Амлоприл-Дарница инструкция по применению

Амлоприл-Дарница фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Амлоприл-Дарница таблетки по 10 мг №20 (10х2)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/7940/01/02 от 25.01.2013. Приказ № 55 от 25.01.2013
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: amlodipine; 1 таблетка містить амлодипіну бесилату у перерахуванні на амлодипін – 5 мг або 10 мг;допоміжні речовини: лактоза моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, повідон.действующее вещество: аmlodipinе; 1 таблетка содержит амлодипина бесилата в пересчете на амлодипин – 5 мг или 10 мг;вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Фармакотерапевтическая группа. Селективные антагонисты кальция с преимущественным действием на сосуды. Код АТС С08С А01.Клинические характеристики.

Основные физико-химические свойства:

таблетки білого або білого з жовтуватим відтінком кольору, плоскоциліндричної форми, з фаскою.

Производитель:

Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина

Фармакотерапевтическая группа:

Селективные антагонисты кальция с преимущественным влиянием на сосуды.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка. Амлодипін – антагоніст іонів кальцію (блокатор повільних кальцієвих каналів), який блокує надходження іонів кальцію через мембрани до клітин гладеньких м'язів міокарда та судин. Механізм гіпотензивної дії амлодипіну зумовлений безпосереднім релаксуючим впливом на гладкі м'язи судин. Природа антиангінального ефекту амлодипіну вивчена ще недостатньо, однак можна стверджувати, що препарат зменшує загальні ішемічні розлади у такі два способи:розширює периферичні артеріоли і таким чином знижує загальний периферичний опір (постнавантаження). Оскільки частота серцевих скорочень практично не змінюється, зниження навантаження на серце призводить до зниження споживання енергії та потреби міокарда у кисні;сприяє розширенню головних коронарних артерій і коронарних артеріол як у незмінених, так і в ішемізованих зонах міокарда. Така дилатація збільшує надходження кисню до міокарда у хворих на вазоспастичну стенокардію (стенокардія Принцметала або варіантна стенокардія) і запобігає розвитку коронарної вазоконстрикції.У хворих на артеріальну гіпертензію разова доза амлодипіну забезпечує клінічно значуще зниження артеріального тиску протягом 24 годин у положенні як лежачи, так і стоячи. Завдяки повільному початку дії амлодипін не спричиняє гострої гіпотензії.У хворих на стенокардію амлодипін сприяє підвищенню фізичної працездатності (подовжує час виконання фізичного навантаження, затримує розвиток нападу стенокардії та час депресії сегмента ST на 1 мм при навантаженнях), знижує частоту нападів стенокардії та зменшує потребу у застосуванні таблеток нітрогліцерину.Гемодинамічні дослідження та контрольовані клінічні випробування у хворих на серцеву недостатність ІІ-ІІІ функціонального класу (за класифікацією NYHA) показали, що амлодипін не викликає погіршення їх стану за такими критеріями як толерантність до фізичного навантаження, фракція викиду лівого шлуночка та клінічна симптоматика.Фармакокінетика. Після прийому внутрішньо у терапевтичних дозах амлодипін добре всмоктується, досягаючи максимальної концентрації в крові через 6-12 годин. Абсолютна біодоступність досягає 64-80 %. Об'єм розподілу становить приблизно 20 л/кг. З білками плазми крові зв'язується приблизно 97,5 % амлодипіну. Вживання їжі не впливає на всмоктування амлодипіну.Період напіввиведення з плазми крові становить приблизно 35-50 годин, що дозволяє призначати препарат один раз на добу. Стійка рівноважна концентрація амлодипіну у плазмі досягається після 7-8 днів регулярного застосування. Амлодипін екстенсивно трансформується у печінці з утворенням неактивних метаболітів. Виводиться із сечею: 10 % введеної дози – у незміненому стані, 60 % – у вигляді метаболітів.У пацієнтів літнього віку та хворих із застійною серцевою недостатністю відзначалася тенденція до зниження кліренсу амлодипіну, що призводило до збільшення площі під кривою концентрація-час (AUC) та періоду напіввиведення препарату.Фармакодинамика.Амлодипин – антагонист кальция (блокатор медленных кальциевых каналов), который блокирует поступление ионов кальция через мембраны в гладкомышечные клетки миокарда и сосудов. Механизм гипотензивного действия амлодипина обусловлен непосредственным релаксирующим влиянием на гладкие мышцы сосудов. Природа антиангинального эффекта амлодипина изучена еще недостаточно, однако можно утверждать, что препарат уменьшает общие ишемические расстройства следующими двумя способами: расширяет периферические артериолы и таким образом снижает общее периферическое сопротивление (постнагрузку). Поскольку частота сердечных сокращений практически не изменяется, снижение нагрузки на сердце приводит к снижению потребления энергии и потребности миокарда в кислороде; способствует расширению крупных коронарных артерий и коронарных артериол как в неизмененных, так и в ишемизированных зонах миокарда. Такая дилатация увеличивает поступление кислорода в миокард у больных вазоспастической стенокардией (стенокардия Принцметалла или вариантная стенокардия) и предотвращает развитие коронарной вазоконстрикции. У больных артериальной гипертензией разовая доза амлодипина обеспечивает клинически значимое снижение артериального давления на протяжении 24 часов как в положении лежа, так и стоя. Благодаря медленному началу действия амлодипин не вызывает острой гипотензии. У больных стенокардией амлодипин способствует повышению физической работоспособности (удлиняет время выполнения физической нагрузки, задерживает развитие приступа стенокардии и время депрессии сегмента ST на 1 мм при нагрузках), снижает частоту приступов стенокардии и уменьшает потребность в приеме таблеток нитроглицерина. Гемодинамические исследования и контролируемые клинические испытания у больных сердечной недостаточностью II-III функционального класса (по классификации NYHA) показали, что амлодипин не вызывает ухудшения их состояния по таким критериям как толерантность к физической нагрузке, фракция выброса левого желудочка и клиническая симптоматика. Фармакокинетика. После приема внутрь в терапевтических дозах амлодипин хорошо всасывается, достигая максимальной концентрации в крови через 6-12 часов. Абсолютная биодоступность достигает 64-80 %. Объем распределения составляет приблизительно 20 л/кг. С белками плазмы крови связывается приблизительно 97,5 % амлодипина. Прием пищи не влияет на всасывание амлодипина. Период полувыведения из плазмы крови составляет приблизительно 35-50 часов, что позволяет назначать препарат один раз в сутки. Стойкая равновесная концентрация амлодипина в плазме крови достигается через 7-8 дней регулярного применения. Амлодипин экстенсивно трансформируется в печени с образованием неактивных метаболитов. Выводится с мочой: 10 % введенной дозы – в неизмененном виде, 60 % – в виде метаболитов. У пациентов пожилого возраста и больных с застойной сердечной недостаточностью отмечалась тенденция к снижению клиренса амлодипина, что приводит к увеличению площади под кривой концентрация-время (AUC) и периода полувыведения препарата.Фармацевтические характеристики.Основные физико-химические свойства: таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Показания к применению:

Артеріальна гіпертензія. Хронічна стабільна стенокардія. Вазоспастична стенокардія (стенокардія Принцметала). Артериальная гипертензия. Хроническая стабильная стенокардия.Вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметалла).

Противопоказания:

Відома підвищена чутливість до дигідропіридинів, амлодипіну або до будь-якого іншого компонента препарату.Артеріальна гіпотензія тяжкого ступеня.Шок (включаючи кардіогенний шок). Обструкція вивідного тракту лівого шлуночка (наприклад стеноз аорти тяжкого ступеня).Гемодинамічно нестабільна серцева недостатність після гострого інфаркту міокарда.Известная повышенная чувствительность к дигидропиридинам, амлодипину или к любому другому компоненту препарата.Артериальная гипотензия тяжелой степени. Шок (включая кардиогенный шок). Обструкция выводящего отдела левого желудочка (например стеноз аорты тяжелой степени). Гемодинамично нестабильная сердечная недостаточность после острого инфаркта миокарда.

Особенности применения:

Безпека та ефективність застосування амлодипіну при гіпертонічному кризі не оцінювалися. Застосування для лікування хворих із серцевою недостатністю. При застосуванні амлодипіну для лікування хворих із серцевою недостатністю ІІІ-ІV ступеня (за класифікацією NYHA) було відзначено зростання частоти випадків розвитку набряку легень. Пацієнтам із застійною серцевою недостатністю блокатори кальцієвих каналів, включаючи амлодипін, слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть підвищувати ризик серцево-судинних подій та летальних випадків у майбутньому.Застосування хворим з порушенням функції печінки. У пацієнтів із порушенням функції печінки слід розпочинати застосування амлодипіну із найнижчої дози. Слід бути обережними як на початку застосування препарату, так і під час збільшення дози. У пацієнтів із тяжкою печінковою недостатністю може виникнути необхідність в повільному підбиранні дози та ретельний нагляд за станом пацієнта.Застосування для лікування хворих з нирковою недостатністю. Для лікування таких хворих амлодипін слід застосовувати у звичайних дозах. Зміни концентрації амлодипіну у плазмі не корелюють зі ступенем ниркової недостатності. Амлодипін не видаляється при діалізі, тому його слід призначати з обережністю пацієнтам, які перебувають на гемодіалізі.Застосування для лікування хворих літнього віку. Рекомендується призначати препарат у звичайних дозах; при підвищенні дози слід дотримуватися обережності.Вплив на фертильність. Повідомлялося про оборотні біохімічні зміни головки сперматозоїда у деяких пацієнтів при застосуванні блокаторів кальцієвих каналів. Клінічної інформації щодо потенційного впливу амлодипіну на фертильність недостатньо.Амлодипін не впливає на результати лабораторних досліджень.Не рекомендується застосовувати амлодипін разом із грейпфрутом або з грейпфрутовим соком, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність може бути збільшена, що призведе до посилення гіпотензивного ефекту препарату.Безопасность и эффективность применения амлодипина при гипертоническом кризе не оценивались.Применение для лечения больных с сердечной недостаточностью. При применении амлодипина для лечения больных с сердечной недостаточностью III-IV степени (по классификации NYHA) был отмечен рост частоты случаев развития отека легких. Пациентам с застойной сердечной недостаточностью блокаторы кальциевых каналов, включая амлодипин, следует применять с осторожностью, поскольку они могут повышать риск сердечно-сосудистых событий и летальных случаев в будущем.Применение больным с нарушением функции печени. У пациентов с нарушением функции печени следует начинать применение амлодипина с низкой дозы. Следует быть осторожными как в начале применения препарата, так и при увеличении дозы. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью может возникнуть потребность в медленном подборе дозы и тщательном наблюдении за состоянием пациента.Применение для лечения больных с почечной недостаточностью. Для лечения таких больных амлодипин следует назначать в обычных дозах. Изменения концентрации амлодипина в плазме не коррелируют со степенью почечной недостаточности. Амлодипин не выводится при диализе, поэтому его следует назначать с осторожностью пациентам, которые находятся на гемодиализе. Применение для лечения больных пожилого возраста. Рекомендуется назначать препарат в обычных дозах; при повышении дозы следует соблюдать осторожность. Влияние на фертильность. Сообщалось об обратимых биохимических изменениях головки сперматозоида у некоторых пациентов при применении блокаторов кальциевых каналов. Клинической информации относительно потенциального влияния амлодипина на фертильность недостаточно.Амлодипин не влияет на результаты лабораторных исследований.Не рекомендуется применять амлодипин вместе с грейпфрутом или с грейпфрутовым соком, поскольку у некоторых пациентов биодоступность может быть увеличена, что приведет к усилению гипотензивного эффекта препарата.Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Амлоприл®-Дарница может оказать незначительное или умеренное влияние на способность управлять автотранспортом или работу с другими механизмами. Скорость реакции может быть снижена при наличии таких симптомов как головокружение, головная боль, спутанность сознания или тошнота. В таких случаях следует воздержаться от управления автотранспортом или работы с другими механизмами.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Влияние других лекарственных средств на амлодипин. Ингибиторы CYP3A4. Одновременное применение амлодипина и ингибиторов CYP3A4 мощного или умеренного действия (ингибиторы протеаз, азольные противогрибковые средства, макролиды, такие как эритромицин или кларитромицин, верапамил или дилтиазем) может привести к значимому повышению экспозиции амлодипина, что может привести к повышению риска возникновения гипотензии. Клиническое значение таких изменений может быть более выраженным у пациентов пожилого возраста. Может потребоваться клиническое наблюдение за состоянием пациента и подбор дозы.Не рекомендуется одновременно принимать амлодипин и грейпфруты или грейпфрутовый сок, поскольку у некоторых пациентов биодоступность амлодипина может повышаться, что, в свою очередь, приводит к усилению гипотензивного действия.Индукторы CYP3A4. Информации о влиянии индукторов CYP3A4 на амлодипин нет. Одновременное применение амлодипина и веществ, которые являются индукторами CYP3A4 (например рифампицин, зверобой), может приводить к снижению концентрации амлодипина в плазме крови, поэтому применять такие комбинации следует с осторожностью.Дантролен (инфузии). У животных наблюдались желудочковые фибрилляции с летальным исходом и сердечно-сосудистый коллапс, которые ассоциировались с гиперкалиемией, после применения верапамила и дантролена внутривенно. Из-за риска развития гиперкалиемии рекомендуется избегать применения блокаторов кальциевых каналов, таких как амлодипин, пациентам, склонным к злокачественной гипертермии, и при лечении злокачественной гипертермии.Влияние амлодипина на другие лекарственные средства. Гипотензивный эффект амлодипина потенциирует гипотензивный эффект других антигипертензивных средств. Такролимус.Существует риск повышения уровней такролимуса в крови при одновременном применении с амлодипином, однако фармакокинетический механизм такого взаимодействия полностью не установлен. Чтобы избежать токсичности такролимуса при одновременном применении амлодипина, необходим регулярный мониторинг уровня такролимуса в крови и, при необходимости, коррекция дозы.Циклоспорин.Исследований взаимодействий циклоспорина и амлодипина при применении здоровым добровольцам или в других группах не проводилось, за исключением применения пациентам с трансплантированной почкой, в которых наблюдалось изменчивое повышение остаточной концентрации циклоспорина (в среднем на 0-40 %). Для пациентов с трансплантированной почкой, которые применяют амлодипин, следует рассмотреть возможность мониторинга концентраций циклоспорина и, при необходимости, снизить дозу циклоспорина.Симвастатин.Одновременное применение многократных доз амлодипина 10 мг и симвастатина в дозе 80 мг приводило к увеличению экспозиции симвастатина на 77 % по сравнению с применением только симвастатина. Для пациентов, которые применяют амлодипин, дозу симвастатина следует ограничить до 20 мг в сутки.Клинические исследования взаимодействия препарата показали, что амлодипин не влияет на фармакокинетику аторвастатина, дигоксина или варфарина.

Применение в период беременности или кормления грудью:

У ході досліджень амлодипіну на тваринах при застосуванні високих доз спостерігалася репродуктивна токсичність.Безпека застосування амлодипіну жінкам у період вагітності не встановлена. Застосовувати амлодипін у період вагітності рекомендується лише у випадках, коли немає безпечнішої альтернативи, а ризик, пов'язаний із самим захворюванням, перевищує можливий ризик від лікування для матері/плода.Невідомо, чи проникає амлодипін у грудне молоко. При прийнятті рішення про продовження годування груддю чи про застосування амлодипіну необхідно оцінювати користь/ризик грудного годування для дитини та застосування препарату для матері.В ходе исследований амлодипина на животных при применении высоких доз отмечалась репродуктивная токсичность. Безопасность применения амлодипина женщинам в период беременности не установлена. Применять амлодипин в период беременности рекомендуется только в случаях, когда нет более безопасной альтернативы, а риск, связанный с самим заболеванием, превышает возможный риск от лечения для матери/плода. Неизвестно, проникает ли амлодипин в грудное молоко. При принятии решения о продолжении кормления грудью или о применении амлодипина необходимо оценивать пользу/риск грудного вскармливания для ребенка и применения препарата для матери.Дети. Препарат применять детям старше 6 лет. Влияние амлодипина на артериальное давление пациентов в возрасте до 6 лет неизвестно.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Амлоприл®-Дарниця може чинити незначний або помірний вплив на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами. Швидкість реакції може бути знижена при наявності таких симптомів як запаморочення, головний біль, сплутаність свідомості чи нудота. У таких випадках слід утримуватися від керування автотранспортом або роботи з іншими механізмами.

Дети:

Препарат застосовувати дітям віком від 6 років. Вплив амлодипіну на артеріальний тиск пацієнтів віком до 6 років невідомий.

Способ применения и дозы:

Дорослим. Зазвичай для лікування артеріальної гіпертензії та стенокардії рекомендована початкова доза препарату Амлоприл®-Дарниця становить 5 мг амлодипіну 1 раз на добу. Залежно від реакції пацієнта на терапію дозу можна збільшити до максимальної дози, що становить 10 мг 1 раз на добу.Дітям віком від 6 років з артеріальною гіпертензією. Рекомендована початкова доза амлодипину для цієї категорії пацієнтів становить 2,5 мг 1 раз на добу. Таблетки по 5 мг препарату Амлоприл®-Дарниця не призначені для розподілу навпіл для отримання дози 2,5 мг, тому необхідно застосовувати таблетки амлодипіну відповідного дозування. Якщо необхідного рівня артеріального тиску не буде досягнуто протягом 4 тижнів, дозу можна збільшити до 5 мг на добу. Застосування препарату у дозах понад 5 мг для даної категорії пацієнтів не досліджувались.Пацієнтам літнього віку. Немає необхідності у підборі дози для даної категорії пацієнтів. Підвищення дози слід проводити з обережністю.Пацієнтам з порушенням функції нирок. Немає необхідності у підборі дози для даної категорії пацієнтів.Застосування пацієнтам з печінковою недостатністю. Дози препарату для застосування пацієнтам даної категорії не встановлені (див. розділ Особливості застосування).Взрослым. Обычно для лечения артериальной гипертензии и стенокардии рекомендуемая начальная доза препарата Амлоприл®-Дарница составляет 5 мг амлодипина 1 раз в сутки. В зависимости от реакции пациента на терапию дозу можно увеличить до максимальной дозы 10 мг 1 раз в сутки. Детям с 6 лет с артериальной гипертензией. Рекомендованная начальная доза амлодипина для этой категории пациентов составляет 2,5 мг 1 раз в сутки. Таблетки по 5 мг препарата Амлоприл®-Дарница не предназначены для деления пополам для получения дозы 2,5 мг, поэтому необходимо применять таблетки амлодипина в соответствующей дозе. Если необходимого уровня артериального давления не будет достигнуто в течение 4 недель, дозу можно увеличить до 5 мг в сутки. Применение препарата в дозах выше 5 мг для данной категории пациентов не исследовалось. Пациентам пожилого возраста. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов. Повышение дозы следует проводить с осторожностью. Пациентам с нарушением функции почек. Нет необходимости в подборе дозы для данной категории пациентов. Применение пациентам с печеночной недостаточностью. Дозы препарата для применения пациентам данной категории не установлены (см. Особенности применения).

Передозировка:

Симптоми. Значне передозування (> 100 мг) може призвести до надмірної периферичної вазодилатації та імовірної рефлекторної тахікардії. Описані випадки суттєвої та імовірно тривалої системної артеріальної гіпотензії, включаючи шок із летальним наслідком.Лікування. Застосування активованого вугілля здоровим добровольцям безпосередньо або через 2 години після прийому 10 мг амлодипіну суттєво зменшувало абсорбцію препарату. У деяких випадках може виявитися корисним промивання шлунка.Клінічно значуща артеріальна гіпотензія, спричинена передозуванням амлодипіну, потребує проведення активних заходів, спрямованих на підтримку функцій серцево-судинної системи, включаючи моніторинг показників роботи серця та легенів, підвищене положення ніг, контроль за об'ємом крові, що циркулює, та діурезом. Для відновлення тонусу судин та артеріального тиску може виявитися корисним застосування судинозвужувальних препаратів, якщо немає протипоказань для його призначення. З метою усунення наслідків блокади кальцієвих каналів може виявитися корисним внутрішньовенне введення глюконату кальцію. Оскільки амлодипін значною мірою зв'язується з білками, ефективність діалізу малоймовірна.Симптомы. Значительная передозировка (> 100 мг) может привести к чрезмерной периферической вазодилатации и возможной рефлекторной тахикардии. Описаны случаи существенной и вероятной длительной системной артериальной гипотензии, включая шок с летальным исходом. Лечение. Применение активированного угля здоровым добровольцам непосредственно или через 2 часа после приема 10 мг амлодипина существенно уменьшало абсорбцию препарата. В некоторых случаях может оказаться полезным промывание желудка. Клинически значимая артериальная гипотензия, вызванная передозировкой амлодипина, требует проведения активных мероприятий, направленных на поддержание функций сердечно-сосудистой системы, включая мониторинг показателей работы сердца и легких, возвышенное положение ног, контроль за объемом циркулирующей крови и диурезом. Для восстановления тонуса сосудов и артериального давления может оказаться полезным применение сосудосуживающих препаратов, если нет противопоказаний для его назначения. С целью устранения последствий блокады кальциевых каналов может оказаться полезным введение глюконата кальция. Поскольку амлодипин в значительной степени связывается с белками, эффективность диализа маловероятна.

Побочные действия:

З боку крові та лімфатичної системи: лейкоцитопенія, тромбоцитопенія. З боку імунної системи: алергічні реакції.Порушення метаболізму та аліментарні розлади: збільшення або зменшення маси тіла, гіперглікемія.З боку нервової системи: стомлюваність, астенія, нездужання, сонливість, запаморочення, головний біль (на початку лікування), тремор, дисгевзія, гіпестезія, парестезія, безсоння, зміни настрою (включаючи тривожність), депресія, сплутаність свідомості, гіпертонус, периферична нейропатія, синкопе, екстрапірамідні порушення.З боку органів чуття: порушення зору (включаючи диплопію), дзвін у вухах.З боку серцево-судинної системи: припливи, артеріальна гіпотензія, посилене серцебиття, біль за грудиною, інфаркт міокарда, аритмія (включаючи брадикардію, шлуночкову тахікардію та мерехтіння передсердь), васкуліт.З боку дихальної системи: диспное, риніт, кашель.З боку травного тракту: біль у животі, нудота, втрата апетиту, зміна смакових відчуттів, блювання, диспепсія, порушення перистальтики кишечнику (включаючи запор та діарею), метеоризм, сухість у роті, першіння, панкреатит, гастрит, гіперплазія ясен.З боку гепатобіліарної системи: гепатити, жовтяниця, підвищення рівня печінкових ферментів (що найчастіше асоціювалося з холестазом).З боку шкіри та підшкірної тканини: алопеція, пурпура, зміна забарвлення шкіри, підвищене потовиділення, свербіж, висип, екзантема, ангіоневротичний набряк, мультиформна еритема, кропив'янка, ексфоліативний дерматит, синдром Стівенса Джонсона, набряк Квінке, фоточутливість. З боку скелетно-м'язової системи: набряки гомілок, артралгія, міалгія, судоми м'язів, біль у спині. З боку сечовидільної системи: порушення сечовиділення, ніктурія, часте сечовипускання.В місці введення: набряки.З боку репродуктивної системи та молочних залоз: імпотенція, гінекомастія.Інші реакції: підвищена пітливість, неспецифічний біль різної локалізації.Після відміни препарату побічні реакції у більшості випадків повністю зникали.Со стороны крови и лимфатической системы: лейкоцитопения, тромбоцитопения. Со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Нарушения метаболизма и алиментарные расстройства: увеличение или уменьшение массы тела, гипергликемия. Со стороны нервной системы: утомляемость, астения, недомогание, сонливость, головокружение, головная боль (в начале лечения), тремор, дисгевзия, гипестезия, парестезия, бессонница, изменения настроения (включая тревожность), депрессия, спутанность сознания, гипертонус, периферическая нейропатия, синкопе, экстрапирамидные нарушения. Со стороны органов чувств: нарушение зрения (включая диплопию), звон в ушах. Со стороны сердечно-сосудистой системы: приливы, артериальная гипотензия, усиленное сердцебиение, боль за грудиной, инфаркт миокарда, аритмия (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и мерцание предсердий), васкулит. Со стороны дыхательной системы: диспноэ, ринит, кашель. Со стороны пищеварительного тракта: боли в животе, тошнота, потеря аппетита, изменение вкусовых ощущений, рвота, диспепсия, нарушения перистальтики кишечника (включая запор и диарею), метеоризм, сухость во рту, першение, панкреатит, гастрит, гиперплазия десен. Со стороны гепатобилиарной системы: гепатиты, желтуха, повышение уровня печеночных ферментов (чаще всего ассоциировалось с холестазом). Со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, пурпура, изменение окраски кожи, повышенное потовыделение, зуд, сыпь, экзантема, ангионевротический отек, мультиформная эритема, крапивница, эксфолиативный дерматит, синдром Стивенса-Джонсона, отек Квинке, фоточувствительность. Со стороны скелетно-мышечной системы: отеки голеней, артралгия, миалгия, судороги мышц, боль в спине. Со стороны мочевыделительной системы: нарушение мочеиспускания, никтурия, частое мочеиспускание. В месте введения: отеки.Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: импотенция, гинекомастия. Другие реакции: повышенная потливость, неспецифическая боль различной локализации. После отмены препарата побочные реакции в большинстве случаев полностью исчезали.

Лекарственное взаимодействие:

Вплив інших лікарських засобів на амлодипін.Інгібітори CYP3A4. Одночасне застосування амлодипіну та інгібіторів CYP3A4 потужної чи помірної дії (інгібітори протеаз, азольні протигрибкові засоби, макроліди, такі як еритроміцин чи кларитроміцин, верапаміл або дилтіазем) може призвести до значущого підвищення експозиції амлодипіну, що також може призвести до підвищення ризику виникнення гіпотензії. Клінічне значення таких змін може бути більш вираженим у пацієнтів літнього віку. Може бути необхідним клінічне спостереження за станом пацієнта та підбір дози.Не рекомендується одночасно застосовувати амлодипін та грейпфрути або грейпфрутовий сік, оскільки у деяких пацієнтів біодоступність амлодипіну може підвищуватись, що, у свою чергу, призводить до посилення гіпотензивної дії. Індуктори CYP3A4. Інформації щодо впливу індукторів CYP3A4 на амлодипін немає. Одночасне застосування амлодипіну та речовин, що є індукторами CYP3A4 (наприклад рифампіцин, звіробій), може призводити до зниження концентрації амлодипіну у плазмі крові, тому застосовувати такі комбінації слід з обережністю.Дантролен (інфузії). У тварин спостерігалися шлуночкові фібриляції з летальним наслідком та серцево-судинний колапс, що асоціювалися з гіперкаліємією, після застосування верапамілу та дантролену внутрішньовенно. Через ризик розвитку гіперкаліємії рекомендовано уникати застосування блокаторів кальцієвих каналів, таких як амлодипін, схильним до злоякісної гіпертермії пацієнтам та при лікуванні злоякісної гіпертермії.Вплив амлодипіну на інші лікарські засоби. Гіпотензивний ефект амлодипіну потенціює гіпотензивний ефект інших антигіпертензивних засобів. Такролімус.Існує ризик підвищення рівнів такролімусу в крові при одночасному застосуванні з амлодипіном, однак фармакокінетичний механізм такої взаємодії повністю не встановлено. Щоб уникнути токсичності такролімусу, при супутньому застосуванні амлодипіну, потрібен регулярний моніторинг рівнів такролімусу в крові та, за необхідності, корекція дозування.Циклоспорин. Досліджень взаємодій циклоспорину та амлодипіну при застосуванні здоровим добровольцям або в інших групах не проводилося, за винятком застосування пацієнтам із трансплантованою ниркою, у яких спостерігалося мінливе підвищення залишкової концентрації циклоспорину (в середньому на 0-40 %). Для пацієнтів із трансплантованою ниркою, які застосовують амлодипін, слід розглянути можливість моніторингу концентрацій циклоспорину та, за необхідності, знизити дозу циклоспорину.Симвастатин. Одночасне застосування багаторазових доз амлодипіну 10 мг та симвастатину в дозі 80 мг призводило до збільшення експозиції симвастатину на 77 % порівняно із застосуванням лише симвастатину. Для пацієнтів, які застосовують амлодипін, дозу симвастатину слід обмежити до 20 мг на добу.Клінічні дослідження взаємодії препарату показали, що амлодипін не впливає на фармакокінетику аторвастатину, дигоксину або варфарину.

Срок годности:

3 роки.3 года.

Условия хранения:

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°С.

Форма выпуска / упаковка:

По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці.По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Місцезнаходження

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.ИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению препаратаАМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦА(AMLOPRIL-Darnitsa)

Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ C08CA01:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Амлоприл-Дарница
Производитель:Дарница, ФФ, ЧАО, г.Киев, Украина
Форма выпуска:По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки у пачці.По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/7940/01/02 от 25.01.2013. Приказ № 55 от 25.01.2013
МНН:Amlodipine
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: amlodipine; 1 таблетка містить амлодипіну бесилату у перерахуванні на амлодипін – 5 мг або 10 мг;допоміжні речовини: лактоза моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, крохмаль кукурудзяний, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, повідон.действующее вещество: аmlodipinе; 1 таблетка содержит амлодипина бесилата в пересчете на амлодипин – 5 мг или 10 мг;вспомогательные вещества: лактоза моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, крахмал кукурузный, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, повидон.Лекарственная форма. Таблетки.Фармакотерапевтическая группа. Селективные антагонисты кальция с преимущественным действием на сосуды. Код АТС С08С А01.Клинические характеристики.

Фармакологическая группа:Селективные антагонисты кальция с преимущественным влиянием на сосуды.
Код АТХ:C08CA01 - Амлодипин
Реклама
Расщелина позвоночника диагностируется у каждого десятого
Неделя Spina Bifida в Великобритании была посвящен...
Найдены ферменты для получения универсальной группы крови
Простой метод переливания крови из одной группы в ...
Реклама
Лечение бронхита без антибиотиков
Как вылечить бронхит без антибиотиковРаспространён...
Антибиотики при бронхите
Антибиотик при бронхите — действенный способ актив...
Реклама
Как без лекарств быстро и эффективно вылечить кашель
Для лечения кашля врачи рекомендуют пить много теп...
Специалисты назвали главные причины, из-за которых распадаются семейные пары
Согласно статистике, среднее количество разводов в...
Реклама