Стифімол (Combined drugs) інструкція із застосування

Адаптована інструкція

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

Безпосереднє виробництво: АТ "Київський вітамінний завод"

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що застосовуються при ожирінні, за винятком дієтичних продуктів.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Офіційна інструкція

Склад:

діючі речовини: 1 капсула містить гарцинії камбоджийської екстракту (Garcinia cambogia) 100 мг, що відповідає вмісту кислоти гідроксилимонної 50 мг, хрому піколінату 0,1 мг, L-тирозину (тирозину) 50 мг, левокарнітину (L-карнітину) 15 мг, водоростей бурих сухого екстракту (Fucus vesiculosus L.), у перерахуванні на йод 0,037 мг;допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна; магнію карбонат легкий; лактоза, моногідрат; тальк; кальцію стеарат; крохмаль кукурудзяний;тверда желатинова капсула містить: желатин, індиготин (Е 132), хіноліновий жовтий (Е 104), титану діоксид (Е 171).действующие вещества: 1 капсула содержит гарцинии камбоджийской экстракта (Garcinia cambogia) 100 мг, что соответствует содержанию кислоты гидроксилимонной 50 мг), хрома пиколината 0,1 мг, L-тирозина (тирозина) 50 мг, левокарнитина (L-карнитина) 15 мг, водорослей бурых сухого экстракта (Fucus vesiculosus L.), в пересчете на йод 0,037 мг;вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая; магния карбонат легкий; лактоза, моногидрат; тальк; кальция стеарат; крахмал кукурузный; твердая желатиновая капсула содержит: желатин, индиготин (Е 132), хинолиновый желтый (Е 104), титана диоксид (Е 171).Лекарственная форма. Капсулы твердые.Основные физико-химические свойства: капсулы твердые желатиновые с крышечкой светло-зеленого цвета и корпусом темно-зеленого цвета. Содержимое капсул – гранулированный порошок светло-коричневого цвета.Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при ожирении за исключением диетических продуктов. Код АТХ А08А.

Лікарська форма:

капсули

Виробник:

АТ "Київський вітамінний завод"

Фармакотерапевтична група:

Засоби, що застосовуються при ожирінні, за винятком дієтичних продуктів.

Фармакологічні властивості:

Фармакодинаміка.Основний компонент лікарського засобу – екстракт гарцинії камбоджийської (Garcinia cambogia). Ця рослина століттями використовується з дієтичною та лікувальною метою у Південно-Східній Азії. Головною складовою цього екстракту є гідроксилимонна кислота, яка інгібує ліпогенез, знижує утворення холестерину і жирних кислот, збільшує продукування глікогену у печінці, знижує апетит, збільшує вироблення тепла організмом шляхом активації процесів термогенезу.Піколінат хрому регулює засвоєння глюкози клітинами організму і сприяє підтримці нормального фізіологічного рівня глюкози в крові. Регулює вуглеводний, ліпідний, зокрема холестериновий обмін в організмі.Використовується термосинергуюча суміш на основі L-карнітину та L-тирозину. Унікальна особливість L-карнітину полягає в тому, що він підвищує проникність клітинних мембран для жирних кислот. L-карнітин підвищує утилізацію ліпідів з метою енергозабезпечення та сповільнює швидкість синтезу молекул жиру у підшкірно-жирових депо. При застосуванні L-карнітину починається стійка втрата жирової тканини, значно підвищується ефективність окиснення жирів в організмі, зменшується продукування вільних радикалів, зростає вміст АТФ.L-тирозин є попередником нейромедіаторів норепінефрину та дофаміну. Біосинтез катехоламінів починається з тирозину. Введення L-тирозину поліпшує процеси обміну катехоламінів. Одна з головних тканин-мішеней катехоламінів в організмі – жирова тканина.Адреналін та норадреналін стимулюють у ній ліполіз через β1-адренергічні рецептори, які через систему цАМФ активують (шляхом фосфорилювання) гормон-чутливу ліпазу триацилгліцеролів. Адреналін спричиняє також ліполіз триацилгліцеролів у м’язових клітинах через систему цАМФ. Тирозин зменшує апетит, сприяє продукуванню мелатоніну, поліпшує функцію щитовидної залози та надниркових залоз. Біосинтез тиреоїдних гормонів починається з йодування тирозину. Ці гормони стимулюють обмінні процеси в організмі. Тирозин бере участь у регуляції емоційного стану: допомагає зняти відчуття тривожності та подолати депресію.Екстракт бурих водоростей: завдяки наявності у його складі йоду поліпшує функціонування щитовидної залози, активує метаболічні процеси, сприяє розщепленню ліпідів у жировій тканині.Фармакодинамика. Основной компонент лекарственного средства – экстракт гарцинии камбоджийской (Garcinia cambogia). Это растение столетиями используется с диетической и лечебной целью в Юго-Восточной Азии. Главной составляющей этого экстракта является гидроксилимонная кислота, которая ингибирует липогенез, снижает образование холестерина и жирных кислот, увеличивает выработку гликогена в печени, понижает аппетит, увеличивает выработку тепла организмом путем активации процесса термогенеза.Пиколинат хрома регулирует усвоение глюкозы клетками организма и способствует поддержанию нормального физиологического уровня глюкозы в крови. Регулирует углеводный, липидный, в частности холестериновый обмен в организме. Используется термосинергирующая смесь на основе L-карнитина и L-тирозина. Уникальная особенность L-карнитина заключается в том, что он повышает проницаемость клеточных мембран для жирных кислот. L-карнитин повышает утилизацию липидов с целью энергообеспечения и замедляет скорость синтеза молекул жира в подкожно-жировых депо. При приеме L-карнитина начинается стойкая потеря жировой ткани, значительно повышается эффективность окисления жиров в организме, уменьшается продуцирование свободных радикалов, растет содержание АТФ. L-тирозин является предшественником нейромедиаторов норепинефрина и дофамина. Биосинтез катехоламинов начинается с тирозина. Введение L-тирозина улучшает процессы обмена катехоламинов. Одна из главных тканей-мишеней катехоламинов в организме – жировая ткань. Адреналин и норадреналин стимулируют в ней липолиз через β1-адренергические рецепторы, которые через систему цАМФ активируют (путем фосфориляции) гормон-чувствительную липазу триацилглицеролов. Адреналин вызывает также липолиз триацилглицеролов в клетках мышц через систему цАМФ. Тирозин уменьшает аппетит, способствует продуцированию мелатонина, улучшает функцию щитовидной железы и надпочечников. Биосинтез тиреоидных гормонов начинается с йодирования тирозина. Эти гормоны стимулируют обменные процессы в организме. Тирозин принимает участие в регуляции эмоционального состояния: помогает снять ощущение тревожности и преодолеть депрессию. Экстракт бурых водорослей: благодаря наличию в его составе йода улучшает функционирование щитовидной железы, активизирует метаболические процессы, способствует расщеплению липидов в жировой ткани.Клинические характеристики.

Показання до застосування:

Лікарський засіб застосовується: при підвищеній масі тіла; при схильності до ожиріння; при використанні дієт для зменшення апетиту. Лекарственное средство применяется: при повышенной массе тела; при склонности к ожирению; при использовании диет для уменьшения аппетита.

Протипоказання:

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, у тому числі до йоду.Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства, в том числе к йоду.Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При назначении лекарственного средства Стифимол желательно вместе с ним принимать поливитамины. Их необходимо принимать не раньше чем через 2 часа после применения Стифимола.Следует избегать одновременного применения других препаратов йода и лекарственных средств, которые используются для лечения щитовидной железы.

Особливості застосування:

Слід застосовувати з обережністю після консультації з лікарем хворим з патологією щитовидної залози, хворобами серцево-судинної системи та розладами з боку шлунково-кишкового тракту. При захворюваннях щитовидної залози слід враховувати вміст йоду у лікарському засобі Стифімол, який становить 37 мкг у 1 капсулі.Лікарський засіб містить лактозу, тому його не слід застосовувати при спадковій непереносимості галактози, мальабсорбції глюкози і галактози або недостатності лактази.Застосування у період вагітності або годування груддю. Через відсутність клінічних даних лікарський засіб не слід призначати у період вагітності або годування груддю.Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Дані відсутні.Следует применять с осторожностью после консультации с врачом больным с патологией щитовидной железы, болезнями сердечно-сосудистой системы и расстройствами со стороны желудочно-кишечного тракта. При заболеваниях щитовидной железы следует учитывать содержание йода в лекарственном средстве Стифимол, которое составляет 37 мкг в 1 капсуле.Лекарственное средство содержит лактозу, поэтому его не следует применять при наследственной непереносимости галактозы, мальабсорбции глюкозы и галактозы или недостаточности лактазы.Применение в период беременности или кормления грудью. Из-за отсутствия клинических данных лекарственное средство не следует назначать в период беременности или кормления грудью.Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Данные отсутствуют.

Спосіб застосування та дози:

Дорослим призначати по 1 капсулі лікарського засобу 2-3 рази на добу, перед їдою, запиваючи 1 склянкою води. Курс лікування – 4-6 тижнів. Повторні курси можна призначати через 2-3 місяці перерви.Діти.Лікарський засіб не застосовувати дітям через відсутність клінічних даних щодо ефективності та безпеки для даної категорії.Взрослым назначать по 1 капсуле лекарственного средства 2-3 раза в сутки, перед едой, запивая 1 стаканом воды. Курс лечения – 4-6 недель. Повторные курсы возможно назначать через 2-3 месяца перерыва.Дети. Лекарственное средство не применять детям из-за отсутствия данных по эффективности и безопасности для данной категории.

Передозування:

Симптоми: при передозуванні можливі небажані реакції з боку щитовидної залози (гіпертиреоз або гіпотиреоз), серцево-судинної системи (підвищення артеріального тиску, тахікардія), шлунково-кишкового тракту (діарея). При появі ознак передозування слід припинити застосування лікарського засобу. Лікування: симптоматичне.Симптомы: при передозировке возможны нежелательные реакции со стороны щитовидной железы (гипертиреоз или гипотиреоз), сердечно-сосудистой системы (повышение артериального давления, тахикардия), желудочно-кишечного тракта (диарея). При появлении признаков передозировки следует прекратить применение лекарственного средства. Лечение: симптоматическое.

Побічні дії:

У рекомендованих дозах лікарський засіб добре переноситься та рідко спричиняє побічні ефекти, які, як правило, пов’язані з індивідуальним несприйняттям одного з компонентів засобу. При індивідуальній підвищеній чутливості до компонентів препарату можливі реакції: З боку імунної системи: реакцій гіперчутливості, включаючи алергічні та анафілактичні реакції, набряк Квінке, шкірні висипання, свербіж, кропив’янку.З боку ендокринної системи: гіпертиреоз та гіпотиреоз, індуковані йодом.З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску, тахікардія.З боку шлунково-кишкового тракту: діарея.В рекомендованных дозах лекарственное средство хорошо переносится и редко вызывает побочные эффекты, которые, как правило, связаны с индивидуальной невосприимчивостью одного из компонентов препарата. При индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата возможны реакции: Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая аллергические и анафилактические реакции, отек Квинке, кожные высыпатия, зуд, крапивница.Со стороны эндокринной системы: гипертиреоз и гипотиреоз, индуцированные йодом.Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления, тахикардия.Со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея.

Лікарська взаємодія:

При призначенні лікарського засобу Стифімол бажано разом з ним застосовувати полівітаміни. Їх необхідно приймати не раніше ніж через 2 години після застосування Стифімолу.Слід уникати одночасного застосування інших препаратів йоду та лікарських засобів, які використовуються для лікування щитовидної залози.

Термін придатності:

2 роки.2 года.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 ºС. Зберігати у недоступному для дітей місці. Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ºС. Хранить в недоступном для детей месте.

Форма випуску / упаковка:

По 10 капсул у блістері; по 10 блістерів у пачці.По 10 капсул в блистере; по 10 блистеров в пачке. Категория отпуска. Без рецепта.

Категорія відпуску:

Без рецепта.

Увага

Наведена наукова інформація є узагальнюючою, заснована на офіційно затвердженій інструкції по застосуванню і не може бути використана для прийняття рішення про можливість застосування конкретного лікарського препарату.

Редакція

Автор: Волошонович Алла
Лікар-ендокринолог
Кандидат медичних наук
Луганський державний медичний університет, факультет - лікувальна справа
Цей сайт використовує cookies. Ви можете змінити налаштування cookies в своєму браузері. Дізнатися більше.