Цитиколін-Астрафарм інструкція по застосуванню

Цитиколін-Астрафарм фото, инструкция
Зовнішній вигляд упаковки лікарського засобу може відрізнятися від зображення на сайті.
Дозування:
Цитиколін-Астрафарм таблетки, в/плів. обол. по 500 мг №14 (7х2)
Виробник:
Реєстрація:
№ UA/14845/01/01 від 11.01.2016. Наказ № 006 від 11.01.2016
Фарм. група:
Редакторска група
Перевірено
Avatar photo
Юлія Жарікова Додано: 03.03.2020
Avatar photo
Юлія Жарікова Оновлено: 03.03.2020
Інструкція надана держ. реєстром мед. препаратів України

ОФІЦІЙНА ІНСТРУКЦІЯ

Склад:

діюча речовина: citicoline;1 таблетка містить цитиколіну натрію еквівалентно цитиколіну (в перерахуванні на 100 % речовину) 500 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, олія рицинова гідрогенізована, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, тальк, покриття СелеКоатТМ (гіпромелоза, поліетиленгліколь (макрогол) 6000, титану діоксид (Е171)).действующее вещество: citicoline;1 таблетка содержит цитиколина натрия эквивалентно цитиколину (в перерасчете на 100 % вещество) 500 мг;вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, масло касторовое гидрогенизированное, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, тальк, покрытие СелеКоатТМ (гипромеллоза, полиэтиленгликоль (макрогол) 6000, титана диоксид (Е171)).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Основные физико-химические свойства: таблетки овальной формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и ноотропные средства. Код АТХ N06B X06.

Виробник:

Астрафарм, ТОВ

Фармакотерапевтична група:

Психостимулятори, засоби, що застосовуються при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), т

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка. Цитиколін стимулює біосинтез структурних фосфоліпідів у мембрані нейронів, що сприяє покращенню функцій мембран, у тому числі функціонуванню іонообмінних насосів і нейрорецепторів. Завдяки стабілізувальній дії на мембрану цитиколін виявляє протинабрякові властивості, зменшує набряк мозку. Цитиколін пригнічує діяльність деяких фосфоліпаз, перешкоджає залишковому вивільненню вільних радикалів, попереджує пошкодження мембранних систем та забезпечує збереження захисної антиоксидантної системи.Цитиколін зменшує об’єм пошкодженої тканини, попереджуючи загибель клітин, діючи на механізми апоптозу, і поліпшує холінергічну передачу. Цитиколін також чинить профілактичну нейропротекторну дію при вогнищевих інсультах мозку. Цитиколін сприяє швидкій функціональній реабілітації пацієнтів при гострих порушеннях мозкового кровообігу, зменшуючи ішемічне пошкодження тканин мозку, що підтверджується результатами рентгенологічних досліджень.При черепно-мозкових травмах цитиколін скорочує тривалість відновного періоду і зменшує інтенсивність посттравматичного синдрому. Цитиколін сприяє підвищенню рівня мозкової діяльності, знижує рівень амнезії, поліпшує стан при когнітивних, сенситивних і моторних розладах, що спостерігаються при ішемії мозку. Фармакокінетика. Цитиколін добре всмоктується при пероральному застосуванні. Після прийому препарату спостерігається значне підвищення рівня холінів у плазмі крові. При пероральному застосуванні препарат практично повністю всмоктується. Біодоступність при пероральному та парентеральному шляхах введення практично однакові. Препарат метаболізується у кишечнику та печінці з утворенням холіну та цитидину. Після введення цитиколін засвоюється тканинами мозку, при цьому холіни діють на фосфоліпіди, цитидин – на цитидинові нуклеоїди та нуклеїнові кислоти. Цитиколін швидко досягає тканин мозку і активно вбудовується у мембрани клітин, цитоплазму і мітохондрії, активуючи діяльність фосфоліпідів. Лише незначна кількість введеної дози виводиться із сечею і калом (менше 3 %). Приблизно 12 % введеної дози виводиться через дихальні шляхи. Виведення препарату з сечею та через дихальні шляхи має дві фази: перша фаза – швидке виведення (із сечею – протягом перших 36 годин, через дихальні шляхи – протягом перших 15 годин), друга фаза – повільне виведення. Основна частина дози препарату залучається до процесів метаболізму.Фармакодинамика. Цитиколин стимулирует биосинтез структурных фосфолипидов в мембране нейронов, что способствует улучшению функций мембран, в том числе функционированию ионообменных носителей и нейрорецепторов. Благодаря стабилизирующему действию на мембрану цитиколин проявляет противоотечные свойства, уменьшает отек мозга. Цитиколин угнетает деятельность некоторых фосфолипаз, препятствует остаточному высвобождению свободных радикалов, предупреждает повреждение мембранных систем и обеспечивает сохранение защитной антиоксидантной системы.Цитиколин уменьшает объем поврежденной ткани, предупреждая гибель клеток, действуя на механизмы апоптоза, и улучшает холинергическую передачу. Цитиколин также оказывает профилактическое нейропротекторное действие при очаговых инсультах мозга. Цитиколин способствует быстрой функциональной реабилитации пациентов при острых нарушениях мозгового кровообращения, уменьшая ишемическое повреждение тканей мозга, что подтверждается результатами рентгенологических исследований.При черепно-мозговых травмах цитиколин сокращает продолжительность восстановительного периода и уменьшает интенсивность посттравматического синдрома. Цитиколин способствует повышению уровня мозговой деятельности, снижает уровень амнезии, улучшает состояние при когнитивных, сенситивных и моторных расстройствах, которые наблюдаются при ишемии мозга. Фармакокинетика. Цитиколин хорошо всасывается при пероральном применении. После приема препарата наблюдается значительное повышение уровня холинов в плазме крови. При пероральном применении препарат практически полностью всасывается. Биодоступность при пероральном и парентеральном путях введения практически одинаковая. Препарат метаболизируется в кишечнике и печени с образованием холина и цитидина. После введения цитиколин усваивается тканями мозга, при этом холины действуют на фосфолипиды, цитидин – на цитидиновые нуклеоиды и нуклеиновые кислоты. Цитиколин быстро достигает тканей мозга и активно встраивается в мембраны клеток, цитоплазму и митохондрии, активируя деятельность фосфолипидов. Только незначительное количество введенной дозы выводится с мочой и калом (меньше 3 %). Приблизительно 12 % введенной дозы выводится через дыхательные пути. Выведение препарата с мочой и через дыхательные пути имеет две фазы: первая фаза – быстрое выведение (с мочой – в течение первых 36 часов, через дыхательные пути – в течение первых 15 часов), вторая фаза – медленное выведение. Основная часть дозы препарата включается в процессы метаболизма.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Інсульт, гостра фаза порушень мозкового кровообігу, а також ускладнення і наслідки порушень мозкового кровообігу. Черепно-мозкова травма та її неврологічні наслідки.Когнітивні порушення та порушення поведінки внаслідок хронічних судинних і дегенеративних церебральних розладів.Инсульт, острая фаза нарушений мозгового кровообращения, а также осложнения и последствия нарушений мозгового кровообращения. Черепно-мозговая травма и ее неврологические последствия.Когнитивные нарушения и нарушение поведения вследствие хронических сосудистых и дегенеративных церебральных расстройств.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до цитиколіну або до будь-якої допоміжної речовини.Підвищений тонус парасимпатичної нервової системи.Повышенная чувствительность к цитиколину или к какому-либо вспомогательному веществу.Повышенный тонус парасимпатической нервной системы.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.Цитиколин усиливает эффект леводопы. Не следует назначать одновременно с лекарственными средствами, содержащими меклофеноксат.

Особливості застосування:

Застосування у період вагітності або годування груддю.Цитиколін у період вагітності або годування груддю призначають тільки тоді, коли очікувана користь для матері переважає потенційний ризик для плода або дитини.Дані про проникнення цитиколіну в грудне молоко та його дія на дитину невідомі.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.В індивідуальних випадках деякі побічні реакції з боку центральної нервової системи можуть впливати на здатність керувати автотранспортом або працювати зі складними механізмами.Применение в период беременности или кормления грудью.Цитиколин в период беременности или кормления грудью назначают только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.Данные о проникновении цитиколина в грудное молоко и его действие на ребенка неизвестны.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.В индивидуальных случаях некоторые побочные реакции со стороны центральной нервной системы могут влиять на способность управлять автотранспортом или работать со сложными механизмами.

Спосіб застосування та дози:

Рекомендована доза становить від 500 до 2000 мг на добу (1-4 таблетки).Дози препарату та термін лікування залежать від тяжкості уражень мозку та встановлюються лікарем.Пацієнти літнього віку коригування дози не потребують.Діти.Досвід застосування препарату дітям обмежений.Рекомендованная доза составляет от 500 до 2000 мг в сутки (1-4 таблетки).Дозы препарата и срок лечения зависят от тяжести поражения мозга и устанавливаются врачом.Пациенты пожилого возраста корректирования дозы не требуют.Дети.Опыт применения препарата у детей ограничен.

Передозування:

Випадки передозування не відмічені.Случаи передозировки не отмечены.

Побічні дії:

Побічні реакції виникають дуже рідко (<1/10000), включаючи поодинокі випадки.З боку центральної і периферичної нервової систем: сильний головний біль, вертиго, галюцинації.З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпотензія, тахікардія.З боку дихальної системи: задишка.З боку травного тракту: нудота, блювання, діарея.З боку імунної системи: алергічні реакції, у тому числі: висипання, гіперемія, екзантема, кропив’янка, пурпура, свербіж, ангіоневротичний набряк, анафілактичний шок. Загальні реакції: озноб. Побочные реакции возникают очень редко (<1/10000), включая единичные случаи.Со стороны центральной и периферической нервной систем: сильная головная боль, вертиго, галлюцинации.Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия, артериальная гипотензия, тахикардия.Со стороны дыхательной системы: одышка.Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, рвота, диарея.Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе: сыпь, гиперемия, экзантема, крапивница, пурпура, зуд, ангионевротический отек, анафилактический шок.Общие реакции: озноб.

Лікарська взаємодія:

Цитиколін посилює ефект леводопи. Не слід призначати одночасно з лікарськими засобами, що містять меклофеноксат.

Термін придатності:

3 роки. 3 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати в недоступному для дітей місці.Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 7 таблеток у блістері. По 2, 3 або 4 блістери у картонній коробці.По 7 таблеток в блистере. По 2, 3 или 4 блистера в картонной коробке.Категория отпуска. По рецепту.

Категорія відпуску:

Без рецепту.
Медичне застереження
Дата додавання: 03.03.2020
Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

ДОДАТКОВІ ДАНІ

МНН:
Фарм. група:
Код АТХ N06BX06:

Тип данихВідомості з реєстру
Торгівельне найменування:Цитиколін-Астрафарм
Виробник:Астрафарм, ТОВ
Форма випуску: По 7 таблеток у блістері. По 2, 3 або 4 блістери у картонній коробці.По 7 таблеток в блистере. По 2, 3 или 4 блистера в картонной коробке.Категория отпуска. По рецепту.
Реєстраційне посвідчення:№ UA/14845/01/01 від 11.01.2016. Наказ № 006 від 11.01.2016
Міжнародне непатентоване найменування:Citicoline
Умови відпуску:Без рецепту.
Склад:

діюча речовина: citicoline;1 таблетка містить цитиколіну натрію еквівалентно цитиколіну (в перерахуванні на 100 % речовину) 500 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, натрію кроскармелоза, олія рицинова гідрогенізована, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат, тальк, покриття СелеКоатТМ (гіпромелоза, поліетиленгліколь (макрогол) 6000, титану діоксид (Е171)).действующее вещество: citicoline;1 таблетка содержит цитиколина натрия эквивалентно цитиколину (в перерасчете на 100 % вещество) 500 мг;вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, натрия кроскармеллоза, масло касторовое гидрогенизированное, кремния диоксид коллоидный безводный, магния стеарат, тальк, покрытие СелеКоатТМ (гипромеллоза, полиэтиленгликоль (макрогол) 6000, титана диоксид (Е171)).Лекарственная форма. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.Основные физико-химические свойства: таблетки овальной формы с двояковыпуклой поверхностью, покрытые пленочной оболочкой белого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и ноотропные средства. Код АТХ N06B X06.

Фармакотерапевтична група:Психостимулятори, засоби, що застосовуються при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), т
Код АТС:N06BX06 - Цитиколін
Реклама
Ущелина хребта діагностується у кожного десятого
Тиждень Spina Bifida у Великобританії був присвяче...
Знайдено ферменти для отримання універсальної групи крові
Простий метод переливання крові з однієї групи в і...
Реклама
Лікування бронхіту без антибіотиків
Як вилікувати бронхіт без антибіотиківПоширені пит...
Антибіотики при бронхіті
Антибіотик при бронхіті — дієвий спосіб активної д...
Реклама
Як без ліків швидко та ефективно вилікувати кашель
Для лікування кашлю лікарі рекомендують пити багат...
Фахівці назвали головні причини, через які розпадаються сімейні пари
Згідно зі статистикою, середня кількість розлучень...
Реклама