Пентоксифиллин-Н инструкция по применению

Пентоксифиллин-Н фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Пентоксифиллин-Н раствор д/ин., 20 мг/мл по 5 мл в амп. №5
Производитель:
Регистрация:
№ UA/14521/01/01 от 27.07.2015. Приказ № 468 от 27.07.2015
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: пентоксифілін;1 мл розчину містить пентоксифіліну 20 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для інʼєкцій.действующее вещество: пентоксифиллин;1 мл раствора содержит пентоксифиллина 20 мг;вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.Фармакотерапевтическая группа. Периферические вазодилататоры. Код АТХ С04А D03.

Производитель:

Нико, ООО, г.Макеевка, Донецкая обл., Украина

Фармакотерапевтическая группа:

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Периферические вазодилататоры. Пентоксифиллин.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Пентоксифілін є похідним метилксантину. Механізм дії пентоксифіліну повʼязують із пригніченням фосфодіестерази і накопиченням цАМФ у клітинах гладкої мускулатури судин, клітинах крові, а також в інших тканинах і органах. Пентоксифілін гальмує агрегацію тромбоцитів і еритроцитів, підвищує їх гнучкість, зменшує підвищену концентрацію фібриногену у плазмі крові та підсилює фібриноліз, що зменшує вʼязкість крові і поліпшує її реологічні властивості. Крім того, пентоксифілін чинить слабку міотропну судинорозширювальну дію, дещо зменшує загальний периферичний судинний опір та має позитивний іонотропний ефект. Внаслідок застосування пентоксифіліну покращується мікроциркуляція та постачання тканин киснем, найбільше – в кінцівках, центральній нервовій системі, помірно – у нирках. Препарат незначно розширює коронарні судини.Фармакокінетика.Головний фармакологічно активний метаболіт ˗ 1-(5-гідроксигексил)-3,7-диметилксантин (метаболіт I) визначається у плазмі крові у концентрації, що перевищує у 2 рази концентрацію незміненої речовини і перебуває з нею у стані зворотної біохімічної рівноваги. У звʼязку з цим пентоксифілін та його метаболіт слід розглядати як активне ціле. Період напіввиведення пентоксифіліну становить 1,6 години.Пентоксифілін метаболізується повністю, понад 90 % виводиться нирками у вигляді неконʼюгованих водорозчинних полярних метаболітів. Менше 4 % введеної дози виводиться з калом. У пацієнтів із тяжкими порушеннями функції нирок екскреція метаболітів уповільнена. У пацієнтів із порушеною функцією печінки відзначено подовження періоду напіввиведення пентоксифіліну.Фармакодинамика.Пентоксифиллин является производным метилксантина. Механизм действия пентоксифиллина связывают с угнетением фосфодиэстеразы и накоплением цАМФ в клетках гладкой мускулатуры сосудов, клетках крови, а также в других тканях и органах. Пентоксифиллин тормозит агрегацию тромбоцитов и эритроцитов, повышает их гибкость, уменьшает повышенную концентрацию фибриногена в плазме крови и усиливает фибринолиз, что уменьшает вязкость крови и улучшает ее реологические свойства. Кроме того, пентоксифиллин оказывает слабое миотропное сосудорасширяющее действие, несколько уменьшает общее периферическое сосудистое сопротивление и имеет положительный ионотропный эффект. Вследствие применения пентоксифиллина улучшается микроциркуляция и снабжение тканей кислородом, более всего ‒ в конечностях, центральной нервной системе, умеренно ‒ в почках. Препарат незначительно расширяет коронарные сосуды.Фармакокинетика.Главный фармакологически активный метаболит ‒ 1-(5-гидроксигексил)-3,7 диметилксантин (метаболит I) определяется в плазме крови в концентрации, превышающей в 2 раза концентрацию неизмененного вещества, и находится с ним в состоянии обратного биохимического равновесия. В связи с этим пентоксифиллин и его метаболит следует рассматривать как активное целое. Период полувыведения пентоксифиллина составляет 1,6 часа.Пентоксифиллин метаболизируется полностью, более 90 % выводится почками в виде неконъюгированных водорастворимых полярных метаболитов. Менее 4 % введенной дозы выводится с калом. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек экскреция метаболитов замедлена. У пациентов с нарушенной функцией печени отмечено удлинение периода полувыведения пентоксифиллина.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Атеросклеротична енцефалопатія; ішемічний церебральний інсульт; дисциркуляторна енцефалопатія; порушення периферичного кровообігу, зумовлені атеросклерозом, цукровим діабетом (включно з діабетичною ангіопатією), запаленням; трофічні розлади у тканинах, які повʼязані з ураженням вен або порушенням мікроциркуляції (посттромбофлебітичний синдром, трофічні виразки, гангрена, відмороження); облітеруючий ендартериїт; ангіонейропатії (хвороба Рейно); порушення кровообігу ока (гостра, підгостра, хронічна недостатність кровообігу у сітківці і судинній оболонці ока); порушення функції внутрішнього вуха судинного генезу, які супроводжуються зниженням слуху.Атеросклеротическая энцефалопатия; ишемический церебральный инсульт; дисциркуляторная энцефалопатия; нарушение периферического кровообращения, обусловленные атеросклерозом, сахарным диабетом (включая диабетическую ангиопатию), воспалением; трофические расстройства в тканях, связанные с поражением вен или нарушением микроциркуляции (посттромбофлебитический синдром, трофические язвы, гангрена, отморожения); облитерирующий эндартериит; ангионейропатии (болезнь Рейно); нарушения кровообращения глаза (острая, подострая, хроническая недостаточность кровообращения в сетчатке и сосудистой оболочке глаза), нарушения функции внутреннего уха сосудистого генеза, сопровождающиеся снижением слуха.

Противопоказания:

Пентоксифілін протипоказаний пацієнтам:‒ з підвищеною чутливістю до пентоксифіліну, до інших метилксантинів або до будь-якої з допоміжних речовин препарату Пентоксифілін-Н;‒ з масивною кровотечею (ризик посилення кровотечі);‒ з обширним крововиливом у сітківку ока, при крововиливах у мозок (ризик посилення кровотечі). Якщо під час лікування пентоксифіліном відбувається крововилив у сітківку ока, застосування лікарського засобу слід одразу припинити:‒ у гострий період інфаркту міокарда;‒ з виразкою шлунка та/або кишковими виразками;‒ з геморагічним діатезом.Пентоксифиллин противопоказан пациентам:‒ с повышенной чувствительностью к пентоксифиллину, к другим метилксантинам или к любому вспомогательному веществу препарата Пентоксифиллин-Н;‒ с массивным кровотечением (риск усиления кровотечения);‒ с обширным кровоизлиянием в сетчатку глаза, при кровоизлияниях в мозг (риск усиления кровотечения). Если во время лечения пентоксифиллином происходит кровоизлияние в сетчатку глаза, применение лекарственного средства следует сразу прекратить:‒ в острый период инфаркта миокарда;‒ с язвой желудка и/или кишечными язвами;‒ с геморрагическим диатезом.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Эффект снижения уровня сахара в крови, свойственный инсулину или пероральным противодиабетическим средствам, может усиливаться. Поэтому пациенты, получающие медикаментозное лечение при сахарном диабете, должны находиться под тщательным наблюдением.Известно о случаях повышения антикоагулянтной активности у пациентов, которые одновременно получали лечение пентоксифиллином и антивитаминами К. Когда назначается или изменяется дозирование пентоксифиллина, рекомендуется проводить контроль антикоагулянтной активности у этой группы пациентов.Пентоксифиллин может усиливать гипотензивное действие антигипертензивных средств и других препаратов, которые могут вызвать снижение артериального давления.Сопутствующее применение пентоксифиллина и теофиллина у некоторых пациентов может приводить к росту уровня теофиллина в крови. Поэтому возможно увеличение частоты и усиление проявлений побочных реакций теофиллина.У некоторых пациентов одновременное применение с ципрофлоксацином может приводить к повышению концентрации пентоксифиллина в сыворотке крови. Как следствие, может увеличиваться частота и выраженность побочных реакций, связанных с одновременным применением препаратов.Потенциальный аддитивный эффект с ингибиторами агрегации тромбоцитов: через повышенный риск возникновения кровотечения, одновременное применение ингибиторов агрегации тромбоцитов (например, клопидогреля, эптифибатида, тирофибана, эпопростенола, илопроста, абциксимаба, анагрелида, НПВП, кроме селективных ингибиторов ЦОГ-2, ацетилсалицилатов [АСК/ЛАС], тиклопидина, дипиридамола) с пентоксифиллином следует проводить с осторожностью.Одновременное применение с циметидином может повышать концентрацию пентоксифиллина и метаболита І в плазме крови.

Особенности применения:

При перших ознаках розвитку анафілактичної реакції слід негайно припинити інфузію пентоксифіліну та звернутися за допомогою до лікаря.У разі застосування пентоксифіліну пацієнтам із хронічною серцевою недостатністю попередньо слід досягти фази компенсації кровообігу. У хворих, які страждають на діабет і отримують лікування інсуліном або пероральними гіпоглікемічними засобами, при застосуванні високих доз пентоксифіліну можливе посилення впливу цих препаратів на рівень цукру у крові (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій). У цих випадках слід зменшити дозу інсуліну або пероральних антидіабетичних засобів і особливо ретельно доглядати за пацієнтом.Хворим на системний червоний вовчак (СЧВ) або на інші захворювання сполучної тканини пентоксифілін може призначатися тільки після ґрунтовного аналізу можливих ризиків і користі.Оскільки під час лікування пентоксифіліном існує ризик розвитку апластичної анемії, потрібен регулярний загальний аналіз крові.У пацієнтів із нирковою недостатністю (кліренс креатиніну менше 30 мл/хв) або тяжкою дисфункцією печінки виведення пентоксифіліну може бути уповільнене. Потрібен належний моніторинг.Особливо уважне спостереження необхідне для пацієнтів:‒ з тяжкими серцевими аритміями;‒ з артеріальною гіпотензією;‒ з вираженим атеросклерозом церебральних та коронарних судин, особливо при супутній артеріальній гіпертензії та порушеннях серцевого ритму. У цих пацієнтів при прийомі препарату можливі напади стенокардії, аритмії та артеріальна гіпертензія;‒ з нирковою недостатністю (кліренс креатиніну нижче 30 мл/хв);‒ з тяжкою печінковою недостатністю;‒ з високою схильністю до кровотеч, зумовленою, наприклад, лікуванням антикоагулянтами або порушеннями згортання крові. Щодо кровотеч див. розділ Протипоказання;‒ які нещодавно перенесли оперативне лікування (підвищений ризик виникнення кровотечі, у звʼязку з чим потрібен систематичний контроль рівня гемоглобіну та гематокриту);‒ для яких зниження артеріального тиску становить високий ризик (наприклад пацієнтів з тяжкою ішемічною хворобою серця або стенозом судин, які постачають кров до мозку);‒ які одночасно отримують лікування пентоксифіліном та антивітамінами К або інгібіторами агрегації тромбоцитів (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій);‒ які одночасно отримують лікування пентоксифіліном та антидіабетичними засобами (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій);‒ які одночасно отримують лікування пентоксифіліном та ципрофлоксацином (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій);‒ які одночасно отримують лікування пентоксифіліном та теофіліном (див. розділ Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій).Застосування у період вагітності або годування груддю.Вагітність. Через відсутність достатнього досвіду застосування не слід призначати пентоксифілін під час вагітності. Годування груддю. Пентоксифілін у незначних кількостях проникає у грудне молоко. Якщо призначається лікування пентоксифіліном, годування груддю необхідно припинити.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмамиНе впливає.При первых признаках развития анафилактической реакции следует немедленно прекратить инфузию пентоксифиллина и обратиться за помощью к врачу.В случае применения пентоксифиллина пациентам с хронической сердечной недостаточностью предварительно следует достичь фазы компенсации кровообращения.У больных, страдающих диабетом и получающих лечение инсулином или пероральными гипогликемическими средствами, при применении высоких доз пентоксифиллина возможно усиление влияния этих препаратов на уровень сахара в крови (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий). В этих случаях следует уменьшить дозу инсулина или пероральных противодиабетических средств и особенно тщательно ухаживать за пациентом.Больным системной красной волчанкой (СКВ) или другими заболеваниями соединительной ткани пентоксифиллин может назначаться только после основательного анализа возможных рисков и пользы.Поскольку во время лечения пентоксифиллином существует риск развития апластической анемии, необходим регулярный общий анализ крови.У пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) или тяжелой дисфункцией печени выведение пентоксифиллина может быть замедленно. Нужен надлежащий мониторинг.Особенно внимательное наблюдение необходимо для пациентов:‒ с тяжелыми сердечными аритмиями;‒ с артериальной гипотензией;‒ с выраженным атеросклерозом церебральных и коронарных сосудов, особенно при сопутствующей артериальной гипертензии и нарушениях сердечного ритма. У этих пациентов при приеме препарата возможны приступы стенокардии, аритмии и артериальная гипертензия; ‒ с почечной недостаточностью (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин);‒ с тяжелой печеночной недостаточностью;‒ с высокой склонностью к кровотечениям, обусловленной, например, лечением антикоагулянтами или нарушениями свертывания крови. Относительно кровотечений см. раздел Противопоказания;‒ недавно перенесших оперативное лечение (повышенный риск возникновения кровотечения, в связи с чем необходим систематический контроль уровня гемоглобина и гематокрита);‒ для которых снижение артериального давления связано с высоким риском (например пациентов с тяжелой ишемической болезнью сердца или стенозом сосудов, которые поставляют кровь к мозгу);‒ которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и антивитаминами К или ингибиторами агрегации тромбоцитов (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий);‒ которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и антидиабетическими средствами (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий);которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и ципрофлоксацином (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий);которые одновременно получают лечение пентоксифиллином и теофиллином (см. раздел Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий).Применение в период беременности или кормления грудью.Беременность. Из-за отсутствия достаточного опыта применения не следует назначать пентоксифиллин при беременности.Кормление грудью. Пентоксифиллин в незначительных количествах проникает в грудное молоко. Если назначается лечение пентоксифиллином, кормление грудью необходимо прекратить.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Способ применения и дозы:

Внутрішньовенні інфузії є найбільш ефективними формами парентерального введення препарату, які краще переносяться. Режим дозування визначається лікарем і залежить від ступеня тяжкості циркуляторних порушень, маси тіла і переносимості лікування. Інфузію можна проводити тільки у випадку, якщо розчин є прозорим.Рекомендуються такі схеми лікування дорослих:1. Внутрішньовенна інфузія 100-600 мг пентоксифіліну у 100-500 мл розчину Рінгера лактату, 0,9 % розчину натрію хлориду або 5 % розчину глюкози 1-2 рази на добу. Тривалість внутрішньовенної крапельної інфузії становить 60-360 хвилин, тобто введення 100 мг пентоксифіліну має тривати щонайменше 60 хвилин. Інфузія може бути доповнена пероральним прийомом пентоксифіліну (400 мг) із розрахунку, що максимальна добова доза (інфузійна і пероральна) становить 1200 мг.2. При тяжкому стані пацієнта (особливо при постійному болю, при гангрені або трофічних виразках) можливе проведення інфузії пентоксифіліну протягом 24 годин. За такої схеми введення дозу визначають із розрахунку 0,6 мг/кг/год. Розрахована таким чином добова доза для пацієнта з масою тіла 70 кг становить 1000 мг, для пацієнта з масою тіла 80 кг – 1150 мг. Незалежно від маси тіла пацієнта максимальна добова доза становить 1200 мг. Обʼєм інфузійного розчину розраховується індивідуально з урахуванням супутніх захворювань, стану пацієнта та становить у середньому 1-1,5 л на добу.3. В окремих випадках препарат застосовують шляхом внутрішньовенної інʼєкції по 5 мл (100 мг). Інʼєкцію виконують повільно, протягом 5 хвилин, положення пацієнта – лежачи.Тривалість парентерального курсу лікування визначається лікарем, який проводить лікування. Після поліпшення стану пацієнта рекомендовано продовжити лікування, застосовуючи пероральну форму пентоксифіліну.Порядок роботи з ампулою:1. Відокремити одну ампулу від блоку і струснути її, утримуючи за горлечко (Рис. 1). 2. Стиснути ампулу рукою (при цьому не повинно відбуватися виділення препарату) і обертальними рухами звернути і відокремити голівку (Рис. 2). 3. Через отвір, що утворився, негайно з’єднати шприц з ампулою (Рис. 3). 4. Перевернути ампулу і повільно втягнути в шприц її вміст (Рис. 4). 5. Надіти голку на шприц.Діти. Не застосовувати.Внутривенные инфузии являются наиболее эффективными формами парентерального введения препарата, которые лучше переносятся. Режим дозирования определяется врачом и зависит от степени тяжести циркуляторных нарушений, массы тела и переносимости лечения. Инфузию можно проводить только в случае, если раствор прозрачен.Рекомендуются такие схемы лечения взрослых:1. Инфузия 100-600 мг пентоксифиллина в 100-500 мл раствора Рингера лактата, 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора глюкозы 1-2 раза в сутки. Продолжительность внутривенной инфузии составляет 60-360 минут, то есть введение 100 мг пентоксифиллина должно продолжаться не менее 60 минут. Инфузия может быть дополнена пероральным приемом пентоксифиллина (400 мг) из расчета, что максимальная суточная доза (инфузионная и пероральная) составляет 1200 мг.2. При тяжелом состоянии пациента (особенно при постоянной боли, при гангрене или трофических язвах) возможно проведение инфузии пентоксифиллина в течение 24 часов. При такой схеме введения дозу определяют из расчета 0,6 мг/кг/ч. Рассчитанная таким образом суточная доза для пациента с массой тела 70 кг составляет 1000 мг, для пациента с массой тела 80 кг ‒ 1150 мг. Независимо от массы тела пациента максимальная суточная доза составляет 1200 мг. Объем инфузионного раствора рассчитывается индивидуально с учетом сопутствующих заболеваний, состояния пациента и составляет в среднем 1-1,5 л в сутки.3. В отдельных случаях препарат применяют путем внутривенной инъекции по 5 мл (100 мг). Инъекцию выполняют медленно, в течение 5 минут, положение пациента ‒ лежа.Продолжительность парентерального курса лечения определяется врачом, который проводит лечение. После улучшения состояния пациента рекомендовано продолжить лечение, применяя пероральную форму пентоксифиллина.Порядок работы с ампулой.1. Отделить одну ампулу от блока и встряхнуть ее, удерживая за горлышко (Рис. 1).2. Зажать ампулу рукой (при этом не должно происходить вытекания препарата) и вращательными движениями отделить головку (Рис. 2).3. Через образовавшееся отверстие немедленно соединить шприц с ампулой (Рис. 3).4. Перевернуть ампулу и медленно втянуть в шприц ее содержимое (Рис. 4).5. Надеть иглу на шприц.Дети.Не применять.

Передозировка:

Симптоми. Початковими симптомами гострого передозування пентоксифіліном є нудота, запаморочення або зниження артеріального тиску. Крім того, можуть розвиватися такі симптоми, як гарячка, збудження, відчуття жару (припливи), тахікардія, втрата свідомості, арефлексія, аритмія, тоніко-клонічні судоми та блювота кольору кавової гущі як ознака шлунково-кишкової кровотечі.Лікування. З метою лікування гострого передозування і попередження виникнення ускладнень необхідне загальне і специфічне інтенсивне медичне спостереження і запровадження терапевтичних заходів.Симптомы. Начальными симптомами острой передозировки пентоксифиллином являются тошнота, головокружение или снижение артериального давления. Кроме того, могут развиваться такие симптомы, как лихорадка, возбуждение, ощущение жара (приливы), тахикардия, потеря сознания, арефлексия, аритмия, тонико-клонические судороги и рвота цвета кофейной гущи как признак желудочно-кишечного кровотечения.Лечение. С целью лечения острой передозировки и предупреждения возникновения осложнений необходимо общее и специфическое интенсивное медицинское наблюдение и введение терапевтических мероприятий.

Побочные действия:

Кардіальні порушення: аритмія, тахікардія, стенокардія. Судинні розлади: зниження або підвищення артеріального тиску; відчуття жару (приливи), кровотечі, периферичний набряк.З боку системи крові та лімфатичної системи: тромбоцитопенія з тромбоцитопенічною пурпурою і апластична анемія (часткове чи повне припинення утворення всіх клітин крові, панцитопенія), з можливо летальним наслідком, лейкопенія/нейтропенія.Неврологічні розлади: запаморочення, головний біль, асептичний менінгіт, тремор, парестезія, судоми.Шлунково-кишкові розлади: відчуття тиску у шлунку, метеоризм, нудота, блювання або діарея, запор, гіперсалівація.З боку шкіри та підшкірної клітковини: свербіж, почервоніння шкіри і кропивʼянка, токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса˗Джонсона, висипання.З боку імунної системи: анафілактичні реакції, бронхоспазм, анафілактичний шок, ангіоневротичний набряк, анафілактоїдні реакції.Розлади гепатобіліарної системи: внутрішньопечінковий холестаз; підвищення рівня трансаміназ.З боку органів зору: порушення зору, конʼюнктивіт, крововиливи у сітківку, відшарування сітківки. Психічні розлади: збудження та порушення сну, галюцинації. Загальні порушення: гіпоглікемія, підвищена пітливість, підвищення температури тіла.Кардиальные нарушения: аритмия, тахикардия, стенокардия.Сосудистые расстройства: снижение или повышение артериального давления, ощущение жара (приливы), кровотечения, периферический отек. Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения с тромбоцитопенической пурпурой и апластическая анемия (частичное или полное прекращение образования всех клеток крови, панцитопения), с возможным летальным исходом, лейкопения/нейтропения.Неврологические расстройства: головокружение, головная боль, асептический менингит, тремор, парестезия, судороги.Желудочно-кишечные расстройства: ощущение давления в желудке, метеоризм, тошнота, рвота или диарея, запор, гиперсаливация.Со стороны кожи и подкожной клетчатки: зуд, покраснение кожи и крапивница, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса˗Джонсона, сыпь.Со стороны иммунной системы: анафилактические реакции, бронхоспазм, анафилактический шок, ангионевротический отек, анафилактоидные реакции.Расстройства гепатобилиарной системы: внутрипеченочный холестаз, повышение уровня трансаминаз.Со стороны органов зрения: нарушение зрения, конъюнктивит, кровоизлияния в сетчатку, отслойка сетчатки.Психические расстройства: возбуждение и нарушение сна, галлюцинации.Общие нарушения: гипогликемия, повышенная потливость, повышение температуры тела.

Лекарственное взаимодействие:

Ефект зниження рівня цукру у крові, властивий інсуліну або пероральним антидіабетичним засобам, може посилюватися. Тому пацієнти, які отримують медикаментозне лікування при цукровому діабеті, мають перебувати під ретельним спостереженням.Відомо про випадки підвищення антикоагулянтної активності у пацієнтів, які одночасно отримували лікування пентоксифіліном та антивітамінами К. Коли призначається або змінюється дозування пентоксифіліну, рекомендується проводити контроль антикоагулянтної активності у цієї групи пацієнтів.Пентоксифілін може посилювати гіпотензивну дію антигіпертензивних засобів та інших препаратів, які можуть викликати зниження артеріального тиску.Супутнє застосування пентоксифіліну і теофіліну у деяких пацієнтів може призводити до зростання рівня теофіліну у крові. Тому можливе збільшення частоти та посилення проявів побічних реакцій теофіліну.У деяких пацієнтів одночасне застосування з ципрофлоксацином може призводити до підвищення концентрації пентоксифіліну в сироватці крові. Як наслідок, може зростати частота і вираженість побічних реакцій, пов’язаних з одночасним застосуванням препаратів.Потенціальний адитивний ефект з інгібіторами агрегації тромбоцитів: через підвищений ризик виникнення кровотечі, одночасне застосування інгібіторів агрегації тромбоцитів (наприклад, клопідогрелю, ептифібатиду, тирофібану, епопростенолу, ілопросту, абциксимабу, анагреліду, НПЗП, крім селективних інгібіторів ЦОГ-2, ацетилсаліцилатів [АСК/ЛАС], тиклопідину, дипіридамолу) з пентоксифіліном слід проводити з обережністю.Одночасне застосування з циметидином може підвищувати концентрацію пентоксифіліну та метаболіту І у плазмі крові.

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.Несовместимость.Препарат не следует смешивать в одной емкости с другими растворами, за исключением растворов, указанных в разделе Способ применения и дозы.

Форма выпуска / упаковка:

По 5 мл в ампулах поліетиленових № 5.По 5 мл в ампулах полиэтиленовых № 5.Категория отпуска.По рецепту.Производители. ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИ.ООО НИКО.Местонахождение производителей и адреса места осуществления их деятельности.21-й км Национальной Дороги Афины-Ламия, Крионери Аттика, 14568, Греция.Тел.: +30 210 8161802E-mail: info@demo.grУкраина, 86123, Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Таёжная, 1-1.E-mail: office@nikopharm.com.uaЗаявитель. ООО НИКО.Местонахождение заявителя. Украина, 07850, Киевская обл., Бородянский р-н, пгт. Клавдиево-Тарасово, ул. Карла Маркса, д. 44 б.Тел.: +38(095)282-66-10E-mail: office@nikopharm.com.ua

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

НесумісністьПрепарат не слід змішувати в одній ємкості з іншими розчинами, за винятком розчинів, зазначених у розділі Спосіб застосування та дози. ЗаявникТОВ НІКО.Місцезнаходження заявникаУкраїна, 07850, Київська обл., Бородянський р-н, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. Карла Маркса, б. 44 б.Тел.: +38(095)282-66-10E-mail: office@nikopharm.com.uaИНСТРУКЦИЯпо медицинскому применению лекарственного средства ПЕНТОКСИФИЛЛИН-Н(РЕNTOXIFYLLINE-N)
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Пентоксифиллин-Н
Производитель:Нико, ООО, г.Макеевка, Донецкая обл., Украина
Форма выпуска:По 5 мл в ампулах поліетиленових № 5.По 5 мл в ампулах полиэтиленовых № 5.Категория отпуска.По рецепту.Производители. ДЕМО СА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИ.ООО НИКО.Местонахождение производителей и адреса места осуществления их деятельности.21-й км Национальной Дороги Афины-Ламия, Крионери Аттика, 14568, Греция.Тел.: +30 210 8161802E-mail: info@demo.grУкраина, 86123, Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Таёжная, 1-1.E-mail: office@nikopharm.com.uaЗаявитель. ООО НИКО.Местонахождение заявителя. Украина, 07850, Киевская обл., Бородянский р-н, пгт. Клавдиево-Тарасово, ул. Карла Маркса, д. 44 б.Тел.: +38(095)282-66-10E-mail: office@nikopharm.com.ua
Регистрационное удостоверение:№ UA/14521/01/01 от 27.07.2015. Приказ № 468 от 27.07.2015
МНН:Pentoxifylline
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: пентоксифілін;1 мл розчину містить пентоксифіліну 20 мг; допоміжні речовини: натрію хлорид, натрію гідроксид, вода для інʼєкцій.действующее вещество: пентоксифиллин;1 мл раствора содержит пентоксифиллина 20 мг;вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия гидроксид, вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: бесцветный прозрачный раствор.Фармакотерапевтическая группа. Периферические вазодилататоры. Код АТХ С04А D03.

Фармакологическая группа:Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Периферические вазодилататоры. Пентоксифиллин.
Код АТХ:C04AD03 - Пентоксифиллин
Реклама
Камера-таблетка для выявления рака толстой кишки
Управление по санитарному надзору за качеством пищ...
В США ликвидировали сети по распространению наркотиков, которые могут вызвать сексуальную агрессию на свиданиях
Подставка для напитков с детекторной полоской позв...
Реклама
Острый гастрит
Виды гастрита и их особенности, причины заболевани...
Острый синусит
Причины развития острого синусита и факторы рискаО...
Реклама
Эксперт объяснил, надо ли исключать из рациона картофель и хлеб тем, кто хочет похудеть
Считаются, что продукты, богатые быстрыми углевода...
Врачи сказали, как часто надо менять постельное белье
Согласно рекомендациям, менять постельное белье на...
Реклама