресивний епізод. Оскільки безсоння може бути симптомом депресії, то депресію потрібно лікувати. Якщо безсоння зберігається, клінічний діагноз слід оцінити повторно.Пацієнтам з великим депресивним епізодом бензодіазепіни та споріднені з ними препарати не слід призначати у вигляді монотерапії, оскільки вони не лікують депресію, а тому вона продовжуватиме розвиватися далі, супроводжуючись підвищеним ризиком суїциду.Оскільки у таких пацієнтів існує ризик суїциду, то з метою зведення до мінімуму ризику умисного передозування у їх розпорядженні повинна знаходитися найменша кількість таблеток зопіклону.Поступове зниження дози. Пацієнтам потрібно чітко пояснити, як поступово припинити процес лікування. Окрім необхідності поступового зниження дози, пацієнтів також потрібно попередити про ризик виникнення рикошетного безсоння, щоб звести до мінімуму розвиток будь-якого безсоння, яке може виникнути через симптоми, спричинені припиненням лікування, навіть поступовим.Пацієнти повинні бути поінформовані про можливий дискомфорт під час періоду поступового припинення лікування.Дихальна недостатність. Призначаючи бензодіазепіни та споріднені до них препарати пацієнтам з дихальною недостатністю, слід пам’ятати про їхню пригнічувальну дію на дихальний центр (особливо тому, що тривожність і неспокій можуть бути попереджувальними ознаками дихальної декомпенсації, яка вимагає переведення хворого до відділення інтенсивної терапії).Пацієнти літнього віку з нирковою недостатністю. Хоча після тривалого застосування не було виявлено кумуляції зопіклону, цій групі пацієнтів рекомендується призначати половину звичайної рекомендованої дози як запобіжний захід (див. розділ Спосіб застосування та дози та розділ Особливості застосування).Слід бути обережними при призначенні препарату пацієнтам з депресіями.Не рекомендується призначати хворим із тяжкою печінковою недостатністю та енцефалопатією. Не рекомендується призначати препарат на початковому етапі лікування психозів.Предостережение. Это лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не рекомендуется применять пациентам с такими редкими наследственными заболеваниями, как непереносимость галактозы, дефицит лактазы саамов или синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы.Это лекарственное средство можно назначать пациентам с целиакией. Привыкание к препарату. При применении бензодиазепинов или подобных с ними веществ в течение нескольких недель их седативный и снотворный эффекты могут постепенно уменьшаться, несмотря на то, что доза остается неизменной.У пациентов, у которых период лечения препаратом Пиклон не превышал 4 недели, не наблюдалось выраженное привыкание к препарату.Зависимость от препарата. Лечение бензодиазепинами и подобными с ними веществами, особенно длительное, может приводить к физической и психологической фармакозависимости.Развитию зависимости способствуют несколько факторов: продолжительность лечения, доза, наличие в анамнезе зависимости от лекарственных средств или других веществ, включая алкоголь, тревожность.Зависимость может развиваться при применении терапевтических доз и/или у пациентов без специфических факторов риска.В исключительных случаях зависимость от зопиклона наблюдалась при применении терапевтических доз.После прекращения лечения зависимость может приводить к появлению симптомов отмены.Некоторые из этих симптомов возникают часто: бессонница, головная боль, чрезмерная тревожность, миалгия, напряженность мышц и раздражительность.Другие симптомы возникают реже: возбужденное состояние или даже спутанность сознания, парестезия конечностей, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическому контакту, деперсонализация, дереализация, галлюцинации и судороги.Симптомы отмены также включают тремор, ощущение сердцебиения, тахикардию, делирий, ночные кошмары, раздражительность, гиперакузию, онемение и покалывание в конечностях.Симптомы отмены могут развиваться через несколько дней после прекращения лечения. При применении бензодиазепинов короткого действия, особенно в высоких дозах, симптомы отмены могут возникнуть даже между двумя приемами доз.Риск возникновения лекарственной зависимости возрастает в случае одновременного применения нескольких бензодиазепинов при лечении тревожных расстройств или нарушений сна.Также известны отдельные случаи злоупотребления препаратом.Рикошетная бессонница. Этот преходящий эффект рикошета может проявляться как обострение бессонницы, по поводу которого и назначалось лечение бензодиазепинами или подобными с ними препаратами.Амнезия и нарушенная психомоторная функция. В течение нескольких часов после приема таблетки могут возникать антероградная амнезия и нарушение психомоторной функции. Чтобы уменьшить риск их развития, пациент должен принимать таблетку непосредственно перед сном, то есть уже в постели (см. раздел Способ применения и дозы), убедившись, что условия максимально благоприятны для нескольких часов непрерывного сна (7-8 часов).Поведенческие расстройства. У некоторых пациентов бензодиазепины и подобные им вещества могут вызвать синдром изменения сознания (разной степени) с нарушением памяти и поведения.Могут развиваться такие симптомы:обострение бессонницы, ночные кошмары, возбужденное состояние, нервозность;бред, галлюцинации, онейроидное состояние, спутанность сознания, психозоподобные симптомы;психическая заторможенность, легкая возбудимость;эйфория, раздражительность; антероградная амнезия;сугестивность (внушаемость).Эти симптомы могут сопровождаться расстройствами, которые являются потенциально вредными для пациента или других лиц:аномальное поведение;аутоагрессия или агрессия относительно других лиц, особенно если члены семьи или друзья пытаются помешать больному делать то, что он хочет;автоматическое поведение с дальнейшей амнезией.Появление этих симптомов требует прекращения лечения.Психотические изменения поведения чаще возникают у пациентов с агрессивным поведением и необычными реакциями на седативные препараты, бензодиазепины, употребление алкоголя и включают также деперсонализацию, беспокойство, гнев.Препарат влияет на когнитивные функции, а именно: на умственную деятельность, концентрацию внимания. Риск возникновения этих осложнений более выражен у пациентов с церебральными нарушениями.Некоторые пациенты могут чувствовать беспокойство, тревожность в дневное время.Сомнамбулизм и связанное с этим поведение. У пациентов, которые получают лечение зопиклоном, наблюдались эпизоды комплексного поведения (когда пациент принял снотворно-седативный препарат и полностью не проснулся), такие как: управление транспортом во сне, приготовление и прием еды, телефонные звонки – действия, которые он не помнил. Хотя нарушения поведения, связанные с сомнамбулизмом, могут возникать при монотерапии зопиклоном в терапевтических дозах, одновременное употребление алкоголя и прием других средств, угнетающих центральную нервную систему, повышает риск возникновения такого поведения так же, как и применение зопиклона в дозах, превышающих максимальную рекомендованную дозу.Пациентам, у которых развились расстройства, связанные с сомнамбулизмом, рекомендуется прекратить прием зопиклона, поскольку это может быть опасно для самих больных и их окружения (см. разделы Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий и Побочные реакции).Риск кумуляции лекарственного средства. Бензодиазепины и подобные им вещества (так же, как и любое другое лекарственное средство) остаются в организме в течение времени, которое равняется приблизительно 5 периодам полувыведения (см. раздел Фармакокинетика).У пациентов пожилого возраста и больных с нарушениями функции печени период полувыведения может быть значительно длиннее.После применения повторных доз зопиклон или его метаболиты достигают стационарного состояния намного позже и при более высоком уровне.Эффективность и безопасность средства можно оценивать только в случае достижения стационарного состояния.Может быть необходимой коррекция дозы (см. раздел Способ применения и дозы).У пациентов с почечной недостаточностью кумуляция зопиклона не наблюдалась (см. раздел Фармакокинетика).Пациенты пожилого возраста. Следует соблюдать осторожность при лечении бензодиазепинами или подобными с ними препаратами пациентов пожилого возраста из-за повышенного риска возникновения поведенческих расстройств и риска развития седативного и/или миорелаксантного эффектов, что может стать причиной падений, которые часто имеют серьезные последствия для этой категории больных.Меры предосторожности при применении. Рекомендуется особенная осторожность при назначении пациентам, имеющим в анамнезе алкоголизм или другие виды зависимости от лекарственных средств или других веществ (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).Перед назначением снотворного средства во всех случаях бессонницы требуется проведение всесторонней оценки и устранения первопричин его возникновения.Бессонница может быть признаком физического или психического расстройства. В случае если после короткого периода лечения бессонница сохраняется или обостряется, клинический диагноз следует оценить повторно.Длительность лечения. Длительность лечения пациента должна быть установлена четко по показаниям, в зависимости от имеющегося у него вида бессонницы (см. раздел Способ применения и дозы).Депрессия – большой депрессивный эпизод. Поскольку бессонница может быть симптомом депрессии, то депрессию необходимо лечить. Если бессонница сохраняется, клинический диагноз следует оценить повторно.Пациентам с большим депрессивным эпизодом бензодиазепины и подобные с ними препараты не следует назначать в виде монотерапии, поскольку они не лечат депрессию, а поэтому она будет продолжать развиваться дальше, сопровождаясь повышенным риском суицида.Поскольку у таких пациентов существует риск суицида, то с целью сведения к минимуму риска умышленной передозировки в их распоряжении должно находиться наименьшее количество таблеток зопиклона.Постепенное снижение дозы. Пациентам нужно четко объяснить, как постепенно прекратить процесс лечения. Кроме необходимости постепенного снижения дозы, пациентов также нужно предупредить о риске возникновения рикошетной бессонницы, чтобы свести к минимуму развитие любой бессонницы, которая может возникнуть из-за симптомов, вызванных прекращением лечения, даже постепенным.Пациенты должны быть проинформированы о возможном дискомфорте во время периода постепенного прекращения лечения.Дыхательная недостаточность. Назначая бензодиазепины и подобные к ним препараты пациентам с дыхательной недостаточностью, следует помнить об их угнетающем действии на дыхательный центр (особенно потому, что тревожность и беспокойство могут быть предупреждающими признаками дыхательной декомпенсации, которая требует переведения больного в отделение интенсивной терапии).Пациенты пожилого возраста с почечной недостаточностью. Хотя после длительного применения не была выявлена кумуляция зопиклона, этой группе пациентов рекомендуется назначать половину обычной рекомендованной дозы как меру предосторожности (см. раздел Способ применения и дозы и раздел Особенности применения).Следует быть осторожными при назначении препарата пациентам с депрессиями.Не рекомендуется назначать больным с тяжелой печеночной недостаточностью и энцефалопатией. Не рекомендуется назначать препарат на начальном этапе лечения психозов.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Вагітність. Дослідження на тваринах показали відсутність тератогенного впливу зопіклону. Клінічних даних щодо впливу цього лікарського засобу на організм матері і плода у період вагітності наразі недостатньо. За аналогією зі спорідненими продуктами (бензодіазепіни):може спостерігатися зменшення рухової активності та зміна частоти серцевих скорочень у плода при прийомі високих доз зопіклону під час ІІ та/або ІІІ триместрів вагітності;при застосуванні бензодіазепінів наприкінці вагітності, навіть у низьких дозах, у новонароджених спостерігалися ознаки абсорбції препарату, такі як аксіальна гіпотонія та порушення смоктання, і, як наслідок, − недостатнє набирання маси тіла. Ці ознаки є оборотними, але можуть зберігатися від 1 до 3 тижнів, залежно від періоду напіввиведення призначеного бензодіазепіну. При прийомі високих доз у новонароджених може спостерігатися оборотне пригнічення дихання або апное та гіпотермія. Крім того, в новонароджених може розвинутися синдром відміни, навіть у разі відсутності ознак абсорбції препарату. Він характеризується, зокрема, такими симптомами у новонароджених, як надмірна збудливість, психомоторне збудження та тремор, що спостерігаються через певний час після народження. Час їх появи залежить від періоду напіввиведення лікарського засобу і може збільшувати тривалість напіввиведення.З огляду на ці дані, у період вагітності застосування зопіклону не рекомендується.Якщо ж існує необхідність розпочати лікування зопіклоном у період вагітності, необхідно уникати призначення високих доз та пам’ятати про згадані вище ефекти, спостерігаючи за новонародженим.Період годування груддю. У період годування груддю зопіклон застосовувати не рекомендується.Беременность. Исследования на животных показали отсутствие тератогенного влияния зопиклона. Клинических данных относительно влияния этого лекарственного средства на организм матери и плода в период беременности на данный момент недостаточно. По аналогии с подобными продуктами (бензодиазепины):может наблюдаться уменьшение двигательной активности и изменение частоты сердечных сокращений у плода при приеме высоких доз зопиклона во время ІІ и/или ІІІ триместров беременности;при применении бензодиазепинов в конце беременности, даже в низких дозах, у новорожденных наблюдались признаки абсорбции препарата, такие как аксиальная гипотония и нарушение сосания, и, как следствие, − недостаточный набор массы тела. Эти признаки являются обратимыми, но могут сохраняться от 1 до 3 недель, в зависимости от периода полувыведения назначенного бензодиазепина. При приеме высоких доз у новорожденных может наблюдаться обратимое угнетение дыхания или апноэ и гипотермия. Кроме того, у новорожденных может развиться синдром отмены, даже в случае отсутствия признаков абсорбции препарата. Он характеризуется, в частности, такими симптомами у новорожденных, как чрезмерная возбудимость, психомоторное возбуждение и тремор, которые наблюдаются через определенное время после рождения. Время их появления зависит от периода полувыведения лекарственного средства и может увеличивать длительность полувыведения.Учитывая эти данные, в период беременности, независимо от триместра, применение зопиклона не рекомендуется.Если же существует необходимость начать лечение зопиклоном в период беременности, необходимо избегать назначения высоких доз и помнить о вышеупомянутых эффектах, наблюдая за новорожденным.Период кормления грудью. В период кормления грудью зопиклон применять не рекомендуется.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Следует воздерживаться от управления транспортными средствами и работы с другими механизмами. Пациентов, которые управляют транспортными средствами и работают с механизмами, следует предупредить о риске возникновения сонливости.Комбинированное применение зопиклона с другими седативными средствами не рекомендуется, это нужно учитывать при управлении транспортным средством или работе с другими механизмами (см. раздел Взааимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).Риск ухудшения внимания еще больше возрастает, если продолжительность сна недостаточна.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Слід утримуватись від керування транспортними засобами та роботи з іншими механізмами. Пацієнтів, які керують транспортними засобами та працюють з механізмами, слід попередити про ризик виникнення сонливості.Комбіноване застосування зопіклону з іншими седативними засобами не рекомендовано, це потрібно враховувати при керуванні транспортним засобом або роботі з іншими механізмами (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Ризик погіршення уваги ще більше зростає, якщо тривалість сну є недостатньою.

Дети:

Застосування препарату Піклон дітям не досліджувалося, тому він не рекомендований для цієї групи пацієнтів.

Способ применения и дозы:

Для перорального застосування.Дозування. Лікування завжди слід розпочинати з найнижчої ефективної дози, не можна перевищувати максимальну дозу. Препарат слід приймати безпосередньо перед сном!Доза препарату 3,75 мг призначена спеціально для пацієнтів літнього віку (віком від 65 років) та осіб, які належать до груп особливого ризику.Звичайні дози:дорослі віком до 65 років: 7,5 мг на добу;пацієнти віком від 65 років: 3,75 мг на добу; дозу 7,5 мг можна застосовувати тільки у виняткових випадках;пацієнти з порушенням функції печінки або з хронічною легеневою недостатністю: рекомендована доза − 3,75 мг на добу (див. розділ Фармакокінетика);пацієнти з нирковою недостатністю: лікування потрібно розпочинати з дози 3,75 мг на добу (див. розділ Фармакокінетика).В усіх випадках добова доза препарату Піклон не повинна перевищувати 7,5 мг. Тривалість лікування. Лікування повинно бути по можливості недовгочасним. Тривалість курсу лікування не повинна перевищувати 4 тижнів, включаючи період поступового припинення лікування (див. розділ Особливості застосування).Пацієнтам слід рекомендувати приймати препарат протягом:2-5 діб у випадку ситуативного безсоння (наприклад під час подорожі);2-3 тижнів у випадку тимчасового безсоння (наприклад викликаного серйозною подією).Іноді може виникнути необхідність збільшити рекомендований період лікування. У такій ситуації слід повторно ретельно оцінити стан пацієнта. Для перорального применения.Дозирование. Лечение всегда следует начинать с наименьшей эффективной дозы, нельзя превышать максимальную дозу. Препарат следует принимать непосредственно перед сном!Доза препарата 3,75 мг предназначена специально для пациентов пожилого возраста (в возрасте от 65 лет) и лиц, которые относятся к группам особого риска.Обычные дозы:взрослые до 65 лет: 7,5 мг в сутки;пациенты старше 65 лет: 3,75 мг в сутки; дозу 7,5 мг можно применять только в исключительных случаях;пациенты с нарушением функции печени или с хронической легочной недостаточностью: рекомендованная доза − 3,75 мг в сутки (см. раздел Фармакокинетика);пациенты с почечной недостаточностью: лечение необходимо начинать с дозы 3,75 мг в сутки (см. раздел Фармакокинетика).Во всех случаях суточная доза препарата Пиклон не должна превышать 7,5 мг. Длительность лечения. Лечение должно быть по возможности недолговременным. Длительность курса лечения не должна превышать 4 недель, включая период постепенного прекращения лечения (см. раздел Особенности применения).Пациентам следует рекомендовать принимать препарат в течение:2-5 суток в случае ситуативной бессонницы (например во время путешествия);2-3 недель в случае временной бессонницы (например вызванной серьезным событием).Иногда может возникнуть необходимость увеличить рекомендованный период лечения. В такой ситуации следует повторно тщательно оценить состояние пациента. Дети. Применение препарата Пиклон детям не исследовалось, поэтому он не рекомендован для этой группы пациентов.

Передозировка:

Передозування може загрожувати життю, особливо у разі одночасного передозування декількома депресантами центральної нервової системи (включаючи алкоголь). Симптоми. При прийомі великої кількості зопіклону передозування проявляється головним чином у пригніченні центральної нервової системи, що призводить до стану від сонливості до коми, залежно від отриманої дози. Легке передозування проявляється симптомами сплутаності свідомості або млявістю.У більш серйозних випадках спостерігалися атаксія, м’язова гіпотонія, артеріальна гіпотензія, метгемоглобінемія, пригнічення дихання, іноді – летальні наслідки. Іншими факторами ризику, які можуть посилити симптоми передозування, є супутні захворювання.Лікування. Якщо пероральне передозування відбулося менше години тому, у хворого можна викликати блювання; в інших випадках слід проводити промивання шлунка. Після цього може бути корисним введення активованого вугілля, щоб зменшити абсорбцію препарату.Рекомендується ретельне спостереження за серцевою та дихальною функціями у спеціалізованому відділенні.При лікуванні передозування гемодіаліз не є доцільним, оскільки зопіклон має великий об’єм розподілу.Для діагностики та/або лікування випадкового чи зумисного передозування бензодіазепінів може бути корисним введення флумазенілу.Флумазеніл чинить вплив, протилежний дії бензодіазепінів, тому може спричинити появу неврологічних розладів (збудження, неспокій, судоми та емоціональна лабільність), особливо у хворих на епілепсію.Передозировка может угрожать жизни, особенно в случае одновременной передозировки несколькими депрессантами центральной нервной системы (включая алкоголь). Симптомы. При приеме большого количества зопиклона передозировка проявляется главным образом в угнетении центральной нервной системы, что приводит к состоянию от сонливости до комы, в зависимости от полученной дозы. Легкая передозировка проявляется симптомами спутанности сознания или вялостью.В более серьезных случаях наблюдались атаксия, мышечная гипотония, артериальная гипотензия, метгемоглобинемия, угнетение дыхания, иногда – летальные исходы. Другими факторами риска, которые могут усилить симптомы передозировки, являются сопутствующие заболевания.Лечение. Если пероральная передозировка произошла менее часа назад, у больного можно вызвать рвоту; в других случаях следует проводить промывание желудка. После этого может быть полезным введение активированного угля, чтобы уменьшить абсорбцию препарата.Рекомендуется тщательное наблюдение за сердечной и дыхательной функциями в специализированном отделении.При лечении передозировки гемодиализ нецелесообразен, поскольку зопиклон имеет большой объем распределения.Для диагностики и/или лечения случайной или умышленной передозировки бензодиазепинов может быть полезным введение флумазенила.Флумазенил оказывает влияние, противоположное действию бензодиазепинов, поэтому может вызвать появление неврологических расстройств (возбуждение, беспокойство, судороги и эмоциональная лабильность), особенно у больных эпилепсией.

Побочные действия:

Побічні ефекти залежать від дози та індивідуальної чутливості пацієнта.Побічний ефект, який спостерігається найчастіше, – це гіркий присмак у роті.Побічні неврологічні та психічні ефекти (див. розділ Особливості застосування):антероградна амнезія, яка може виникати при прийманні терапевтичних доз (ризик зростає пропорційно до дози);поведінкові розлади, змінена свідомість, дратівливість, марення, агресивність, неспокійна поведінка, сомнамбулізм (див. розділ Особливості застосування);фізична та психологічна залежність, навіть при прийманні терапевтичних доз, із симптомами відміни або рикошетним безсонням після припинення лікування (див. розділ Особливості застосування);відчуття сп’яніння, головний біль, ейфорія, тремор, парестезія, розлади мовлення, м’язові спазми, запаморочення, порушення координації, депресивні настрої, у виняткових випадках – атаксія;сплутаність свідомості, галюцинації, знижена увага чи навіть сонливість (особливо у пацієнтів літнього віку), безсоння, нічні жахи, ажитація, напруження;зміни статевого потягу.З боку серцево-судинної системи: відчуття серцебиття.З боку шкіри: висип на шкірі, свербіж, які можуть бути симптомами гіперчутливості, пітливість, синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз/синдром Лайєлла, мультиформна еритема. Необхідно припинити застосування препарату в разі виникнення симптомів.Системні ефекти: м’язова гіпотонія, астенія, озноб, підвищена втомлюваність, пітливість. З боку імунної системи: кропив’янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції.З боку органів зору: диплопія, амбліопія.З боку дихальної системи: диспное, задишка.З боку шлунково-кишкового тракту: шлунково-кишкові розлади: обкладений язик, неприємний запах з рота, диспепсія, нудота, сухість у роті, блювання, діарея, запор, анорексія або підвищений апетит.Відхилення від норми результатів лабораторних тестів: дуже рідко − підвищення рівнів трансаміназ та/або рівнів лужної фосфатази, що у поодиноких випадках може викликати клінічну картину порушення функції печінки.Обмін речовин: зменшення маси тіла.З боку скелетно-м’язової системи: важкість у кінцівках, м’язова слабкість. У пацієнтів літнього віку частіше виникають відчуття серцебиття, блювання, анорексія, сіалорея, збудження, неспокій та тремор.При припиненні лікування препаратом Піклон повідомлялося про синдром відміни (див. розділ Особливості застосування). Симптоми синдрому відміни різні та включають рикошетне безсоння, м’язовий біль, тривожність, тремор, підвищену пітливість, ажитацію, сплутаність свідомості, головний біль, відчуття серцебиття, тахікардію, делірій, нічні жахи, роздратованість. У тяжких випадках можуть виникнути такі симптоми: дереалізація, деперсоналізація, гіперакузія, оніміння та поколювання у кінцівках, підвищена чутливість до світла, шуму і фізичного контакту, галюцинації.Дуже рідко можуть виникнути судоми.Побочные эффекты зависят от дозы и индивидуальной чувствительности пациента.Побочный эффект, который наблюдался чаще всего, – это горький привкус во рту.Побочные неврологические и психические эффекты (см. раздел Особенности применения):антероградная амнезия, которая может возникать при приеме терапевтических доз (риск возрастает пропорционально дозе);поведенческие расстройства, измененное сознание, раздражительность, бред, агрессивность, беспокойное поведение, сомнамбулизм (см. раздел Особенности применения);физическая и психологическая зависимость, даже при приеме терапевтических доз, с симптомами отмены или рикошетной бессонницей после прекращения лечения (см. раздел Особенности применения);ощущение опьянения, головная боль, эйфория, тремор, парестезия, расстройства речи, мышечные спазмы, головокружение, нарушение координации, депрессивные настроения, в исключительных случаях – атаксия;спутанность сознания, галлюцинации, сниженное внимание или даже сонливость (особенно у пациентов пожилого возраста), бессонница, ночные кошмары, ажитация, напряжение;изменения полового влечения.Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения.Со стороны кожи: сыпь на коже, зуд, которые могут быть симптомами гиперчувствительности, потливость, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз/синдром Лайелла, мультиформная эритема. Необходимо прекратить применение препарата в случае возникновения симптомов.Системные эффекты: мышечная гипотония, астения, озноб, повышенная утомляемость, потливость. Со стороны иммунной системы: крапивница, ангионевротический отек, анафилактические реакции.Со стороны органов зрения: диплопия, амблиопия.Со стороны дыхательной системы: диспноэ, одышка.Со стороны желудочно-кишечного тракта: желудочно-кишечные расстройства: обложенный язык, неприятный запах изо рта, диспепсия, тошнота, сухость во рту, рвота, диарея, запор, анорексия или повышенный аппетит.Отклонения от нормы результатов лабораторных тестов: очень редко − повышение уровней трансаминаз и/или уровней щелочной фосфатазы, что в одиночных случаях может вызвать клиническую картину нарушения функции печени.Обмен веществ: уменьшение массы тела.Со стороны скелетно-мышечной системы: тяжесть в конечностях, мышечная слабость. У пациентов пожилого возраста чаще возникают ощущение сердцебиения, рвота, анорексия, сиалорея, возбуждение, беспокойство и тремор.При прекращении лечения препаратом Пиклон сообщалось о синдроме отмены (см. раздел Особенности применения). Симптомы синдрома отмены разные и включают рикошетную бессонницу, мышечную боль, тревожность, тремор, повышенную потливость, ажитацию, спутанность сознания, головную боль, ощущение сердцебиения, тахикардию, делирий, ночные кошмары, раздражительность. В тяжелых случаях могут возникнуть такие симптомы: дереализация, деперсонализация, гиперакузия, онемение и покалывание в конечностях, повышенная чувствительность к свету, шуму и физическому контакту, галлюцинации.Очень редко могут возникнуть судороги.

Лекарственное взаимодействие:

Небажані комбінації.Алкоголь потенціює седативний ефект бензодіазепінів та споріднених з ними речовин. Через зниження концентрації уваги керувати транспортним засобом та працювати з механізмами може бути небезпечно.Пацієнтам слід уникати вживання алкогольних напоїв або приймання ліків, які містять алкоголь.Комбінації, які потребують вжиття запобіжних заходів.Рифампіцин. Можливе зниження концентрації у плазмі крові та зменшення ефективності зопіклону внаслідок посилення його метаболізму у печінці, тому одночасне застосування зопіклону і рифампіцину потребує ретельного клінічного моніторингу. У разі необхідності може бути призначений інший снодійний засіб.Комбінації, які слід застосовувати з обережністюІнші засоби, що пригнічують активність центральної нервової системи: похідні морфіну (аналгетики, протикашльові засоби та препарати для замісної терапії при лікуванні наркотичної залежності, окрім бупренорфіну), нейролептики, барбітурати, анксіолітики, інші снодійні, седативні антидепресанти, протиепілептичні лікарські засоби, анестетики, седативні Н1-антигістамінні засоби, антигіпертензивні засоби центральної дії, баклофен, талідомід, пізотіфен. Можливе посилення пригнічення активності центральної нервової системи. Через зниження концентрації уваги керувати транспортним засобом та працювати з механізмами може бути небезпечно. Крім того, при одночасному застосуванні зопіклону з похідними морфіну (аналгетики, протикашльові засоби та препарати для замісної терапії при лікуванні наркотичної залежності) та барбітуратами збільшується ризик пригнічення дихання, яке у разі передозування може бути летальним.Наркотичні аналгетики посилюють ейфорію, що може призвести до збільшення психічної залежності.Зопіклон метаболізується за допомогою цитохрому Р450 (CYP) 3A4 ізоензим, тому при одночасному застосуванні з інгібіторами CYP3A4 плазмові рівні зопіклону можуть зростати, а при одночасному застосуванні з індукторами CYP3A4 плазмові рівні зопіклону можуть знижуватися.Бупренорфін. При застосуванні бупренорфіну як замісної терапії при лікуванні наркотичної залежності підвищується ризик пригнічення дихання, що може призвести до летального наслідку. Необхідно ретельно зважити ризик/користь застосування цієї комбінації. Пацієнтів слід попередити про необхідність суворо дотримуватися доз, призначених лікарем.Клозапін. Підвищений ризик розвитку колапсу із зупинкою дихання та/або зупинкою серця.Кларитроміцин, еритроміцин, телітроміцин. Незначне посилення седативних ефектів зопіклону.Кетоконазол, ітраконазол, вориконазол. Незначне посилення седативних ефектів зопіклону.Нелфінавір, ритонавір. Незначне посилення седативних ефектів зопіклону.

Срок годности:

3 роки.3 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма выпуска / упаковка:

По 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці.По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ N05CF01:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Пиклон
Производитель:АО "Киевский витаминный завод"
Форма выпуска:По 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці.По 10 таблеток в блистере; по 1 блистеру в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/5283/01/01 от 18.05.2016. Приказ № 453 от 18.05.2016
МНН:Zopiclone
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: 1 таблетка містить зопіклону 7,5 мг;допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, натрію крохмальгліколят (тип А), кальцію гідрофосфат, магнію стеарат; оболонка: суміш для плівкового покриття Opadry II White (гідроксипропілметилцелюлоза, лактози моногідрат, поліетиленгліколь, титану діоксид (Е 171), триацетин).

Фармакологическая группа:Антигистаминные средства для системного применения.
Код АТХ:N05CF01 - Зопиклон
Реклама
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Для устранения паралича будут проводить трансплантацию клеток
Впервые в мире польские хирурги в сотрудничестве с...
Реклама
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Можно ли умереть от ОРВИ
В большинстве случаев ОРВИ не опасны для жизни. Но...
Реклама
Ученым удалось выявить механизм развития сахарного диабета ІІ типа: открытие
Согласно данным Всемирной организации здравоохране...
Диетолог перечислил 4 ошибки, которые не дают похудеть 
Считается, что неправильное питание и недостаточна...
Реклама