Альцмерат инструкция по применению

Альцмерат фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Альцмерат раствор д/ин., 250 мг/мл по 4 мл в амп. №10
Производитель:
Регистрация:
№ UA/15056/01/01 от 06.04.2016. Приказ № 320 от 06.04.2016
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Stadnik-Anna
Анна Стадник Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: choline alfoscerate;1 мл розчину містить холіну альфосцерату 250 мг;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующее вещество: choline alfoscerate;1 мл раствора содержит холина альфосцерата 250 мг;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02.

Производитель:

Лекхим, ЧАО, г. Харьков

Фармакотерапевтическая группа:

Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат.

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Альцмерат є засобом, який належить до групи центральних холіноміметиків з переважним впливом на ЦНС. Альцмерат як носій холіну і попередній агент фосфатидилхоліну має потенційну спроможність запобігати біохімічним ушкодженням, які мають особливе значення серед патогенних факторів психоорганічного інволюційного синдрому, та коригувати їх, тобто може впливати на знижений холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад оболонок нервових клітин. На 40,5% препарат складається з метаболічно захищеного холіну. Метаболічний захист забезпечує вивільнення холіну в головному мозку. Альцмерат позитивно впливає на функції пам’яті та пізнавальні здібності, а також на показники емоційного стану і поведінки, погіршення яких було спричинено розвитком інволюційної патології мозку.Механізм дії заснований на тому, що при потраплянні в організм холіну альфосцерат розщеплюється під дією ферментів на холін і гліцерофосфат: холін бере учать у біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіаторів нервового збудження; гліцерофосфат є попередником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної мембрани. Таким чином, Альцмерат покращує передачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах; позитивно впливає на пластичність нейрональних мембран і функцію рецепторів. Альцмерат покращує церебральний кровотік, посилює метаболічні процеси в головному мозку, активує структури ретикулярної формації головного мозку і відновлює свідомість при травматичному ушкодженні головного мозку.Фармакокінетика.При введенні в середньому абсорбується майже 88% дози. Препарат накопичується переважно в мозку (45% від концентрації препарату в крові), легенях та печінці. Елімінація препарату відбувається головним чином через легені у вигляді двоокису вуглецю (СО2). Лише 15% препарату виводиться з сечею та жовчю.Фармакодинамика. Альцмерат является средством, которое относится к группе центральных холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Альцмерат как носитель холина и предыдущий агент фосфатидилхолина имеет потенциальную способность предотвращать и корректировать биохимические повреждения, которые имеют особое значение среди патогенных факторов психоорганического инволюционного синдрома, то есть может влиять на пониженный холинергический тонус и измененный фосфолипидный состав оболочек нервных клеток. На 40,5% препарат состоит из метаболически защищенного холина. Метаболическую защиту обеспечивает высвобождение холина в головном мозге. Альцмерат положительно влияет на функции памяти и познавательные способности, а также на показатели эмоционального состояния и поведения, ухудшение которых было вызвано развитием инволюционной патологии мозга.Механизм действия основан на том, что при попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин и глицерофосфат: холин принимает участие в биосинтезе ацетилхолина – одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат является предшественником фосфолипидов (фосфатидилхолина) нейронной мембраны. Таким образом, Альцмерат улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах; положительно влияет на пластичность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Альцмерат улучшает церебральный кровоток, усиливает метаболические процессы в головном мозге, активирует структуры ретикулярной формации головного мозга и восстанавливает сознание при травматическом повреждении головного мозга.Фармакокинетика. При введении в среднем абсорбируется около 88% дозы. Препарат накапливается преимущественно в мозге (45% от концентрации препарата в крови), легких и печени. Выведение препарата происходит главным образом через легкие в виде двуокиси углерода (СО2). Лишь 15% выводится с мочой и желчью.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Гострий період тяжкої черепно-мозкової травми з переважно стовбуровим рівнем ушкодження (порушення свідомості, коматозний стан, вогнищева півкульна симптоматика, симптоми ушкодження стовбура мозку).Дегенеративно-інволюційні мозкові психоорганічні синдроми або вторинні наслідки цереброваскулярної недостатності, тобто первинні та вторинні порушення розумової діяльності у людей літнього віку, які характеризуються порушенням пам’яті, сплутаністю свідомості, дезорієнтацією, зниженням мотивації та ініціативності, зниженням здатності до концентрації; зміни в емоційній сфері та сфері поведінки: емоційна нестабільність, дратівливість, байдужість до навколишнього середовища; псевдомеланхолія у людей літнього віку.Острый период тяжелой черепно-мозговой травмы с преимущественно стволовым уровнем повреждения (нарушение сознания, коматозное состояние, очаговая полушарная симптоматика, симптомы повреждения ствола мозга).Дегенеративно-инволюционные мозговые психоорганические синдромы или вторичные последствия цереброваскулярной недостаточности, то есть первичные и вторичные нарушения умственной деятельности у пожилых людей, которые характеризуются нарушением памяти, спутанностью сознания, дезориентацией, снижением мотивации и инициативности, снижением способности к концентрации; изменения в эмоциональной сфере и сфере поведения: эмоциональная нестабильность, раздражительность, равнодушие к окружающей среде; псевдомеланхолия у пожилых людей.

Противопоказания:

Відома гіперчутливість до препарату або до його компонентів.Період вагітності або годування груддю.Психотичний синдром, з тяжким психомоторним збудженням.Повышенная чувствительность к препарату или к его компонентам.Период беременности и кормления грудью.Психотический синдром, с тяжелым психомоторным возбуждением.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Клинически значимое взаимодействие препарата с другими лекарственными средствами не установлено.

Особенности применения:

Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат протипоказаний під час вагітності та в період годування груддю.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Препарат не впливає на керування автотранспортом та роботу з іншими механізмами.Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат противопоказан при беременности и в период кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на управление транспортными средствами и работу с другими механизмами.

Способ применения и дозы:

При гострих станах Альцмерат вводять внутрішньом’язово або внутрішньовенно (повільно) по 1 г (1 ампула) на добу протягом 15 - 20 днів. Потім, після стабілізації стану хворого, переходять на лікарську форму препарату у капсулах.Діти. Досвід застосування Альцмерату дітям відсутній.При острых состояниях Альцмерат вводят внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1 г (1 ампула) в течение 15 - 20 дней. Затем, после стабилизации состояния больного, переходят на лекарственную форму препарата в капсулах.Дети. Опыт применения Альцмерата детям отсутствует.

Передозировка:

При передозуванні холіну альфосцератом, яке може проявлятися нудотою, слід зменшити дозу препарату. Терапія симптоматична.При передозировке холина альфосцератом, которая может проявляться тошнотой, следует уменьшить дозу препарата. Терапия симптоматическая.

Побочные действия:

Як правило, препарат добре переноситься навіть при тривалому застосуванні. Можливе виникнення нудоти (яка головним чином є наслідком вторинної допамінергічної активації), дуже рідко можливі абдомінальний біль та короткотривала сплутаність свідомості. У такому випадку необхідно зменшити дозу препарату.Можливі реакції у місці введення. Протягом перших днів або тижнів лікування можуть виникати такі прояви побічних реакцій: тривога, ажитація, безсоння. Ці симптоми є тимчасовими і не потребують припинення лікування, але можливе тимчасове зниження дози.Можливі реакції гіперчутливості, включаючи висип, свербіж, кропив’янку, ангіоневротичний набряк, почервоніння шкіри.Как правило, препарат хорошо переносится даже при длительном применении. Возможно возникновение тошноты (которая главным образом является следствием вторичной допаминергической активации), очень редко возможны абдоминальная боль и кратковременная спутанность сознания. В таком случае необходимо уменьшить дозу препарата.Возможны реакции в месте введения. В течение первых дней или недель лечения могут возникать такие проявления побочных реакций: тревога, ажитация, бессонница. Эти симптомы являются временными и не требуют прекращения лечения, но возможно временное снижение дозы.Возможны реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу, ангионевротический отек, покраснение кожи.

Лекарственное взаимодействие:

Клінічно значуща взаємодія препарату з іншими лікарськими засобами не встановлена.

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.Несовместимость.Не следует применять в одной емкости с другими лекарственными средствами.

Форма выпуска / упаковка:

По 4 мл в ампулі; по 5, 10 або 100 ампул у пачці, або по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці.По 4 мл в ампуле; по 5, 10 или 100 ампул в пачке, или по 5 ампул в блистере; по 1 или 2 блистера в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

Несумісність

Не слід застосовувати в одній ємності з іншими лікарськими засобами.

Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ N07AX02:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Альцмерат
Производитель:Лекхим, ЧАО, г. Харьков
Форма выпуска:

По 4 мл в ампулі; по 5, 10 або 100 ампул у пачці, або по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці.По 4 мл в ампуле; по 5, 10 или 100 ампул в пачке, или по 5 ампул в блистере; по 1 или 2 блистера в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Регистрационное удостоверение:№ UA/15056/01/01 от 06.04.2016. Приказ № 320 от 06.04.2016
МНН:Choline alfoscerate
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: choline alfoscerate;1 мл розчину містить холіну альфосцерату 250 мг;допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.действующее вещество: choline alfoscerate;1 мл раствора содержит холина альфосцерата 250 мг;вспомогательное вещество: вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат. Код АТХ N07A X02.

Фармакологическая группа:Средства, влияющие на нервную систему. Парасимпатомиметики. Холина альфосцерат.
Код АТХ:N07AX02 - Холина альфосцерат
Реклама
Борьба с туберкулезом восстанавливается после пандемии COVID-19, но все еще отстает от цели
Согласно докладу Всемирной организации здравоохран...
С 1970 года вдвое удвоилось число рожденных близнецов
По данным Базы данных метаболомов человека (HMBD),...
Реклама
Профилактика ОРВИ
Защитные меры в сезон ОРВИ и ОРЗЛекарственные преп...
С-реактивный белок при ОРВИ
Что такое С-реактивный белокАнализ на С-реактивный...
Реклама
Аллергия весной: как справиться с зудом и слезотечением
Зима отступила, и каждый день мы ощущаем дыхание в...
Как избавиться от стресса эффективно и безопасно
Постоянный стресс является результатом нестабильно...
Реклама