Бупинекаин-Изобар инструкция по применению

Бупинекаин-Изобар фото, инструкция
Внешний вид упаковки лекарственного средства может отличаться от изображения на сайте.
Дозировка:
Бупинекаин-Изобар раствор д/ин., 5 мг/мл по 5 мл в амп. №10 (5х2)
Производитель:
Регистрация:
№ UA/16019/01/01 от 25.05.2017. Приказ № 564 от 25.05.2017
Фарм. группа:
Редакторская группа
Проверено
Фото аватара
Юлия Жарикова Добавлено: 03.03.2020
Фото аватара
Юлия Жарикова Обновлено: 03.03.2020
Инструкция предоставлена гос. реестром мед. препаратов Украины

Официальная инструкция

Состав:

діюча речовина: бупівакаїну гідрохлорид;1 мл розчину містить бупівакаїну гідрохлориду 5 мг;допоміжні речовини: натрію хлорид; кислота хлористоводнева, 1 М розчин, або натрію гідроксид (у вигляді 1 М розчину натрію гідроксиду) для коригування рН; вода для ін’єкцій.действующее вещество: бупивакаина гидрохлорид;1 мл раствора содержит бупивакаина гидрохлорида 5 мг;вспомогательные вещества: натрия хлорид; кислота хлористоводородная, 1 М раствор, или натрия гидроксид (в виде 1 М раствора натрия гидроксида) для коррекции рН; вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Препараты для местной анестезии. Код АТХ N01В В01.

Производитель:

Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО

Фармакотерапевтическая группа:

Средства для местной анестезии. Артикаин, комбинации

Фармакологические свойства:

Фармакодинаміка.Бупінекаїн-ізобар містить бупівакаїн—місцевий анестетик тривалої дії амідного типу. Бупівакаїн оборотно блокує провідність імпульсів нервовими волокнами, пригнічуючи транспорт іонів натрію через нервові мембрани. Подібні ефекти також можуть спостерігатися на збуджувальних мембранах мозку та міокарда.Найбільш значимою властивістю бупівакаїну є велика тривалість його ефекту. Бупівакаїн особливо придатний для проведення тривалої епідуральної блокади. Нижчі концентрації менше впливають на волокна рухових нервів і можуть застосовуватись для тривалого знеболення, наприклад, під час пологів або в післяопераційний період.Фармакокінетика.Швидкість абсорбції залежить від дози, шляху введення та перфузії на ділянці введення. Міжреберні блокади спричиняють найвищі концентрації у плазмі (4 мг/л після введення дози 400 мг) завдяки швидкій абсорбції, тоді як після підшкірних ін’єкцій в ділянку живота концентрації у плазмі найнижчі. У дітей швидка абсорбція та високі концентрації у плазмі спостерігаються у випадках каудальної блокади (приблизно 1,0—1,5 мг/л після введення дози 3 мг/кг).Бупівакаїн абсорбується з епідурального простору повністю, з подальшою двофазовою моделлю напіввиведення: початковий період напіввиведення становить 7 хвилин, наступний—6 годин. Повільна абсорбція є фактором, що обмежує швидкість виведення бупівакаїну та пояснює, чому період напіввиведення є більшим після епідурального застосування, ніж після внутрішньовенного введення.Об’єм розподілу бупівакаїну у рівноважному стані становить приблизно 73 л, коефіцієнт печінкової екстракції—приблизно 0,4, загальний плазмовий кліренс становить 0,58 л/хв, а період напіввиведення—2,7 години.Період напіввиведення у новонароджених у порівнянні з дорослими може бути довший—до 8 годин. У дітей віком від 3 місяців період напіввиведення такий же, як у дорослих.Зв’язування з білками плазми становить приблизно 96 %, зв’язування переважно відбувається з α1-глікопротеїном. Після значного хірургічного втручання рівень цього білка може підвищитися та дати більшу загальну плазмову концентрацію бупівакаїну. Проте концентрація незв’язаного бупівакаїну залишається незмінною. Це пояснює, чому плазмові концентрації, які перевищують токсичні рівні, можуть добре переноситися.Бупівакаїн майже повністю метаболізується в печінці, переважно шляхом ароматичного гідроксилювання—до 4-гідроксибупівакаїну та N-деалкілування—до 2,6-піпеколоксилідину, причому обидва ці шляхи опосередковані цитохромом Р450 ЗА4. Таким чином, кліренс залежить від печінкової перфузії та активності метаболізуючого ферменту.Бупівакаїн проходить через плацентарний бар’єр. Концентрація вільного бупівакаїну однакова у матері та плода. Проте загальна плазмова концентрація нижча у плода через нижчий ступінь зв’язування з білками крові.Фармакодинамика.Бупинекаин-изобар содержит бупивакаин—местный анестетик длительного действия амидного типа. Бупивакаин обратимо блокирует проводимость импульсов по нервным волокнам, подавляя транспорт ионов натрия через нервные мембраны. Подобные эффекты также могут наблюдаться на возбуждающих мембранах мозга и миокарда.Наиболее значимое свойство бупивакаина—большая продолжительность его эффекта. Бупивакаин особенно пригоден для проведения длительной эпидуральной блокады. Низкие концентрации меньше влияют на волокна двигательных нервов и могут применяться для длительного обезболивания, например, во время родов или в послеоперационный период.Фармакокинетика.Скорость абсорбции зависит от дозы, пути введения и перфузии на месте введения. Межреберные блокады приводят к высоким концентрациям в плазме (4 мг/л после введения дозы 400 мг) благодаря быстрой абсорбции, тогда как после подкожных инъекций в область живота концентрации в плазме самые низкие. У детей быстрая абсорбция и высокие концентрации в плазме наблюдаются в случаях каудальной блокады (примерно 1,0—1,5 мг/л после введения дозы 3 мг/кг).Бупивакаин абсорбируется из эпидурального пространства полностью, с последующей двухфазовой моделью полувыведения: начальный период полувыведения составляет 7 минут, следующий—6 часов. Медленная абсорбция является фактором, ограничивающим скорость выведения бупивакаина, и объясняет, почему период полувыведения после эпидурального применения больше, чем после внутривенного введения.Объем распределения бупивакаина в равновесном состоянии составляет около 73 л, коэффициент печеночной экстракции—примерно 0,4, общий клиренс составляет 0,58 л/мин, а период полувыведения—2,7 часа.Период полувыведения у новорожденных по сравнению со взрослыми может быть длиннее—до 8 часов. У детей в возрасте от 3 месяцев период полувыведения такой же, как у взрослых.Связывание с белками плазмы составляет примерно 96 %, связывание преимущественно происходит с α1-гликопротеином. После значительного хирургического вмешательства уровень этого белка может повыситься и дать большую общую плазменную концентрацию бупивакаина. Однако концентрация несвязанного бупивакаина остается неизменной. Это объясняет, почему плазменные концентрации, которые превышают токсические уровни, могут хорошо переноситься.Бупивакаин почти полностью метаболизируется в печени, преимущественно путем ароматического гидроксилирования—до 4-гидроксибупивакаина и N-деалкилирования—до 2,6-пипеколоксилидина, причем оба эти пути опосредованы цитохромом Р450 ЗА4. Таким образом, клиренс зависит от печеночной перфузии и активности метаболизирующего фермента.Бупивакаин проходит через плацентарный барьер. Концентрация свободного бупивакаина одинакова у матери и плода. Однако общая плазменная концентрация ниже у плода из-за низкой степени связывания с белками крови.Клинические характеристики.

Показания к применению:

Інфільтраційна анестезія у випадках, коли необхідно досягти значної тривалості ефекту, наприклад для усунення післяопераційного болю.Тривала провідникова анестезія або епідуральна анестезія у випадках, коли протипоказане додавання адреналіну та не бажане застосування сильнодіючих міорелаксантів. Анестезія в акушерстві.Инфильтрационная анестезия в случаях, когда необходимо достичь значительной продолжительности эффекта, например для устранения послеоперационной боли.Длительная проводниковая анестезия или эпидуральная анестезия в случаях, когда противопоказано добавление адреналина и не желательно применение сильнодействующих миорелаксантов. Анестезия в акушерстве.

Противопоказания:

Гіперчутливість до місцевих анестетиків амідного типу або до інших компонентів препарату. Бупівакаїн не слід застосовувати для внутрішньовенної регіонарної анестезії (блокада Бієра).Бупівакаїн не слід застосовувати для епідуральної анестезії пацієнтам з вираженою артеріальною гіпотензією, наприклад, у випадку кардіогенного або гіповолемічного шоку.Епідуральна анестезія незалежно від застосовуваного місцевого анестетика має свої протипоказання, які включають: захворювання нервової системи в активній стадії, такі як менінгіт, поліомієліт, внутрішньочерепний крововилив, підгостра комбінована дегенерація спинного мозку внаслідок перніціозної анемії та пухлин головного та спинного мозку; туберкульоз хребта; гнійну інфекцію шкіри в місці або поруч із ділянкою проведення люмбальної пункції; порушення згортання крові або поточне лікування антикоагулянтами.Гиперчувствительность к местным анестетикам амидного типа или к другим компонентам препарата.Бупивакаин не следует применять для внутривенной регионарной анестезии (блокада Бьери).Бупивакаин не следует применять для эпидуральной анестезии пациентам с выраженной артериальной гипотензией, например, в случае кардиогенного или гиповолемического шока.Эпидуральная анестезия независимо от применяемого местного анестетика имеет свои противопоказания, которые включают: заболевания нервной системы в активной стадии, такие как менингит, полиомиелит, внутричерепное кровоизлияние, подострая комбинированная дегенерация спинного мозга вследствие пернициозной анемии и опухолей головного и спинного мозга; туберкулез позвоночника; гнойную инфекцию кожи в месте или рядом с участком проведения люмбальной пункции; нарушение свертываемости крови или текущее лечение антикоагулянтами.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Следует соблюдать осторожность при применении бупивакаина вместе с лекарственными средствами, которые по структуре подобны местным анестетикам, таким как антиаритмические средства класса IB, поскольку их токсические эффекты являются аддитивными.Специфические исследования взаимодействий между местными анестетиками и антиаритмическими средствами класса III (например амиодароном) не проводились, однако в таком случае рекомендуется соблюдать осторожность.

Надлежащие меры безопасности при применении:

Особенности применения:

Перед початком лікування необхідно провести пробу на індивідуальну чутливість.Процедури із застосуванням регіонарних або місцевих анестетиків, за винятком найпростіших, завжди слід проводити за наявності обладнання, необхідного для проведення реанімаційних заходів. Потрібно встановити внутрішньовенні катетери ще до початку застосування місцевого анестетика при проведенні великих блокад. Повідомлялося про зупинку серця та смерть при застосуванні бупівакаїну для епідуральної анестезії або блокади периферичних нервів. Іноді реанімація була ускладнена або неможлива, незважаючи на адекватну терапію. Великі блокади периферичних нервів можуть потребувати застосування великих об’ємів місцевого анестетика на сильно васкуляризованих ділянках, часто поблизу великих судин. У таких випадках існує підвищений ризик внутрішньосудинної ін’єкції та/або системної абсорбції, що може спричинити високі концентрації у плазмі.Як і всі місцеві анестетики, бупівакаїн у високих дозах може спричинити гострі токсичні ефекти з боку центральної нервової та серцево-судинної систем. Це особливо стосується випадкового внутрішньосудинного введення або ін’єкцій у сильно васкуляризовані ділянки.Деякі методики регіонарної анестезії можуть бути пов’язані з тяжкими побічними реакціями, а саме:епідуральна анестезія може спричинити пригнічення функції серцево-судинної системи, особливо у випадках супутньої гіповолемії. Слід дотримуватися обережності при застосуванні препарату пацієнтам з порушенням функції серцево-судинної системи;в поодиноких випадках ретробульбарні ін’єкції можуть досягати черепного субарахноїдального простору та спричиняти, наприклад, тимчасову сліпоту, серцево-судинну недостатність, апное та судоми. Ці симптоми слід негайно лікувати;ретро- та навколобульбарні ін’єкції місцевих анестетиків можуть спричинити розвиток стійкої дисфункції очних м’язів. Основними причинами є травматичне ураження нервів та/або місцеві токсичні ефекти на м’язи та нерви внаслідок введення місцевого анестетика. Ступінь таких ускладнень залежить від ступеня травми, концентрації місцевого анестетика та тривалості його впливу. З цієї причини слід обирати найнижчу ефективну дозу;у постреєстраційний період застосування бупівакаїну повідомлялося про випадки хондролізу у пацієнтів, які отримували тривалі внутрішньосуглобові інфузії місцевих анестетиків після хірургічних втручань. У більшості випадків, про які повідомлялось, хондроліз вражав плечовий суглоб. З огляду на численні етіологічні фактори та суперечливість інформації в науковій літературі стосовно механізму дії, причинно-наслідковий зв’язок не був встановлений. Тривалі внутрішньосуглобові інфузії препарату не рекомендуються.Випадкові інтраваскулярні введення в ділянку шиї та голови можуть спричинити церебральні симптоми навіть при низьких дозах.Слід дотримуватися обережності за наявності у пацієнтів AV-блокади ІІ або ІІІ ступеня, оскільки місцеві анестетики можуть знизити провідність міокарда. Пацієнти літнього віку, пацієнти з тяжкими захворюваннями печінки та тяжким порушенням функції нирок, пацієнти з тяжкими системними захворюваннями також потребують особливої уваги.Пацієнти, яких лікують антиаритмічними лікарськими засобами III класу (наприклад аміодароном), повинні перебувати під ретельним наглядом. Крім того, слід враховувати необхідність ЕКГ-моніторингу у таких пацієнтів, оскільки кардіологічні ефекти бупівакаїну та антиаритмічних лікарських засобів ІІІ класу можуть бути адитивними.Епідуральна анестезія може призвести до зниження артеріального тиску та брадикардії. Цей ризик можна зменшити шляхом внутрішньовенного введення кристалоїдного або колоїдного розчину. Зниження артеріального тиску слід коригувати негайно, наприклад, шляхом внутрішньовенного введення ефедрину 5—10 мг, яке за потреби повторюють.Епідуральна анестезія може спричинити параліч міжреберних м’язів та погіршення дихання у пацієнтів з плевральним випотом. У хворих із септицемією збільшується ризик розвитку інтраспінальних абсцесів, особливо у післяопераційний період.Застосування у період вагітності або годування груддю. Доказів несприятливого впливу на перебіг вагітності немає, але бупівакаїн не слід застосовувати на ранніх термінах вагітності, крім випадків, коли вважається, що користь перевищуватиме ризики.Бупівакаїн проникає у грудне молоко, але в такій невеликій кількості, що ризик впливу на дитину при застосуванні препарату у терапевтичних дозах відсутній.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Залежно від дози та способу застосування бупівакаїн може виявляти тимчасовий вплив на рухи та координацію.Перед началом лечения необходимо провести пробу на индивидуальную чувствительность.Процедуры с применением регионарных или местных анестетиков, за исключением самых простых, всегда следует проводить при наличии оборудования, необходимого для проведения реанимационных мероприятий. Нужно установить внутривенные катетеры еще до начала применения местного анестетика при проведении больших блокад.Сообщалось об остановке сердца и смерти при применении бупивакаина для эпидуральной анестезии или блокады периферических нервов. Иногда реанимация была осложнена или невозможна, несмотря на адекватную терапию.Большие блокады периферических нервов могут потребовать применения больших объемов местного анестетика на сильно васкуляризированных участках, часто вблизи крупных сосудов. В таких случаях существует риск внутрисосудистой инъекции и/или системной абсорбции, что может привести к высоким концентрациям в плазме.Как и все местные анестетики, бупивакаин в высоких дозах может вызвать острые токсические эффекты со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Это особенно касается случайного внутрисосудистого введения или инъекций в сильно васкуляризированные участки.Некоторые методики регионарной анестезии могут быть связаны с тяжелыми побочными реакциями, а именно:эпидуральная анестезия может вызвать угнетение функции сердечно-сосудистой системы, особенно в случаях сопутствующей гиповолемии. Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентам с нарушением функции сердечно-сосудистой системы;в редких случаях ретробульбарные инъекции могут достигать черепного субарахноидального пространства и вызывать, например, временную слепоту, сердечно-сосудистую недостаточность, апноэ и судороги. Эти симптомы следует немедленно лечить;ретро- и околобульбарные инъекции местных анестетиков могут быть причиной развития устойчивой дисфункции глазных мышц. Основными причинами являются травматическое поражение нервов и/или местные токсические эффекты на мышцы и нервы вследствие введения местного анестетика. Степень таких осложнений зависит от степени травмы, концентрации местного анестетика и продолжительности его воздействия. По этой причине следует выбирать самую низкую эффективную дозу;в пострегистрационный период сообщалось о случаях хондролиза у пациентов, получавших длительные внутрисуставные инфузии местных анестетиков после хирургических вмешательств. В большинстве случаев, о которых сообщалось, хондролиз поражал плечевой сустав. Учитывая множественные этиологические факторы и противоречивость информации в научной литературе о механизме действия, причинно-следственная связь не установлена. Длительные внутрисуставные инфузии препарата не рекомендуются.Случайные интраваскулярные введения в область шеи и головы могут вызвать церебральные симптомы даже при низких дозах.Следует соблюдать осторожность при наличии у пациентов AV-блокады II или III степени, поскольку местные анестетики могут снизить проводимость миокарда. Пациенты пожилого возраста, пациенты с тяжелыми заболеваниями печени и тяжелыми нарушениями функции почек, пациенты с тяжелыми системными заболеваниями также требуют особого внимания.Пациенты, которых лечат антиаритмическими лекарственными средствами III класса (например амиодароном), должны находиться под тщательным наблюдением. Кроме того, следует учитывать необходимость ЭКГ-мониторинга у таких пациентов, поскольку кардиологические эффекты бупивакаина и антиаритмических лекарственных средств III класса могут быть аддитивными.Эпидуральная анестезия может привести к снижению артериального давления и брадикардии. Этот риск можно уменьшить путем введения кристаллоидного или коллоидного раствора. Снижение артериального давления следует корректировать немедленно, например, путем введения эфедрина 5—10 мг, которое при необходимости повторяют.Эпидуральная анестезия может вызвать паралич межреберных мышц и ухудшение дыхания у пациентов с плевральным выпотом. У больных с септицемией увеличивается риск развития интраспинальных абсцессов, особенно в послеоперационный период.Применение в период беременности или кормления грудью.Доказательств неблагоприятного влияния на течение беременности нет, но бупивакаин не следует применять на ранних сроках беременности, кроме случаев, когда считается, что польза будет превышать риски.Бупивакаин проникает в грудное молоко, но в таком небольшом количестве, что риск воздействия на ребенка при применении препарата в терапевтических дозах отсутствует.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.В зависимости от дозы и способа применения бупивакаин может проявлять временное влияние на движения и координацию.

Применение в период беременности или кормления грудью:

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом:

Дети:

Способ применения и дозы:

Бупівакаїн повинні вводити лише лікарі, які мають досвід проведення регіонарної анестезії, або введення препарату слід здійснювати під їхнім наглядом. Необхідно застосовувати найменші дози, що дають можливість досягти достатнього ступеня анестезії.Важливо дотримуватися особливої обережності для запобігання випадковим внутрішньосудинним ін’єкціям. Рекомендовано проводити аспіраційну пробу перед та під час введення загальної дози. При епідуральному введенні високих доз слід ввести тестову дозу 3—5 мл бупівакаїну з адреналіном, оскільки випадкова внутрішньосудинна ін’єкція може спричинити, наприклад, короткочасне підвищення частоти серцебиття, а випадкова інтратекальна ін’єкція може спричинити спінальну блокаду. Протягом 5 хвилин після введення тестової дози слід підтримувати вербальний контакт з пацієнтом та проводити періодичні перевірки частоти серцебиття. Крім того, необхідно провести аспірацію перед введенням загальної дози, яку слід вводити повільно, зі швидкістю 25—50 мг/хв, поетапно, підтримуючи постійний вербальний контакт з пацієнтом. При виникненні симптомів інтоксикації введення препарату слід негайно припинити.Нижче наведено рекомендовані дози. Дозування слід коригувати залежно від ступеня блокади та загального стану пацієнта.Для інфільтраційної анестезії слід вводити 5—30 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (25—150 мг бупівакаїну гідрохлориду).Для міжреберної блокади слід вводити по 2—3 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (10—15 мг бупівакаїну гідрохлориду) на один нерв до загальної кількості 10 нервів.Для блокад великих нервів (наприклад епідуральної, сакральної та анестезії плечового сплетіння) слід вводити 15—30 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (75—150 мг бупівакаїну гідрохлориду).Для акушерської анестезії (наприклад епідуральної анестезії та каудальної анестезії при піхвових пологах або вакуум-екстракції) слід вводити 6—10 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (30—50 мг бупівакаїну гідрохлориду). Наведені дози є початковими, їх введення за потреби можна повторювати кожні дві-три години.Для епідуральної блокади (при проведенні кесаревого розтину) слід вводити 15—30 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (75—150 мг бупівакаїну гідрохлориду).У разі застосування комбінації з опіоїдними препаратами дозу бупівакаїну слід знизити.Під час проведення інфузії потрібно регулярно контролювати артеріальний тиск, частоту серцебиття та спостерігати за станом пацієнта щодо можливих симптомів інтоксикації. За наявності ознак токсичного ефекту інфузію слід негайно припинити.Максимальні рекомендовані дозиМаксимальна рекомендована доза, що застосовується протягом одного й того ж випадку, розраховується за нормою 2 мг/кг маси тіла; для дорослих максимальна доза становить 150 мг протягом 4 годин, тобто 30 мл Бупінекаїну-ізобару 5 мг/мл (150 мг бупівакаїну гідрохлориду).Максимальна рекомендована доза на добу становить 400 мг. Загальну дозу слід коригувати залежно від віку пацієнта, маси тіла та інших значущих обставин.Діти. Дітям бупівакаїну гідрохлорид при вказаних показаннях не застосовується.Бупивакаин должны вводить только врачи, имеющие опыт проведения регионарной анестезии, или введение препарата следует проводить под их наблюдением. Необходимо применять наименьшие дозы, которые дают возможность достичь достаточной степени анестезии.Важно соблюдать особую осторожность для предотвращения случайных внутрисосудистых инъекций. Рекомендовано проводить аспирационную пробу перед и во время введения общей дозы. При эпидуральном введении высоких доз следует ввести тестовую дозу 3—5 мл бупивакаина с адреналином, поскольку случайная внутрисосудистая инъекция может вызвать, например, кратковременное повышение частоты сердцебиения, а случайная интратекальная инъекция может вызвать спинальную блокаду. В течение 5 минут после введения тестовой дозы следует поддерживать вербальный контакт с пациентом и проводить периодические проверки частоты сердцебиения. Кроме того, необходимо провести аспирацию перед введением общей дозы, которую следует вводить медленно, со скоростью 25—50 мг/мин, поэтапно, поддерживая постоянный вербальный контакт с пациентом. При возникновении симптомов интоксикации введение препарата следует немедленно прекратить.Ниже приведены рекомендуемые дозы. Дозирование следует корректировать в зависимости от степени блокады и общего состояния пациента.Для инфильтрационной анестезии следует вводить 5—30 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (25—150 мг бупивакаина гидрохлорида).Для межреберной блокады следует вводить по 2—3 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (10—15 мг бупивакаина гидрохлорида) на один нерв до общего количества 10 нервов.Для блокад больших нервов (например, эпидуральной, сакральной и анестезии плечевого сплетения) следует вводить 15—30 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (75—150 мг бупивакаина гидрохлорида).Для акушерской анестезии (например, эпидуральной анестезии и каудальной анестезии при влагалищных родах или вакуум-экстракции) следует вводить 6—10 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (30—50 мг бупивакаина гидрохлорида). Приведенные дозы являются начальными, их введение при необходимости можно повторять каждые два-три часа.Для эпидуральной блокады (при проведении кесарева сечения) следует вводить 15—30 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (75—150 мг бупивакаина гидрохлорида).В случае применения комбинации с опиоидными препаратами дозу бупивакаина следует снизить.Во время проведения инфузии следует регулярно контролировать артериальное давление, частоту сердцебиения и наблюдать за состоянием пациента в случае возможных симптомов интоксикации. При наличии признаков токсического эффекта инфузию следует немедленно прекратить.Максимальные рекомендованные дозыМаксимальная рекомендованная доза, которая применяется при одном и том же случае, рассчитывается по норме 2 мг/кг массы тела; для взрослых максимальная доза составляет 150 мг в течение 4 часов, то есть 30 мл Бупинекаина-изобара 5 мг/мл (150 мг бупивакаина гидрохлорида).Максимальная рекомендованная доза в сутки составляет 400 мг. Общую дозу следует корректировать в зависимости от возраста пациента, массы тела и других значимых обстоятельств.Дети.Детям бупивакаина гидрохлорид при указанных показаниях не применяется.

Передозировка:

СимптомиСистемні токсичні реакції стосуються центральної нервової та серцево-судинної систем. Такі реакції можуть бути спричинені високою концентрацією місцевого анестетика в крові, що зумовлена випадковою внутрішносудинною ін’єкцією, передозуванням або незвичайно швидкою абсорбцією з сильно васкуляризованих тканин.Симптоми з боку центральної нервової системи схожі при застосуванні всіх місцевих анестетиків амідного типу, тоді як серцеві симптоми відрізняються як кількісно, так і якісно.Випадкові внутрішньосудинні ін’єкції місцевих анестетиків можуть спричинити негайні (від кількох секунд до кількох хвилин) системні токсичні реакції. У разі передозування системна токсичність проявляється пізніше (через 15—60 хвилин після ін’єкції) через повільніше збільшення концентрації місцевого анестетика в крові.Токсичність з боку ЦНС розвивається поступово, зі збільшенням тяжкості симптомів та реакцій. Перші симптоми зазвичай проявляються як легке запаморочення, навколоротова парестезія, оніміння язика, гіперакузія, дзвін у вухах та порушення зору. Ускладнення артикуляції, судомні рухи м’язів або тремор є більш серйозними симптомами, які передують генералізованим судомам. Ці ознаки не слід трактувати як невротичну поведінку. Після цього може спостерігатися втрата свідомості та великий епілептичний напад, що тривають від кількох секунд до кількох хвилин. Під час судом швидко розвиваються киснева недостатність та гіперкапнія (підвищений вміст СО2 у крові) через підвищену м’язову активність та недостатній газообмін у легенях. У тяжких випадках також може розвинутися апное. Ацидоз посилює токсичні ефекти місцевих анестетиків.Одужання залежить від метаболізму місцевого анестетика та його розповсюдження за межі центральної нервової системи. Це відбувається швидко, за винятком випадків, коли були введені дуже великі кількості лікарського засобу.Серцево-судинні ефекти зазвичай становлять більш серйозну загрозу. Цим ефектам часто передують ознаки токсичності з боку центральної нервової системи, які, однак, можуть маскуватися загальною анестезією або глибокою седацією, що досягається за допомогою таких препаратів, як бензодіазепіни або барбітурати. Як наслідок високих системних концентрацій місцевих анестетиків можливі зниження артеріального тиску, брадикардія, аритмія та навіть зупинка серця. Серцево-судинні токсичні ефекти часто пов’язані з пригніченням системи провідності серця та міокарда, що призводить до зменшення серцевого викиду, артеріальної гіпотензії, AV-блокади, брадикардії та іноді – вентрикулярних аритмій, включаючи вентрикулярну тахікардію, вентрикулярну фібриляцію та зупинку серця. Цим станам часто передують ознаки тяжкої токсичності з боку ЦНС, наприклад судоми, проте рідко зупинка серця наставала без попередніх ефектів з боку ЦНС. Пригнічення міокарда може розвинутися навіть як перший симптом інтоксикації без продромальних ефектів ЦНС.ЛікуванняУ випадку повної спінальної блокади потрібно забезпечити достатню вентиляцію (прохідність дихальних шляхів, забезпечення киснем, при необхідності—інтубація та штучна вентиляція легенів). У випадку артеріальної гіпотензії/брадикардії слід ввести вазопресорний засіб з інотропним ефектом.При виникненні ознак гострої системної токсичності застосування місцевих анестетиків необхідно негайно припинити. Лікування потрібно спрямувати на підтримання належної вентиляції легенів, оксигенації та кровообігу. Завжди слід давати кисень та, за потреби, проводити штучну вентиляцію легенів. Якщо судоми не припиняються спонтанно через 15—20 секунд, пацієнту необхідно ввести внутрішньовенно 1—3 мг/кг тіопенталу натрію, щоб покращити вентиляцію легенів, або ввести внутрішньовенно 0,1 мг/кг діазепаму (цей засіб діє значно повільніше). Тривалі судоми загрожують диханню пацієнта та оксигенації. Ін’єкція міорелаксантів (наприклад суксаметонію 1 мг/кг) створює більш сприятливі умови для забезпечення вентиляції легенів пацієнта та оксигенації, проте потребує досвіду проведення трахеальної інтубації та штучної вентиляції легень. У разі брадикардії вводять атропін.При пригніченні кровообігу проводять внутрішньовенні вливання, вводять добутамін та, якщо необхідно, норадреналін (спочатку 5 мкг/кг/хв, при необхідності збільшуючи на 0,05 мг/кг/хв кожні 10 хвилин) з моніторингом гемодинаміки у більш складних випадках. Також можливе пробне введення ефедрину. У разі зупинки кровообігу слід негайно розпочати пневмокардіальні реанімаційні заходи. Важливо підтримувати належну оксигенацію дихання та кровообіг одночасно з корекцією ацидозу.При зупинці серця можуть бути необхідні тривалі реанімаційні заходи.СимптомыСистемные токсические реакции касаются центральной нервной и сердечно-сосудистой систем. Такие реакции могут быть вызваны высокой концентрацией местного анестетика в крови, что обусловлено случайной внутрисосудистой инъекцией, передозировкой или необычно быстрой абсорбцией с сильно васкуляризированных тканей.Симптомы со стороны центральной нервной системы схожи при применении всех местных анестетиков амидного типа, тогда как сердечные симптомы отличаются как количественно, так и качественно.Случайные внутрисосудистые инъекции местных анестетиков могут вызвать немедленные (от нескольких секунд до нескольких минут) системные токсические реакции. В случае передозировки системная токсичность проявляется позже (через 15—60 минут после инъекции) из-за более медленного увеличения концентрации местного анестетика в крови.Токсичность со стороны ЦНС развивается постепенно, с увеличением тяжести симптомов и реакций. Первые симптомы обычно проявляются как легкое головокружение, околоротовые парестезии, онемение языка, гиперакузия, звон в ушах и нарушения зрения. Осложнения артикуляции, судорожные движения мышц или тремор являются более серьезными симптомами, которые предшествуют генерализованным судорогам. Эти признаки не следует трактовать как невротическое поведение. После этого может наблюдаться потеря сознания и большой эпилептический приступ, которые продолжаются от нескольких секунд до нескольких минут. Во время судорог быстро развиваются кислородная недостаточность и гиперкапния (повышенное содержание СО2 в крови) из-за повышенной мышечной активности и недостаточного газообмена в легких. В тяжелых случаях также может развиться апноэ. Ацидоз усиливает токсические эффекты местных анестетиков.Выздоровление зависит от метаболизма местного анестетика и его распространения за пределы центральной нервной системы. Это происходит быстро, за исключением случаев, когда были введены очень большие количества лекарственного средства.Сердечно-сосудистые эффекты обычно составляют более серьезную угрозу. Этим эффектам часто предшествуют признаки токсичности со стороны центральной нервной системы, которые, однако, могут маскироваться общей анестезией или глубокой седацией, что достигается с помощью таких препаратов, как бензодиазепины или барбитураты. Как следствие высоких системных концентраций местных анестетиков возможны снижение артериального давления, брадикардия, аритмия и даже остановка сердца. Сердечно-сосудистые токсические эффекты часто связаны с угнетением системы проводимости сердца и миокарда, что приводит к уменьшению сердечного выброса, артериальной гипотензии, AV-блокады, брадикардии и иногда—вентрикулярных аритмий, включая желудочковую тахикардию, желудочковую фибрилляцию и остановку сердца. Этим состояниям часто предшествуют признаки тяжелой токсичности со стороны ЦНС, например судороги, однако редко остановка сердца наступала без предварительных эффектов со стороны ЦНС. Угнетение миокарда может развиться даже как первый симптом интоксикации без продромальных эффектов ЦНС.ЛечениеВ случае полной спинальной блокады необходимо обеспечить достаточную вентиляцию (проходимость дыхательных путей, обеспечения кислородом, при необходимости—интубация и искусственная вентиляция легких). В случае артериальной гипотензии/брадикардии следует ввести вазопрессорное средство с инотропным эффектом.При возникновении признаков острой системной токсичности применение местных анестетиков следует немедленно прекратить. Лечение нужно направить на поддержание надлежащей вентиляции легких, оксигенации и кровообращения. Всегда следует давать кислород и, при необходимости, проводить искусственную вентиляцию легких. Если судороги не прекращаются спонтанно через 15—20 секунд, пациенту необходимо ввести внутривенно 1—3 мг/кг тиопентала натрия, чтобы улучшить вентиляцию легких, или ввести внутривенно 0,1 мг/кг диазепама (это средство действует значительно медленнее). Длительные судороги угрожают дыханию пациента и оксигенации. Инъекция миорелаксантов (например, суксаметония 1 мг/кг) создает более благоприятные условия для обеспечения вентиляции легких пациента и оксигенации, однако требует опыта проведения трахеальной интубации и искусственной вентиляции легких. В случае брадикардии вводят атропин.При угнетении кровообращения проводят внутривенные вливания, вводят добутамин и, если необходимо, норадреналин (сначала 5 мкг/кг/мин, при необходимости увеличивая на 0,05 мг/кг/мин каждые 10 минут) с мониторингом гемодинамики в более сложных случаях. Также возможно пробное введение эфедрина.В случае остановки кровообращения следует немедленно начать пневмокардиальные реанимационные мероприятия. Важно поддерживать надлежащую оксигенацию дыхания и кровообращение одновременно с коррекцией ацидоза.При остановке сердца могут быть необходимы длительные реанимационные мероприятия.

Побочные действия:

Небажані ефекти, спричинені самим препаратом, може бути важко відрізнити від фізіологічних ефектів блокади нервів (наприклад, зниження артеріального тиску, брадикардія), явищ, спричинених безпосередньо голковою пункцією (зокрема ушкодження нервів), явищ, непрямою причиною яких стала голкова пункція (таких як епідуральний абсцес).Неврологічні ушкодження є рідкісними, але добре відомими наслідками регіонарної, особливо епідуральної та спінальної анестезії.З боку травного тракту: нудота, блювання.З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія, брадикардія, артеріальна гіпертензія, зупинка серця, серцеві аритмії.З боку центральної нервової системи: парестезія, запаморочення, симптоми токсичності з боку ЦНС (судоми, навколоротова парестезія, оніміння язика, гіперакузія, порушення зору, втрата свідомості, тремор, легке запаморочення, дзвін у вухах, дизартрія), невропатія, ушкодження периферичних нервів, арахноїдит, парез та параплегія.З боку сечостатевої системи: затримка сечі.З боку імунної системи: алергічні реакції, в найтяжчих випадках—анафілактичний шок. З боку органів зору: двоїння в очах.З боку дихальної системи: пригнічення дихання.Побочные эффекты, вызванные самим препаратом, может быть трудно отличить от физиологических эффектов блокады нервов (например, снижение артериального давления, брадикардия), явлений, вызванных непосредственно иголочной пункцией (в частности повреждение нервов), явлений, косвенной причиной которых стала иголочная пункция (таких как эпидуральный абсцесс).Неврологические повреждения являются редкими, но хорошо известными последствиями регионарной, особенно эпидуральной и спинальной анестезии.Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота.Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипотензия, брадикардия, артериальная гипертензия, остановка сердца, сердечные аритмии.Со стороны центральной нервной системы: парестезии, головокружение, симптомы токсичности со стороны ЦНС (судороги, околоротовая парестезия, онемение языка, гиперакузия, нарушение зрения, потеря сознания, тремор, легкое головокружение, звон в ушах, дизартрия), невропатия, повреждения периферических нервов, арахноидит, парез и параплегия.Со стороны мочеполовой системы: задержка мочи.Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в тяжелых случаях—анафилактический шок.Со стороны органов зрения: двоение в глазах.Со стороны дыхательной системы: угнетение дыхания.

Лекарственное взаимодействие:

Слід дотримуватися обережності при застосуванні бупівакаїну разом з лікарськими засобами, що за структурою подібні до місцевих анестетиків, таких як антиаритмічні засоби класу ІВ, оскільки їхні токсичні ефекти є адитивними.Специфічні дослідження взаємодій між місцевими анестетиками та антиаритмічними засобами класу ІІІ (наприклад аміодароном) не проводилися, проте у такому випадку рекомендується дотримуватися обережності.

Срок годности:

2 роки.2 года.

Условия хранения:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.Несовместимость.Алкализация может привести к возникновению осадка, поскольку бупивакаин малорастворим при рН выше 6,5.

Форма выпуска / упаковка:

По 5 мл в ампулах. По 5 ампул в касеті. По 2 касети в пачці.По 5 мл в ампулах. По 5 ампул в кассете. По 2 кассеты в пачке.Категория отпуска. По рецепту.

Категория отпуска:

Без рецепта.

Дополнительно:

НесумісністьАлкалізація може спричинити осад, оскільки бупівакаїн малорозчинний при рН вище 6,5.
Медицинское предостережение
Дата добавления: 03.03.2020
Приведенная научная информация является обобщающей, основана на официально утвержденной инструкции по применению и не может быть использована для принятия решения о возможности применения конкретного лекарственного препарата.
Перевод инструкции на русский язык выполнен редакторской командой medpravda.ua

Дополнительные данные

МНН:
Фарм. группа:
Код АТХ N01BB01:

Тип данныхСведения из реестра
Торговое наименование:Бупинекаин-Изобар
Производитель:Борщаговский ХФЗ, НПЦ, ПАО
Форма выпуска: По 5 мл в ампулах. По 5 ампул в касеті. По 2 касети в пачці.По 5 мл в ампулах. По 5 ампул в кассете. По 2 кассеты в пачке.Категория отпуска. По рецепту.
Регистрационное удостоверение:№ UA/16019/01/01 от 25.05.2017. Приказ № 564 от 25.05.2017
МНН:Bupivacaine
Условия отпуска:Без рецепта.
Состав:

діюча речовина: бупівакаїну гідрохлорид;1 мл розчину містить бупівакаїну гідрохлориду 5 мг;допоміжні речовини: натрію хлорид; кислота хлористоводнева, 1 М розчин, або натрію гідроксид (у вигляді 1 М розчину натрію гідроксиду) для коригування рН; вода для ін’єкцій.действующее вещество: бупивакаина гидрохлорид;1 мл раствора содержит бупивакаина гидрохлорида 5 мг;вспомогательные вещества: натрия хлорид; кислота хлористоводородная, 1 М раствор, или натрия гидроксид (в виде 1 М раствора натрия гидроксида) для коррекции рН; вода для инъекций.Лекарственная форма. Раствор для инъекций.Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.Фармакотерапевтическая группа. Препараты для местной анестезии. Код АТХ N01В В01.

Фармакологическая группа:Средства для местной анестезии. Артикаин, комбинации
Код АТХ:N01BB01 - Бупивакаин
Реклама
С 1970 года вдвое удвоилось число рожденных близнецов
По данным Базы данных метаболомов человека (HMBD),...
Как нервные клетки реагируют на тепло
Знание того, как клетки обнаруживают температуру и...
Реклама
Противовирусные препараты при ОРВИ
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)Вирус парагр...
Лекарства от ОРВИ
Лекарства при легких респираторных вирусных инфекц...
Реклама
Аллергия весной: как справиться с зудом и слезотечением
Зима отступила, и каждый день мы ощущаем дыхание в...
Как избавиться от стресса эффективно и безопасно
Постоянный стресс является результатом нестабильно...
Реклама